Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z FGŚP – pytania i odpowiedzi

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z FGŚP - pytania i odpowiedzi

Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Jest już projekt tarczy 4.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień chcę Ci przedstawić pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które obsługuje dyrektor WUP. To te związane z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. Jest to kwestia o tyle ważna, że nabór wniosków już ruszył, a FGŚP nie jest bez dna.

1. Czy prawidłowe jest stwierdzenie że w czasie przestoju pracownik powinien otrzymać minimum 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli ok. 1300 zł?

Nie, pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeżeli już teraz otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to nie będziemy mieć z czego obniżyć jego wynagrodzenia.

2. Co ze studentami na umowę zlecenie bez składek ZUS? Czy przysługuje również dofinansowanie do umów zleceń, nieozusowanych?

Wydaje się, że dofinansowanie i wprowadzenie przestoju ekonomicznego albo obniżenia etatu dotyczy tylko tych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. To bowiem wynika z art. 15g ust. 4 specustawy. Studenci na umowach zlecenia nie podlegają tym ubezpieczeniom, a więc w stosunku do nich raczej nie możemy stosować rozwiązań związanych z dofinansowaniem czy przestojem ekonomicznym albo obniżeniem etatu. Sformułowanie tego przepisu pozostawia jednak wiele wątpliwości i wymaga wyjaśnienia przez odpowiednie organy czy instytucje.

3. Chodzi o zarobki powyżej 15.600 zł brutto?

Dofinansowanie nie obejmuje osób o zarobkach powyżej 15.595,74 zł brutto.

4. Czy do pracownika na L4 któremu wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przysługuje dofinansowanie?

Nie, dofinansowanie w przypadku wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego nie przysługuje. Wynika to z art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 2013 r., które w przypadku dofinansowań stosujemy odpowiednio (art. 15g ust. 17 specustawy).

5. Czy obowiązek utrzymania stanowiska pracy obejmuje również obowiązek przedłużenia umowy o pracę na czas określony, która wygasa w okresie pobierania pomocy lub 3 miesiące po ustaniu tej pomocy?

Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma obowiązku zawierania kolejnej umowy o pracę (o ile co innego nie będzie wynikało z umowy zawartej z dyrektorem WUP).

6. Czy wprowadzenie obniżenia wymiaru czasu pracy można wprowadzić bez składania wniosku o dofinansowanie do WUP, jedynie na podstawie porozumienia z pracownikami?

Jak najbardziej. Można skorzystać z przestoju ekonomicznego albo obniżenia wymiaru czasu pracy w oparciu o przepisy tarczy i nie składać wniosku o dofinansowanie.

7. Czy można wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% „w środku miesiąca” (np. od 10 dnia miesiąca)?

To dobre pytanie. Teoretycznie nie jest to zabronione. Problemem może być ewentualnie wypłata dofinansowania. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku. Trudno powiedzieć jak będzie to interpretowane. W przepisie na szczęście nie jest wskazane, że chodzi o „miesiące kalendarzowe”, ale jeżeli tak będzie interpretowane to stracimy pół miesiąca dofinansowania.

8. Czy przestój może być dwutygodniowy? Czy musi obejmować cały okres ujęty we wniosku?

Teoretycznie jest to możliwe, ale dofinansowanie obejmie tylko wynagrodzenie wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego.

9. Czy przestój jest możliwy dla właściciela mikro firmy – samozatrudnienia?

Przestój ekonomiczny wprowadza się w odniesieniu do pracowników, zatem dotyczy pracodawców.

10. Czy mając odroczony ZUS dostaniemy dopłatę składek ZUS przy przestoju bądź obniżeniu etatu?

Dofinansowanie będzie obejmować wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od przyznanych świadczeń, wykazane przez przedsiębiorcę w harmonogramie miesięcznych wypłat świadczeń ze wskazaniem ich wysokości. Jeżeli z uwagi na odroczenie ZUS-u nie będziemy w tych miesiącach pokrywać składek, to nie będzie na nie dofinansowania.

11. Czy obniżenie wymiaru dotyczy całej firmy, działu czy może dotyczyć tylko wybranych etatów?

Obniżenie wymiaru etatu może dotyczyć wybranych grup pracowników czy poszczególnych stanowisk. To ich obejmować będzie dofinansowanie.

12. Czy niezależnie od tego ile pracownik zarabia to dostajemy dofinansowanie zawsze liczone od najniższego wynagrodzenia? Czyli pracownik X ma wynagrodzenie brutto 4.000 zł, ale pracodawca otrzyma dofinansowanie liczone od najniższej krajowej, a nie kwoty 4.000 zł?

Jeżeli dofinansowanie będzie dotyczyć pracownika objętego przestojem ekonomicznym, to zawsze będzie to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł). Jeżeli zaś dofinansowanie będzie dotyczyć pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu, to będzie to połowa kwoty wynagrodzenia tego pracownika (2.000 zł w przykładzie), nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (ok. 2.080 zł). Oczywiście przy obniżeniu wymiaru etatu zmniejszy się również wynagrodzenie, a co za tym idzie – wysokość dofinansowania.

13. Zatrudniam 5 osób na etatach. Mam wybranego przedstawiciela załogi z roku 2008. W regulaminie tamtych wyborów mam napisane, że wybory dotyczą uzgodnień z pracodawcą w zakresie warunków stosowania telepracy, na zasadach określonych w art. 67 § 4 KP, ale w informacji o wyborze jest napisane, że zostały przeprowadzone wybory przedstawiciela załogi do reprezentowania jej interesów w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością socjalną. Czy ten przedstawiciel może podpisać porozumienie w imieniu załogi?

Jeżeli przeprowadzenie wyborów przedstawiciela pracowników spotykałoby się z trudnościami (w szczególności w przypadku nieobecności pracowników, trwającego przestoju lub wykonywania pracy zdalnej), to porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy, np. w związku z prowadzoną działalnością socjalną czy właśnie telepracy.

14. Czy ma znaczenie data podpisania porozumienia i wprowadzenia obniżonego wymiaru pracy? Z pracownikami już rozmawiałem i otrzymałem ich zgodę. W obniżonym wymiarze pracują już od marca, ze względu na małą ilość zleceń.

Porozumienie musi być zawarte przed złożeniem wniosku (porozumienie będzie załącznikiem do tego wniosku). Decydująca będzie jednak data złożenia wniosku – to od tej daty przysługują dofinansowania.

15. Dopłata dotyczy pełnych 3 miesięcy, tak? Czyli np. od 1 kwietnia do 30 czerwca?

Tak, dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

16. Czy pracownik po obniżeniu etatu o 0,2 może otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego, np. 3000 zł *0,8 etatu = 2400 zł? Czy też mogę obniżyć etat tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 15g ust. 8 specustawy, wynagrodzenie przy obniżonym etacie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ale z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia, które proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy nie będzie niższe niż minimalne.

17. Czy do wynagrodzenia podlegającego zmniejszeniu doliczam premie, które praktycznie pracownicy otrzymują co miesiąc – czyli, czy biorę do wyliczeń wynagrodzenie, które rzeczywiście otrzymuje pracownik co miesiąc, czy też podstawę z umowy o pracę?

W przypadku przestoju nie wypłaca się premii. Wynagrodzenie przestojowe będzie obejmować wynagrodzenie zasadnicze.

18. Rozumiem, że dodatek dla stanowisk robotniczych na pranie odzieży we własnym zakresie pozostaje bez zmian?

Tak, to zupełnie inne świadczenie mające rekompensować pracownikowi konieczność ponoszenia kosztów prania ubrań roboczych. Jeżeli jednak pracownik będzie objęty przestojem ekonomicznym – a więc nie będzie wykonywał pracy – to w zależności od regulacji wewnątrzzakładowych może się okazać, że okres ten będzie wyłączony spod obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

 


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

 1. Halina pisze:

  zrozumiałe odpowiedzi

   • W POTRZEBIE pisze:

    Pani Agato mam pytanie! Jestem pracownikiem lokalu od 4miesjscy do kwietnia nie miałam żadnej umowy z racji tego że szef aż 3MIESKACE zwlekał. Kiedy zaczął się wirus dostałam umowę o pracę na 1/4 etatu mimo że lokal był zamknięty ponad miesiąc. Czy należą mi się pieniążki za okres kiedy nie pracowalam na umowie o pracę? I jeżeli tak czy powinny być one w terminie wypłaty bo aktualnie jest 11dni po terminie i zaczynam się denerwować.

  • Piotr pisze:

   Dzień dobry

   Ja tylko krótko. Pracodowca po porozumieniu z przedstawicielami pracowników obniżył etat do 4/5. Pracownicy nie otrzymali nic do podpisania ani aneksów ani żadnych papierów bo „w tym ” „kryzysie” nie jest to konieczne do wejścia w życie zmiany. Pracujemy 4 dni od 1 maja.Umowa o prace to stała stawka miesięczna 4tys brutto.Obecnie źona poszła do pracy a ja chce iść na opiekę „COVID” od 1 czerwca. Czy należy mi się normalny zasiłek 80 procent ze średniej 12 miesięcy czy w związku z wprowadzeniem 4/5 etatu będą jakieś ograniczenia? Dodam ,że na opiece będę cały tydzień bo żona pracuje.

 2. Łukasz pisze:

  Dzień dobry. Chciałbym podzielić się wskazówką otrzymaną wczoraj na infolinii WUP ws. dofinansowań z FGŚP.
  Pani powiedziała mi, że wniosek możemy złożyć w dowolnym dniu miesiąca i dofinansowanie za cały ten miesiąc będzie nam przysługiwało.
  Wydaje mi się istotne w tym momencie jak najszybsze zawarcie i wysłanie porozumienia do IP, by WUP nie zakwestionował potem zawarcia warunków przestoju w środku miesiąca kalendarzowego, ale to tylko moje przemyślenie..

  • Panie Łukaszu, to bardzo dobra wiadomość, bo przepisy mówią o dofinansowaniu od dniu złożenia wniosku, ale dobrze, że WUP to interpretuje w ten sposób. Dziękuję za informację.

 3. Angelika pisze:

  Rozumiem, że jako mikroprzedsiębiorca, jeśli korzystam ze zwolnienia z ZUS na 3 miesiące, to również mogę się starać o dofinansowanie do pensji pracowników z FGŚP?

  • Łukasz pisze:

   Oczywiście, tylko wtedy bez dofinansowania do składek.

  • Te świadczenia nie wykluczają się. Jest zresztą takie pytania w treści wpisu 🙂

   • Łukasz pisze:

    A co jeżeli pracodawca zatrudnia osoby na najniższą krajową, czy też dostanie dofinansowanie?

   • Łukasz pisze:

    A co jeżeli pracodawca zatrudnia osoby na najniższą krajową, czy też dostanie dofinansowanie?

    • Chodzi o dofinansowanie w związku z przestojem czy obniżeniem etatu? Tak naprawdę, to w mojej ocenie powinien otrzymać dofinansowanie w obu przypadkach, przy czym przy przestoju nie dojdzie do zmniejszenia wynagrodzenia (bo nie ma już z czego zmniejszyć).

     • Mirosław pisze:

      Witam. Jestem zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na pełnym etacie, firma na rzecz której wykonuję swoją pracę jest objęta programem tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia br (tzn pracodawca użytkownik u którego fizycznie wykonuję czynności związane z pracą). Od 25 marca do 8 maja byłem na tzw postojowym, obniżyli nam wszystkim wymiar czasu pracy do 0,8 etatu podczas mojej nieobecności. Niedawno otrzymałem wypłatę niecałe 1773 zł za miesiąc kwiecień. Normalnie przed tym całym programem tarczy antykryzysowej zarabiałem ok 3200 zł miesięcznie na rękę . Skąd w moim przypadku taki spadek wynagrodzenia aż prawie że o połowę? Dlaczego jedni na postojowym dostają większe wynagrodzenie (tzn podstawa po obniżeniu o 0,2 etatu +premia) a inni jak w moim przypadku takie małe podstawa obniżona o 0,2 etatu w dodatku bez premii? Dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś może to racjonalnie wyjaśnić?

  • Pracownik pisze:

   Witam, pracuję w hotelu mam najniższą krajową. Mój etat został zmniejszony do 1/2 czy w związku z tym dostanę połowę najniższej krajowej ? Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie FGŚP ?

   • Jeżeli etat został zmniejszony z całego do 1/2, to nie nastąpiło to na podstawie porozumienia z tarczy tylko albo porozumienia zmieniającego albo wypowiedzenia zmieniającego albo innego porozumienia z k.p. W takim przypadku nie będzie przysługiwać Pani pracodawcy dofinansowanie na Pani stanowisko z FGŚP. Wynagrodzenie rzeczywiście prawdopodobnie będzie zmniejszone o połowę, ale wszystko zależy od tego na jakiej podstawie doszło do zmniejszenia wymiaru etatu.

 4. Łukasz pisze:

  Mam pytanie Pani Agato, czy wg informacji które Pani posiada, można pracownikowi obniżyć wymiar pracy o 20%, ale nie obniżać wynagrodzenia?

 5. Katarztna pisze:

  Pani Agato, a co z pracownikami, którzy w czasie wejścia firmy w przestój ekonomiczny przebywają na zwolnieniu L4? Mają wypłacane 80% dotychczasowej pensji (liczonej ze średniej ostatnich 12 miesięcy) czy też mają 80% z 50% ponieważ gdy firma wchodzi w przestój obniża pracownikom pensje do 50%.

  • Sylwia pisze:

   też mnie to bardzo interesuje więc podbijam

   • To zależy kiedy powstaje niezdolność (opieka) i kiedy będzie obniżenie etatu. Jeżeli te zdarzenia powstają w tym samym miesiącu to będzie obniżenie. Zobaczcie Panie art. 40 ustawy zasiłkowej: W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

    • Marek pisze:

     Pani Agato, a co w przypadku, kiedy zmniejszenie etatu nastąpiło już w trakcie pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko? Żona sprawuje opiekę nad dzieckiem od 17 marca, w międzyczasie jej pracodawca od pierwszego kwietnia wprowadził dla wszystkich pracowników zmniejszenie etatu do 4/5 i od takiej wartości wypłacił jej zasiłek opiekuńczy. Czy mógł tak postąpić? Opieka trwała nieprzerwanie, były jednak składane wnioski na mniejsze okresy, dokładnie jeśli chodzi o kwiecień, to były to wnioski od 30.03-03.04,(teraz następuje brak opieki – weekend), 06.04-26.04, 27.04-03.05. Czy taki okres można interpretować jako ciągły (żona nie była w tym okresie ani jednego dnia w pracy) i czy pracodawca w takim przypadku miał prawo wypłacić zasiłek w wartości 4/5 etatu*0,8?

 6. Grzegorz pisze:

  Pani Agato czy zatrudniając osoby na najniższych wynagrodzeniach dostane dofinansowanie dla takich osób przy obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%? Jednocześnie wiem że wynagrodzenie muszę wypłacić minimalne 2600 więc dopłacam te 20% więcej tym osobom żeby wyrównać do minimalnego – więc sumarycznie moje koszty to 60%(zamiast 40% które bym płacił gdyby to był pracownik np z wyższym wynagrodzeniem) a 40% dostanę w ramach tarczy?

  • Panie Grzegorzu, w mojej ocenie jeżeli pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie i zmniejszy pan mu etat o 20%, to musi dostawać 80% minimalnego wynagrodzenia (a nie 2.600 zł). Przepis stanowi o tym, że pracownik musi dostawać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, ale proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 7. Anna pisze:

  Mam pytanie dotyczące umorzenia składek ZUS – czy można występując o tę formę pomocy, jednocześnie obniżyć wymiar dla części pracowników a część wysłać na postojowe według zapisów ustawy antykryzysowej (przestój z obniżeniem do minimalnej)? Nie odbierze to możliwości skorzystania z umorzenia składek ZUS? Bez składania wniosku o dofinansowanie, bo rozumiem, że te formy się wykluczają całkowicie i nawet o dofinansowanie do wynagrodzenia netto nie można się już ubiegać?
  Drugie pytanie – czy po wystąpieniu o umorzenie składek jesteśmy zobowiązani zachować wszystkie etaty?

  • Chodzi Pani o zwolnienie z ZUS? Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie się nie wykluczają, po prostu dofinansowaniem nie będą objęte składki na ubezpieczenie społeczne (przynajmniej w teorii).
   Przy zwolnieniu z ZUS nie ma obowiązku utrzymania zatrudnienia.

   • Anna pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Tak, chodzi o zwolnienie z ZUS.
    Jak mam rozumieć to zdanie:

    4. Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej
    Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

    Taka odpowiedź jest w zakładce dotyczącej dofinansowania do części wynagrodzeń w razie przestoju ekonomicznego i obniżenia etatów,
    Źródło:

    https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

    Zrozumiałam, że w odniesieniu do tych samych pracowników nie można wystąpić o dofinansowanie, jeśli wystąpiliśmy o umorzenie składek. Źle to rozumiem?

    • Przy dofinansowaniach nie można uzyskać pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat lub dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Wydaje się, że w takim zakresie będzie dofinansowanie do wynagrodzeń, ale już nie do składek ZUS (które zostaną umorzone i pokryte z budżetu państwa). Trudno jednak ocenić jak to będzie działać w praktyce. Złożyłabym wniosek i o dofinansowanie i o zwolnienie ze składek.

 8. Piotr pisze:

  Szanowan Pani Agato. Pytanie nr 16 dot obniżenia czasu pracy o 20 %. Podobnie jak w Pani ocenie w mojej
  również pracownik na minimalnym po obniżce czasu pracy o 20 % powininien mieć brutto 2.080, bo tak stanowią przepisy tarczy. Dzisiaj pojawiło się bardzo dużo na ten temat po publikacji faktu, że na minimalnym nawet po obniżce czasu musi być 2.600 zł. No i zrobiła się zawierucha. Co Pani o tym sądzi?
  link: https:// http://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/koronawirus-raport-faktu-szef-moze-zmniejszyc-ci-pensje/l8825z6

  • Panie Piotrze, sądzę, że to nie jest rzetelne źródło. Gdyby obniżka etatu nie miała się wiązać z obniżeniem wynagrodzenia poniżej minimalnego, to stwierdzenie „proporcjonalnie do wymiaru etatu” byłoby niepotrzebne. A tak racjonalny ustawodawca (w teorii) nie robi. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że można zejść poniżej 2.600 zł, jeżeli etat jest niższy niż pełny. Takie zresztą rozwiązania przyjęto też w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

   • Dodatkowo jeszcze, gdyby przyjąć rozwiązanie odmienne, to mogłoby to powodować nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzenia. Dlaczego bowiem pracownik pracujący na pełen etat oraz ten pracujący na 4/5 etatu, a wykonujący te same czynności, mieliby mieć takie same wynagrodzenie?

 9. DESTRA FINANSE pisze:

  Pożyczka dla przedsiębiorcy: Czy zatrudniając jednego pracownika na 1/8 etatu, przy założeniu, że utrzyma się ten stan przez okres wskazany jako warunek do umorzenia pożyczki, pożyczka będzie umorzona?
  Czy pracownik musi być zatrudniony na cały etat?

  • Szczerze mówiąc, to te przepisy o pożyczce są dziwnie interpretowane. Z przepisów nie wynika, że ma to być pełen etat. Ba, nie wynika, że trzeba mieć jakiekolwiek zatrudnienie (warunek – status mikroprzedsiębiorcy, umorzenie – nie zmniejszenie stanu zatrudnienia). W mojej ocenie powinno to działać również przy 1/8 etatu, ale trudno mi powiedzieć jak PUP-y będą to interpretować.

  • MagdaDz pisze:

   Dzień dobry, Pani Agato bardzo proszę o informację czy w przypadku złożenia wniosku w imieniu zleceniobiorcy objetego przestojem o jednorazowe świadczenie postojowe z ZUS dla osób wykonujących umowę cyliwnoprawna, można również zawnioskować do WUP o dofinansowanie wynagrodzenia z tytulu przestoju dla tego samego zleceniobiorcy jeśli odnotujemy spadek obrotow o 15% lub 25%. Czy też te dwie formy pomocy sie wykluczają?

   • Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną. Według mnie te środki się nie wykluczają, ale nie wiem niestety co na to WUP-y (bo mają swoje interpretacje, niekiedy zaskakujące).

 10. Megi pisze:

  W odniesieniu do pytania 4 Art.7. mówi „Świadczenia, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1, nie przysługują pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art.4, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone wart.92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z2009r. Nr167, poz.1322, z późn. zm. 5)) lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca1999r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z2010r. Nr77, poz.512, zpóźn. zm.6)).” Czy dobrze myślę, że wskazany wyjątek mówi o tym jeżeli pracodawca obniży mi wymiar czasu pracy w drodze porozumienia zawartego z przedstawicielami załogi zgodnie z art 4 tejże ustawy albo w zgodzie z art 15g specustawy to jednak dofinansowanie obejmie pracowników przebywających na L4? mam odczucie że brak świadczeń z art 7 będzie dotyczyło obniżenia wymiaru czasu pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego, czy mam rację?

  • Według mnie stosowanie „odpowiednie” tego przepisu będzie polegało na tym, że jak pracownik będzie miał obniżony wymiar etatu porozumieniem z tarczy, to jak pójdzie na L4 – pracodawca nie dostanie dofinansowania za okres wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Przy wypowiedzeniach zmieniających (obniżenie wymiaru) w ogóle nie będzie dofinansowania, bo to nie ten tryb. Nie wiem czy o to Pani chodziło. Jeżeli nie – to proszę o doprecyzowanie.

   • Megi pisze:

    Dziękuję, Pani Agato nurtuje mnie jednak ten wyjątek w art.7 – pracodawca obniżył wymiar o 20% na podstawie porozumienia z przedstawicielami, stara się o dofinansowanie z FGŚS – dofinansowanie to obejmuje 1. dofinansowanie do wynagrodzenia, które będzie do wypłaty pracownikowi po potrąceniu składek ZUS i podatku oraz 2. dofinansowanie do składek ZUS od tego wynagrodzenia. W związku z tym rozumiem że dofinansowanie do składek ZUS od wynagrodzenia za czas choroby nie przysługuje, bo ich po prostu nie będzie, ale samo wynagrodzenie za czas choroby pracodawca musi wypłacić pracownikowi. Czy może Pani wskazać przykład zastosowania tego wyjątku z art 7 …z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art.4… dla łatwiejszego zrozumienia tego przepisu bo nie ukrywam, że w pierwszym czytaniu wydawało się że właśnie ten wyjątek umożliwi rozliczenie dofinansowania również na wynagrodzenie za czas choroby – jako wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi, pozdrawiam serdecznie

    • Szczerze powiedziawszy, to i ja już mam mętlik w głowie odnośnie stosowania tego przepisu. W ogóle te odesłania nie mają za bardzo sensu. Czyli w Pani ocenie w przypadku pracownika z obniżonym wymiarem przy wynagrodzeniu chorobowym będzie dofinansowanie? A co w przypadku przestoju ekonomicznego? Wtedy jest wynagrodzenie chorobowe zamiast przestojowego?

     • Megi pisze:

      Pani Agatko cieszę się, że nie jestem sama, też mam mętlik. Tak naprawdę jedyna właściwa interpretacja wyjdzie zapewne w momencie gdy przedsiębiorca będzie musiał się rozliczyć z otrzymanego dofinansowania. Wtedy WUP określi się czy właściwie rozliczamy dofinansowanie przeznaczając je w części na wynagrodzenie za czas choroby. Jakby miała Pani jakieś przemyślenia będę wdzięczna za kolejne komentarze, pozdrawiam serdecznie

     • Przemek pisze:

      Przychylam się do poglądu Pani Mecenas, art. 15 g ust.7 tarczy wskazuje, iż stosujemy odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy, to że art. 7 odsyła do art.4 nie ma znaczenia. Co więcej podstawą do dofinansowania jest porozumienie zawarte na podstawie art.11 i art.14 tarczy. Pozdrawiam

     • Magda pisze:

      w pytaniach i odpowiedziach na stronie gov. pl jest informacja, że dofinansowanie przysługuje na pracownika pobierającego wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy

 11. magdaaa pisze:

  Dobry wieczór,

  1)mam zapytanie o dofinansowaniu do wynagrodzenia wynikającego ze spadku obrotów, którym zajmują się PUP, czy w takim przypadku należy też podpisać porozumienie z przedstawicielem?

  1) Czy dofinansowanie będzie przysługiwało za pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, ale na stawkę godzinową?

  3) pytanie odnośnie swiadczenia postojowego – zatrudniamy pracownika na stawkę godzinową, takie też ma wynagrodzenie wpisane na umowe zlecenie. W miesiącu lutym miał wypracowane mało godzin, więc i niższe wynagrodzenie, ale do połowy marca mial wypracowane wiecej godzin i tym samym większe wynagrodzenie w stosunku do lutego – czy w takiej sytuacji będzie mu przyslugiwalo świadczenie postojowe, jeśli od 15 marca – nie ma możliwości, aby wykonywał zlecenie? Czy składając wniosek należy brać wyższe czy niższe wynagrodzenie?

  2) Czy jeśli zleceniobiorcy będą starać się o świadczenie postojowe – czy za pracowników na etatach możemy ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PUP w zwiazku ze spadkiem obrotów?

  • 1a) nie ma porozumienia 1b) nie ma zastrzeżenia, że dofinansowaniem mają być objęci zleceniobiorcy wynagradzanie stawką ryczałtową miesięczną, według mnie będzie przysługiwało też gdy mamy wynagrodzenie godzinowe 3) świadczenie postojowe będzie przysługiwało, jeżeli będziecie Państwo składać wniosek, to musicie podać dwie wartości 1. wysokość wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (czyli jeśli składacie wniosek w kwietniu, to podajecie wynagrodzenie z marca) 2. miesięczne wynagrodzenie wynikające z umowy – i tu może się pojawić problem, bo macie wynagrodzenie określone godzinowo, wydaje się, że jakimś rozwiązaniem będzie podanie średniej z jakiegoś rozsądnego okresu 2) tak, te świadczenia się nie wykluczają

 12. Agnieszka pisze:

  Co jeśli zgłosimy osobę do dofinansowania (obniżenie etatu o 20%) a pracownik pójdzie na L4 (np. wniosek wysłany 10.04 na okres 2 mcy, a pracownik 15.04 pójdzie na L4, albo pracownik dla którego staramy sie o dofinansowanie jest w ciąży i w okresie dofinansowania pójdzie na macierzyński albo L4 100%) – co z dofinansowaniem?

  Jeśłi skladki są odroczone, a i tak musimy je później płacić to dlaczego nie możemy na nie otrzymać dofinansowania?

  • Co do pierwszego pytania – nie ma dofinansowań do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (pytanie 4).
   Co do drugiego pytania – wypłaty dofinansowań następują w oparciu o harmonogramy składane przez pracodawcę. Jeżeli nie będzie na nich składek (bo są odroczone), to dofinansowanie ich nie obejmie.

 13. Marcel pisze:

  Jeżeli firma spełnia wszystkie warunki do skorzystania ze specustawy to żeby otrzymać dofinansowanie musi obniżyć pracownikom pensję dokładnie o 20% ? Czy jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o mniej niż 20% (np. 5%)?

 14. Łukasz pisze:

  Dzień dobry, otrzymałem przed chwilą (ustnie! tj. telefonicznie) taką informację z infolinii WUP, zaznaczam jednak, że nie mam tego na piśmie.

  – Możemy obniżyć wymiar pracy, ale nie obniżać wynagrodzenia (przez co mamy większa dopłatę)
  – Możemy złożyć wniosek dowolnego dnia miesiąca i liczy się wtedy dopłata za cały miesiąc od dnia zawarcia porozumienia z pracownikami – co ważne, możemy porozumienie podpisać nawet w środku miesiąca z dn. rozpoczęcia obowiązywania 1 kwietnia – trzeba jednak pamiętać o wysłaniu go w ciągu 5 dni roboczych do Inspekcji Pracy

  • Panie Łukaszu, obie wiadomości są bardzo dobre. Ciekawe czy wszystkie WUP będą do tego podchodzić w ten sposób.

  • Wiesia pisze:

   A ja dzwoniłam drugi raz do WUP po świętach i usłyszałam, że jeśli nie zmniejszyliśmy wynagrodzenia (wniosek poszedł przed świętami bez zmniejszonego wynagrodzenia) to mamy wysłać drugi wniosek z nowymi przeliczeniami.

 15. Ewa pisze:

  Witam,
  czy można obniżyć wymiar pracy do 0,8 osobom już przebywającym na zwolnieniu lekarskim ?
  dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

  • Jeżeli ta grupa pracowników będzie objęta porozumieniem, to wydaje się, że tak. Za czas zwolnienia lekarskiego nie dostaniemy jednak dofinansowania.

   • Ewa pisze:

    Dziękuję za odpowiedź Pani Agato. Mam jednak pytanie jak ma się do tego np art 42 i 177 Kodeksu pracy. Rozumiem że jeżeli zwolnienie lekarskie nastąpiło w marcu a w kwietniu pracodawca ogłosił że skorzysta z tarczy antykryzysowej w zakresie zmniejszenia wymiaru czasu pracy to jako podstawę do obliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego zarówno przez pracodawcę jak i przez ZUS przyjmuje się pelny wymiar czasu pracy czyli cały etat zgodnie z art 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 16. Agata pisze:

  Witam,

  bardzo proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

  od 01.04 porozumieniem obniżyliśmy wymiar czasu pracy z pełnego na 0,8
  w porozumieniu mamy zapis że obejmuje ono wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę.

  1. od stycznia pracownica przebywa na l4- ciąża- nie staramy się o jej dofinansowanie ale czy możemy obniżyć jej wymiar z pełnego do 0,8 na zwolnieniu?
  2. dwóch pracowników przebywa na okresie wypowiedzenia do 30.04-nie staramy się o ich dofinansowanie ale czy możemy obniżyć im wymiar z pełnego do 0,8 na okresie wypowiedzenia?
  3. pracownik ma umowę do 30.04.20- nie zostanie ona przedłużona- nie staramy się o jego dofinansowanie ale czy możemy obniżyć wymiar z pełnego do 0,8 ?

  będę wdzięczna za informację.

  • 1. skoro w porozumieniu byli wszyscy pracownicy, to wydaje się, że tą pracownice też objęło
   2. tak jw.
   3. tak jw.
   Jeżeli zawarli Państwo porozumienie, w którym wskazani są wszyscy pracownicy, to już powinno dojść do obniżenia etatu wszystkim pracownikom. Po prostu wniosek o dofinansowanie złożycie nie na wszystkie stanowiska pracy objęte porozumieniem (z wyłączeniem pracownicy na L4 czy pracowników na wypowiedzeniu).

   • Agnieszka pisze:

    A czy w Pani ocenie można złożyć wniosek o dofinansowanie na pracownika który przebywa na wypowiedzeniu do 30.04?

    • Szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć jak to będzie ocenione, bo teoretycznie pracownikom objętym dofinansowaniem nie możemy wypowiedzieć umowy z przyczyn go niedotyczących.

 17. Tomek pisze:

  Czy jest Pani w stanie wskazać, poradzić jak wpisać w wykazie pracowników, który trzeba dołączyć do wniosku do WUP, osobę zatrudnioną umowę zlecenie. Plik stworzony przez ustawodawcę zakłada tylko wpisanie osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Pracownik, którego chciałbym wpisać zarabia 2000 zł netto (odprowadzane są za niego składki zusowskie)
  https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wykaz_pracownik%C3%B3w_fgsp.xlsx/0d4dcfc0-bc3e-4b07-acb3-5d8317eee8da?t=1585902973573

  Będę wdzięczny za informację.

  • Panie Tomku, przepis art. 15g ust. 4 specustawy każe traktować osobę na umowie zlecenia tak jak pracownika na potrzeby tych świadczeń. Więc taką osobę bym wpisała tak jak pracownika (chociaż np. wymiar etatu to może być problem).

 18. Hanna pisze:

  Czy świadczenie na rzecz ochrony miejsca pracy z FGŚP jest możliwe dla pracownika w okresie przedemerytalnym, który po 4 miesiącach od dnia złożenia wniosku odchodzi na emeryturę?

 19. Małgorzata pisze:

  Pani Agato
  czy aby ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń musi zaistnieć obniżenie etatów czy wystarczy warunek spadku przychodów w firmie? czy pomoc ta dotyczy przedsiębiorstw czy także fundacji nie będących w rejestrze przedsiębiorców?

 20. Hanna pisze:

  Czy świadczenie na rzecz ochrony miejsca pracy z FGŚP można pobrać dla pracownika mającego umowę o pracę na czas określony, gdy umowa ta wygasa niebawem? Przykładowo wnioskujemy o świadczenie na kwiecień, maj i czerwiec 2020, a pracownikowi wygasa umowa z niem 31.08.2020. Wydaje się, że pracodawca nie ma obowiązku zawierania kolejnej umowy z powodu odebrania świadczenia z FGŚP. Nie zamierza wypowiedzieć temu pracownikowi aktualnie obowiązującej umowy.

 21. Tomek_opoczno pisze:

  Witam,
  Wprowadzenie przestoju ekonomicznego wiąże się ze zmniejszeniem wynagrodzenia, ale mam pytanie czy pracownik objęty przestojem ekonomicznym wykonuje taką samą pracę jak do tej pory? Nie zmienia mu się wymiar czasu pracy wiec nadal ma urlop wypoczynkowy, jak wiec jest wyliczany ekwiwalent za urlop (też połowę)?

 22. X pisze:

  Pani Agato mam pytanie, czy jeśli pracownicy mają obniżony etat o 20% ale pracują w nocnych godzinach i mają zmienne wynagrodzenie to czy we wykazie pracowników o dofinansowanie należy wpisać wynagrodzenie z umowy czy wynagrodzenie z uwzględnieniem godzin nocnych?

  • Wydaje się, że całe wynagrodzenie brutto, ale nie mam pewności. W ogóle te przepisy pomijają fakt, że pracownicy mogą mieć jakieś dodatki czy premie. Pewnym rozwiązaniem jest przyjęcie, że chodzi o wynagrodzenie w rozumieniu szerokim.

 23. Kamila pisze:

  Witam pracuję na 1/2 etatu na najniższą krajową, poza tym miałam dwie umowy zlecenie w branży fitness, w której w obecnej sytuacji nie mogę pracować, czy przysługuje mi dofinansowanie z tytułu utraconych zleceń?

 24. Andzelika pisze:

  Witam
  Pracodawca dnia 3.04 podpisał porozumienie z przedstawicielem pracowników,( wybranym z godziny na godzinę ) w którym została podjęta decyzja o obniżeniu czasu pracy oraz pensji o 20%. Porozumienie to ma obowiązywać nas od dnia 1.04. czyli z datą wstecz.
  Pracodawca na naszą prośbę nie chce nam przesłać treści porozumienia i zaprasza do siedziby firmy, czy jest to zgodne z prawem?
  Jeśli nasz czas pracy zostanie obniżone o 20% to czy zmianie ulegnie etat ( czy w tym wypadku nie powinniśmy otrzymać aneksów ??) jeśli etat zostaje pomniejszony o 20% to czy nasze składki są również pomniejszane, czy odprowadzane od pełnego etatu zgodnie z umową o prace?? czy nasze wynagrodzenie może byc niższe niż minimalna krajowa

  • Zmniejszenie czasu pracy o 20% oznacza zmniejszenie etatu o 20%. Może też się wiązać z obniżeniem wynagrodzenia o 20%, a w konsekwencji – z obniżeniem składek o ten sam procent. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, ale przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy (4/5 etatu, to 80% minimalnego wynagrodzenia).

 25. Dariusz pisze:

  Witam .Prowadzę spólkę cywilną z żoną . Z powodu braku zamówień chciałbym skorzystać z przestoju ekonomicznego . Zatem muszę zawrzeć z pracownikami ( 6 osób) porozumienie w sprawie obnizki wynagrodzenia do minimalnego . Pracownicy wyrażaja na to zgodą. Moje pytanie co powinno zawierać takie porozumienie i czy wystarczy żę kazdy je podpisze. ( 2 pracowników ma pensje minimalną pozostali wyższą od minimalnej )

  • Porozumienie musi zawierać grupy zawodowe objęte przestojem (może być wskazanie, że wszyscy pracownicy), okres przez jaki obowiązuje przestój, dobrze byłoby się też powołać na przepisy.

 26. Andrzej pisze:

  Dzień dobry,

  W mojej firmie od 01.04 został obniżony etat o 20%. Do tej pory wynagrodzenie miałem stałe jednak zawierało ono podstawę oraz dodatkowe 1000 zł za pełnione stanowisko. Czy w takiej sytuacji będę miał wypłacone tylko 80% od podstawy, a dodatek za stanowisko przestaje istnieć czy jednak ono zostaje, a pensję będę miał obniżoną od całości?

  • Dzień dobry Panie Andrzeju, wydaje się, że składniki również będą pomniejszone, ale wszystko zależy od sposobu sformułowania w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy oraz w porozumieniu.

   • Alicja pisze:

    Dzień dobry, Pani Agato uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytanie.
    Z dniem 19.04.2020 kończy mi sie umowa na okres próbny. Zawieram kolejną umowę na 1/1 etatu z wynagrodzeniem 5500,00 zl brutto. Czy jesli w tym samym czasie otrzymam porozumienie obnizajace wysokosc etatu do 1/2 a tym samym obnizenie wynagrodzenia o połowę pracodawca bedzie mogl starać sie o dofinansowanie?

 27. Anna pisze:

  Dzień dobry, w jaki sposób zawrzeć porozumienie, gdy zatrudniamy jednego pracownika? Ustawa mówi, że porozumienie zawiera się z „przedstawicielami pracowników” – liczba mnoga.

 28. Alicja pisze:

  Dzień dobry, Pani Agato uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytanie.
  Z dniem 19.04.2020 kończy mi sie umowa na okres próbny. Zawieram kolejną umowę na 1/1 etatu z wynagrodzeniem 5500,00 zl brutto. Czy jesli w tym samym czasie otrzymam porozumienie obnizajace wysokosc etatu do 1/2 a tym samym obnizenie wynagrodzenia o połowę pracodawca bedzie mogl starać sie o dofinansowanie?

 29. Dariusz pisze:

  Dzień dobry, Pani Agato! Czy można obniżyć wymiar czasu pracownikom 0 50% pozostawiając wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego ( 2600zł ) ? czyli na przykład praca co 2 dzień . jak zmienia sie wtedy dofinansowanie ?

  • Dofinansowanie może być do obniżenia o maks. 20%. Wydaje się, że jak obniżymy za dużo, to nie będzie dofinansowania (porozumienie o obniżeniu jest załącznikiem do wniosku).

 30. Dariusz pisze:

  witam ponownie
  w sytuacji gdy pracownicy są w domach w ramach przestoju ekonomicznego można ich wezwać do stawienia się w pracy w celu zrealizowania pilnego zamówienia ? co wtedy z dofinansowaniem?

 31. Wioletta pisze:

  Dobry wieczór Pani mam pytanie jestem na zwolnieniu lekarskim i szef wysłał mi do podpisu porozumienie o obniżenie etatu czy muszę go podpisać

 32. Agata pisze:

  Dzień Dobry,
  Czy na pracownika, który zatrudniony jest na 1/2 etatu można otrzymać dofinansowanie jeżeli nie ma przestoju? Wydaje mi się, że nie bo warunkiem jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie mniej niż do 1/2 etatu. Czyli jeżeli od początku ktoś jest zatrudniony na 1/2 etatu to chyba nie ma z czego zmniejszać? Czy dobrze myślę?

 33. MP pisze:

  Witam,

  Czy udalo sie potwierdzic stanowisko dot. pytania nr 7 ?

  Planuje obnizenie etatu od 14 kwietnia 2020 roku i niezlocznie zlozyc wniosek zgodnie z art. 15g ustawy.

  Czy dofinansowanie bedzie obejmowalo:

  (i) caly kwiecien

  (ii) proporcjonalny okres obowiazywania porozumienia w kwietniu

  (iii) czy tez dopiero bedzie dotczyc wynagrodzenia za maj 2020.

  Pozdrawiam,

  MP

  Pozdrawiam,

  MP

  • Przepisy stanowią o przyznaniu dofinansowania od dnia złożenia wniosku (czyli od 14 kwietnia). W komentarzach jednak Pan wskazywał, że konsultował to z WUP i będą to traktować w ten sposób, że dofinansowanie miałoby być od 1 dnia miesiąca (1 kwietnia). Trudno powiedzieć jak to będzie wyglądać w praktyce.

 34. Aleksandra pisze:

  Dzień dobry Pani Agato,
  Jestem Pracownikiem -od 30 marca korzystam z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (ciągiem – każdego dnia). Otrzymam 20% wynagrodzenia z ZUS. Pracodawca chce skorzystac z tarczy i zgłasza wszystkich Pracowników. Nasze etaty maja byc obnizone oraz wynagrodzenie o 20%. Czy onacza to, że przebywając na dodatkowym zasiłku opiekuńczym otrzymam za kwiecień dwukrotne pomniejszoną wypłatę? (pomniejszona pensja o 20% oraz ze względu na to, ze przebywam na zasiłku dodatkowo znów 20%)? Bardzo proszę o odpowiedź gdyż nawet księgowość u nas nie jest pewna. Moim zdaniem dopóki nie przerwę zasiłku powinnam otrzymywać z ZUS 80% ówczesnego wynagrodzenia ale nikt nie jest w stanie udzielić mi pewnej informacji.

  • Na taką okazję mamy art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nim: W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy (…). Z tego by wynikało a contrario, że jak do obniżenia czasu pracy doszło lub dojdzie w kwietniu, zaś niezdolność (tutaj opieka) powstała w marcu, to nie powinno być obniżenia zasiłku.

   • Paweł pisze:

    Zasiłek jest wypłacany z podstaw chorobowych do 12 miesięcy przed miesiącem wystąpienia absencji. Zmiana etatu powoduje zresetowanie się podstaw, ale nie w przypadku, gdy osoba jest na zasiłku chorobowym i jej podstawy są podtrzymywane sprzed okresu wystąpienia choroby.

   • Ilona pisze:

    Dzień dobry, Pani Agato chciałabym się zorientować, czy mam dobry tok rozumowania, jeśli chodzi o art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa? Od listopada 2019r. jestem na zwolnieniu lekarskim (ciąża), tak więc od dawna jestem na „garnuszku” ZUS. W kwietniu pracodawca podjął decyzję o obniżeniu etatu do 80% z tytułu tarczy antykryzysowej. Czy mnie przebywającej na L4 powinno objąć zmniejszenie etatu, a co za tym idzie pensji, wypłacanej przez ZUS?

 35. Izabella pisze:

  Czy można obniżyć wymiar czasu pracy o 20% wszystkim pracownikom w firmie, z których większość jest na przestoju i wnioskować o dofinansowanie z tytułu obniżenia etatów? Czy przestój w czasie obniżenia etatu wyklucza taka możliwość i dla tych osób raczej wniosek o dofinansowanie z powodu przestoju?

 36. Dorota pisze:

  Świetny artykuł, dużo mi rozjaśnił, jak również odpowiedzi na pytania.

  Ja z kolei mam pytanie o porozumienie z pracownikami: czy mozemy podpisać porozumienie o obniżeniu etatów od 01.04, ale porozumienie fizycznie podpisane 14.04?
  Przyznam szczerze, że nie było fizycznej możliwości, żeby zdążyć z wybraniem reprezentacji, podpisaniem porozumienia, poinformowaniem PIP do 07.04, żeby zachować termin 5 dni roboczych.

  Zastanawiam się, czy jak podpiszemy 14.04, że obniżenie od 01.04, PIP poinformujemy najpóźniej do 21.04, do WUP złożymy wniosek 14-tego, to dostaniemy dofinansowanie? Czy 'przyczepią się’, że porozumienie podpisane w dniu 14.04 z datą od 01.04?

  • kryw pisze:

   Dzień dobry
   1. Mam pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej.
   Przy obniżeniu im stawki o 20% nie wychodzi mi minimalne wynagrodzę (2080/134,40=15,47).
   czy we wniosku ująć wynagrodzenie pomniejszone o 20% czy ująć takie aby wyszło minimalne proporcjonalne do etatu ?
   2. czy co miesiąc muszę składać informację o zmianie wynagrodzenia miesięcznego ??

  • Według mnie przyczepią się, zwłaszcza PIP.

   • Dorota pisze:

    No a właśnie WUP informuje, że jak najbardziej tak można.. byle nie przekroczyć czasu pracy po obniżeniu.

    • Informują, że można wprowadzić obniżenie czasu pracy ze skutkiem 2-tygodnie wcześniejszym? A przez te dwa tygodnie mamy domniemanie, że praca była krótsza? WUP to nie jest organ, który zajmuje się realizacją prawa pracy.

 37. Paweł pisze:

  Dzień dobry
  w porozumieniu nie wskazujemy osób na zasiłkach chorobowych. Czy po ich powrocie należy zawrzeć nowe porozumienie i wystąpić z nowym wnioskiem?

 38. B. pisze:

  Witam, jeśli firma obniża wymiar pracy i wynagrodzenia o 20%, i tym samym stara się o dofinansowanie 40%, a pracownik zarabia 10.000 brutto – to zmniejszenie wymiaru pracy i płacy to pensja będzie 8.000. Wniosek o dofinansowanie 40/40 skutkuje tym, że firma będzie płaciła 3200 (40% z 8.000), Fundusz dopłaci 2060 (bo tyle jest maksymalnie). Co się dzieje z brakującym 1.140? Czy firma ma obowiązek uzupełnić tą kwotę, żeby pracownik zawsze otrzymał 80% wynagrodzenia? czy jest to „strata” pracownika? Będę bardzo wdzięczna za pomoc, znajdujemy rozbieżne interpretacje

  • Renata pisze:

   w takiej sytuacji pracodawca płaci więcej niż 40% – po prostu im wyższe wynagrodzenie, tym mniejszą część pokryta FGŚP

   • B. pisze:

    Dziękuję za Pani opinię. Poczekam na odpowiedź od Pani Agaty, bo wersje są dwie. W tej drugiej pracodawca zawsze płaci 40% wynagrodzenia, a Fundusz zawsze płaci tą samą, maksymalną kwotę. Niedobór to strata pracownika. I skrajny przypadek – gdy pracownik zarabia 20.000. Jest wykluczony z możliwości wnioskowania o wsparcie. Pracodawca zredukuje wymiar pracy i płacy o 20% i zapłaci mu swoje 40%. Czy jednak pracodawca musi zapłacić 80% wynagrodzenia?

 39. Jakub pisze:

  Witam serdecznie Pani Agato
  Proszę o interpretację takiego przypadku.
  1. Prowadzę franczyzę w Galerii Handlowej. Sklepy zamknięte są od połowy marca. Koszty utrzymania pracowników ponoszę zarówno za marzec (jego połowę) jak i kwiecień. Ale żeby wykazać spadek obrotu z 2 miesięcy muszę poczekać na zamknięcie kwietnia. Wniosek złoże najwcześniej w maju – i czy w tym wypadku mogę ubiegać się o pomoc wstecz za kwiecień??
  Przecież wiadomo, że w lutym mało branż dotknięte było już wtedy spadkiem obrotów.

  i kwestia 2 – co z pomocą w sytuacji kiedy zostaną wprowadzone zmiany w obostrzeniach i np od 1 maja Galerie zostaną otwarte. Składając wniosek wykazałem spadek obrotów >90% a po otwarciu Galerii spadek dajmy na to będzie, ale mniejszy – około 60%. Mam jakoś aktualizować co miesiąc te dane? Jeśli tak gdzie?

  Z poważaniem JP

  • Panie Jakubie, niestety jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to nie będzie pomocy wstecznej (za kwiecień). Obecnie według przepisów dofinansowanie przyznaje się od dnia złożenia wniosku. W projekcie tarczy 2.0 jest, że ma to być od miesiąca złożenia wniosku (czyli od 1 dnia miesiąca).

   Co do drugiej kwestii – wykazanie spadku obrotów gospodarczych jest istotne na chwilę zawarcia porozumienia oraz złożenia wniosku.

 40. Darika pisze:

  w trakcie dofinansowan pracownikowi skonczy sie umowa
  rozumiemie ze nie ma potrzeby jej przedłuzenia , aby nie stracic dofinansowan

 41. Angela pisze:

  Od stycznia jestem na l4 z powodu ciąży, zasiłek wypłaca mi pracodawca gdyż zatrudnia więcej niż 20 osób, czy teraz pracodawca może zmniejszyć mi wymiar czasu pracy i obniżyć wynagrodzenia bez mojej wiedzy podpisując porozumienie z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wybrani bez mojej wiedzy? I jak wygląda wypłacanie zasiłku na l4, skoro jego wysokość jest liczona z ostatnich 12 miesięcy? I czy po urodzeniu dziecka będę miała wypłacany mniejszy zasiłek macierzyński niż miała bym wypłacany przed zmianą wyżej opisaną? Wiem, że z tarczy antykryzysowej pracodawca nie dostanie dofinansowania na mnie. Czy jako pracownica ciąży mimo wszystko, nawet w takiej sytuacji nie jestem „chroniona”? A może należy mi się dodatek wyrównawczy?

  • ED pisze:

   Witam, mnie też bardzo interesuje odpowiedź na powyższe pytania. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  • Asia pisze:

   Również proszę o odpowiedź.

  • Grazyna pisze:

   ja tez poprosze o informację .W moim przypadku jestem chroniona jednak nie ze względu na ciążę ,lecz mój okres ochronny do emerytury .Pytanie: Czy jeśli obniży mi się etat i czas pracy , to czy nie należy sie dodatek wyrownawczy -zgodnie z ustawą z 13 03 2003 roku o zwolnieniach grupowych?Mam 17 miesięcy do emerytury.

 42. Paweł pisze:

  1. W powyższej analizie stwierdziliśmy, że jest możliwość również wnioskowania o dofinansowanie za osoby przebywające na wynagrodzeniu chorobowym. Względem zasady odpowiedniego zastosowania, zgodnie z art. 7 ustawy z 2013 r. dofinansowanie przysługuje pracownikom, którym przed pobieraniem świadczenia „chorobowego” obniżono etat w trybie art. 4 ustawy (układy zbiorowe, porozumienia). Czy wobec tego za osoby, które po obniżeniu wymiaru udadzą się na zwolnienie lekarskie może przysługiwać dofinansowanie?
  Poddaje to pod wątpliwość chociażby z uwagi na brak odprowadzania składek społecznych od tego świadczenia.
  2. Rozumiem, że w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, wynagrodzenie może być obniżone o więcej niż 20%? Nie znajduję w ustawie, aby ograniczenie do 20% dotyczyło zarówno wymiaru etatu, jak i wynagrodzenia.
  3. Czy we wniosku możemy wskazać osoby zatrudnione w kwietniu?

  • 1. Jeżeli będzie to zasiłek chorobowy, to dofinansowanie nie przysługuje. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie chorobowe, to mam bardzo duże wątpliwości (omawiane są w komentarzach powyżej). Prawdopodobnie dopiero praktyka pokaże jaka jest interpretacja.
   2. Szczerze mówiąc ja też nie znajduję.
   3. Jak najbardziej.

 43. Michał pisze:

  Witam serdecznie,
  W rozmowie telefonicznej z WUP dostałem informację taką:
  „W wykazie pracowników (przestój ekonomiczny) w kolumnie „Wysokość wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla pracownika objętym przestojem ekonomicznym (…)” należy wykazać:
  1. Wynagrodzenie brutto o charakterze stałym (bez dodatków i premii).
  2. Jeśli występowało wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, wynagrodzenie brutto zostało wyrównane do podstawy wynagrodzenia.
  3. Jeśli występowało wynagrodzenie za urlop zostało wpisane pełne wynagrodzenie brutto (wraz z wynagrodzeniem za urlop pomniejszony o potrącenie za nieobecności).”

  Jak się Pani do tego odniesie?
  Czy w czasie przestoju pracownicy mogą przebywać na urlopie wypoczynkowym?
  Jak należy robić listy płac za okres przestoju ekonomicznego?

  • Panie Michale, to kwestie techniczne, ja mogę co najwyżej analizować przepisy, które mówią o „wynagrodzeniu”, nie wskazując o jakie chodzi. Zwracam też uwagę, że premie czy dodatki też mogą mieć charakter stały. Przestój wyklucza urlop (albo mamy gotowość do pracy albo jesteśmy na urlopie). Listy płac to kwestia techniczna.

 44. Krokus pisze:

  Dzień dobry , czy zatrudnieni na niepełnych etatach tj. 0,5 wymiaru czasu pracy czy 0,25 wymiary którym nie możemy obniżyć czasu pracy ani wynagrodzenia mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z WUP ?

 45. Anna pisze:

  Czy dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu należy się postojowe? Mol lokal odgórną decyzją został zamknięty z dniem 14 marca.

 46. Axis pisze:

  Witam,

  przebywam na opiece na dziecko od 20 marca z wypelnionym wnisokeim do 24 kwietnia.
  w ramach specustawy COVID 19

  W dniu dzisijssyzm firma przeszla w tryb przestoju ekonomicznego z powdodu koronawirusa.

  Pytanie: czy nadal mogę korzystac z opieki na dziecko? czy automatycznie w zwiazku z przestojem przechodzę na 50% wynagrodzenia?

  Z góry dziekuje za odpowiedz

 47. Beata pisze:

  Witam, mam jednego pracownika, który obecnie przebywa na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 roku życia. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia, które w części nadal ja pokrywam?

 48. Natalia pisze:

  Dzień dobry,
  Mam następujące pytanie. Czy obnizeniem etatu może być objęty pracownik na wypowiedzeniu?
  Aktualnie w czasie wypowiedzenia wykorzystuje urlop wypoczynkowy.
  Z góry dziękuję za pomoc

 49. Natalia pisze:

  Dzień dobry,

  Mam pytanie, prowadzę salon fryzjersko-kosmetyczny od 17.03.2020 jest on zamknięty. Moje pracownice zatrudnione są na 1/1, 1/2 etatu i 1/4 etatu. Jak będzie wyglądała kwestia wypłat dofinansowania dla moich pracowników skoro nie wszystkie pracowały na pełen etat? Mnie obecnie nie stać na wypłaty nawet podstawy ponieważ najem lokalu nie został obniżony a kosztuje mnie 6 tys. Jak to najlepiej rozwiązać? Nie chce nikogo zwalniać, a sytuacja jest tragiczna dla mnie i naszej branży. Dziękuje za pomoc i odpowiedź.

 50. ED pisze:

  Witam. W jaki sposób pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o obniżeniu etatu do 0,8? Czy może poinformować dopiero teraz że od 1 kwietnia nastąpiło obniżenie etatu? Czy błędy w poinformowaniu pracowników o tym fakcie mogą skutkować przesunięciem obniżenia etetu? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 51. Bardzo proszę o zadawanie pytań pod tym wpisem: https://prawodlapracodawcy.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-co-zmienia/ (nowy stan prawny).

 52. Agnieszka pisze:

  Zwracam się z pytaniem, czy w przypadku skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń udzielonego na podstawie art 15G ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  i niedotrzymania warunku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od uzyskania refundacji 1 z 10 pracowników , na których ta refundacja zostanie udzielona, to pracodawca będzie musiał oddać całość otrzymanej pomocy , czy tylko wartość refundacji wynagrodzenia tylko tego 1 pracownika.

 53. Kkk pisze:

  Witam. Orientuje się ktoś jak to wygląda:
  Skończyłam zaległy urlop obecnie wróciłam do pracy gdzie kazano mi wykorzystać opiekę nad dzieckiem. Jestem w 4 tyg ciąży. Mój zakład skorzystał z tarczy 9bnizajac etat do 0.8 . Czy jak przejdę na chorobowe obejmuje mnie tarcza czy zostaje na starych warunkach?

 54. Magda pisze:

  Wprowadzono czesciowe zwolnienie ( 50%) z oplacania składek ZUS w firmach od 10 do 49 osób.
  Wcześniej natomiast złożono wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń, gdzie zaznaczono ze firma nie korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS.

  Jak teraz się do tego odnieść?
  Nie wolno wnioskować o cześciowe zwolnienie składek ZUS?
  Bedzie to weryfikowane i rozliczane między instytucjami?

 55. Ada pisze:

  Witam,
  firma przeszła na 0,8 etatu od 16.04 korzystając z dofinansowania z Tarczy, czy biorąc L4 płatne 100% (ciąża) dostanę wynagrodzenie w wysokości średniej z 12 ostatnich miesięcy, czy dostanę to 0,8 kwoty podstawy?

 56. Agata pisze:

  Proszę o poradę, jestem na zwolnieniu L4 ciążowym od 20 kwietnia, pracodawca obniża pensję o 20% od maja, czy mnie będzie również dotyczyło, jeśłi tak to jaka będzie brana średnia, tylko za kwiecień?

 57. Gosia pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie dot. obniżenia wymiaru etatu. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego, premii 20% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czy w tym przypadku zmniejszeniu ulega cala pensja brutto pracownika czy tylko wynagrodzenie zasadnicze?

 58. Gabi pisze:

  Witam mam pytanie czy jeżeli mam umowę na 1/8 etatu a moja firma stoi czy też mi się coś należy i jak tak to co i ile. Dodam że taka formę zatrudnienia mialam przed epidemia.

 59. elżbieta pisze:

  Witam,
  Mam pytanie
  Czy według ustawy o tarczy antykryzysowej podmiot który zatrudnia na umowę o pracę oraz umowę zlecenie powyżej 250 osób może starać się o dofinansowanie z UP o którym mowa w art. 15 zzb ustawy??
  Definicja dużego przedsiębiorstwa według rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – jest inna niż w ustawie Prawo przedsiębiorców ???
  A ustawa mówi o dużym przedsiębiorstwie o którym mowa w ustawie „prawo przedsiębiorców” a tam liczymy tylko pracowników na umowę o pracę, więc z definicji nie przekraczamy 250 osób. Co innego jak doliczymy na umowę zlecenie.
  w art. 15zzb:
  a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10.”,
  Definicja średni przedsiębiorca według tej ustawy
  dla średnich przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 Prawa przedsiębiorców).
  3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekracza-jący równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jed-nego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

  3. Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględ-niając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlo-pach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawo-dowego.

  W ustawie Prawo przedsiębiorców nie ma mowy o zleceniach i innych formach współpracy

 60. Bardzo proszę o zadawanie pytań pod tym wpisem: https://prawodlapracodawcy.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-co-zmienia/ (z uwagi na nowy stan prawny).

 61. Gość1 pisze:

  Pani Agato, proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli firma podpisuje porozumienie o obniżenie etatu z wszystkimi pracownikami, a mamy pracowników, którzy:
  – np. 2 tyg. w danych miesiącu przebywają na L4 lub na opiece, czy firma otrzyma się na takiego pracownika dofinansowanie?
  – i jak wpisać we wniosku o dofinansowanie takiego pracownika, który np. 2 tyg w danym m-cu przebywał na opiece?

 62. Paula pisze:

  Dzień dobry, w naszej firmie wynagrodzenie Pracowników to wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę a także premia motywacyjna wynikająca z karty celów indywidualnych. firma planuje obniżenie etatów o 20%i do wniosku o dofinansowanie będzie wpisywała tylko wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ na stronach rządowych znajdują się takie interpretacje „wynagrodzenia”. natomiast firma nadal będzie pracowała i będzie możliwość wypracowania , chociaż w części celów premiowych. czy w okresie pobierania dofinansowania można rozliczać i naliczać normalnie premie motywacyjne ale wnioskować o dofinansowanie tylko wynagrodzeń zasadniczych ?

 63. Łukasz pisze:

  Witam Pani Agato mam pytanie po 4 latach umowy o pracę na cały etat szef zmienił mi umowę na 1/4 w związku z korono wirusem czy przysługuje mi jakiś dodatek?

 64. Edyta pisze:

  Dzień dobry

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/8 etatu (332 zł brutto), jednocześnie pracuje w innym miejscu na umowę zlecenie (zawartą na okres wrzesień 2019-lipiec 2020) na dużo wyższą kwotę (średnio jest to ponad 1000 zł (na umowie jest wpisany wymiar 6 godzin tygodniowo). Niestety dostałam odpowiedź od pracodawcy od umowy zlecenie, że nie przysługuje mi postojowe, bo mam inny tytuł ubezpieczenia. Dokładnie brzmiało to tak: „jeśli pracuje pani na UOP to znaczy ze ma tytuł do ubezp. społecznych i w związku z tym nie może ubiegać się o postojowe.”

  Czy tak rzeczywiście jest? Nie ma znaczenia, że dużo więcej zarabiam z umowy zlecenie?

 65. Aneta pisze:

  Też dołączam się do pytania koleżanki u góry, jestem w takiej samej sytuacji. Faktycznie na umowie zlecenie zarabiam więcej i jest to moje źródło utrzymania i wypłata zmniejszyła się o połowe i nie mam nawet jak teraz zarobić więcej bo na umowie o pracę mam ograczniczony czas pracy a na zleceniu pracodawca dał wolne.

 66. Karolina pisze:

  Pani Agato, a co z pracownikami, którzy w czasie wejścia firmy w przestój ekonomiczny przebywają na zasiłku opiekunczym? Mają wypłacane 80% dotychczasowej pensji czy też mają 80% z 80% ponieważ gdy firma wchodzi w przestój obniża pracownikom pensje o 20%. np. pracownik wystawił wniosek o zasiłek opiekuńczy od 24.04 do 19.05 a firma od 1.05 obniza wymiar etatu o 20%, jak w tej sytuacji będzie naliczany zasiłek od jakiej podstawy?

 67. Beata pisze:

  Jestem w wieku ochrony przedemerytalnej ,zostało mi jeszcze 11 miesięcy do emerytury. Czy w związku z korona-wirusem zakład pracy ma prawo zmniejszyć mi etat do 0,80 etatu ?Jestem obecnie za na zwolnieniu lekarskim , w zakładzie wybrano bez uzgodnienia z pracownikami dwóch przedstawicieli, którzy podpisali w imieniu wszystkich porozumienie na zmniejszenie etatów.

 68. ania pisze:

  Witam, mam umowę o pracę do 1,07,2020 r. mój pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie (przestój ekonomiczny) pensja została zmniejszona o 20% – dofinansowanie otrzymał na 3 miesiące (od dnia 1 lub 4,05,2020) czy umowa zostanie przedłużona czy nie? (w wmiosku zagwarantował utrzymanie miejsc pracy).

 69. Gosia pisze:

  Dzień dobry, w firmie od 20.04.2020 na jeden miesiąc wprowadzono dla części pracowników przestój ekonomiczny, a dla reszty zmniejszony wymiar czasu pracy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń na jedn miesiąc. Chcielibyśmy w maju część osób przebywających na przestoju ekonomicznym wezwać do pracy ale w obniżonym wymiarze czasu pracy. Czy możemy tak zrobić? Czy należy podpisać aneks do poprzedniego porozumienia z pracownikami? Czy w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników którzy w jednym miesiącu będą przebywali na przestoju i obniżonym wymiarze czasu pracy?

 70. Tomasz pisze:

  Dzień dobry. Proszę o podpowiedź odnośnie zasad wyliczania zasiłku opiekuńczego (związanego z COVID).

  Jeżeli od 1 kwietnia firma przechodzi na 0,8 etatu (tarcza) a ja od 5 kwietnia wnioskuję o zasiłek opiekuńczy. To jak wyliczyć prawidłowo wynagrodzenie?
  Czy to nie jest średnia z ostatnich 12 miesięcy? Czy ten zasiłek wylicza się inaczej niż inne?

  • Wydaje mi się, że powinno być liczone tak jak chorobowe (a więc z uwzględnieniem obniżenia etatu), ale rzeczywiście słyszałam już różne opinie.

  • Jolanta pisze:

   Witam,
   liczymy standardowo z 12 miesięcy. Taką informację nieoficjalnie otrzymałam od pracownika ZUS.

   • Anna pisze:

    a czy sytuacja jest podobna w przypadku chorobowego związanego z zajściem w ciążę?

   • Gosia pisze:

    Witam, ja uważam, że jeżeli w miesiącu powstania niezdolności do pracy zmianie ulegl wymiar czasu pracy to podstawę wymiaru zasiłku należy obliczyć uwzględniając wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. W tym przypadku będzie to wynagrodzenie za kwiecień

 71. Aga pisze:

  Witam, jestem pracownikiem na działalności gospodarczej w szpitalu. Moj pracodawca złożył wniosek o przestoj ekonomiczny. Wniosek obejmował osoby świadczące prace: umowa o prace, umowa zlecenie oraz inne umowy o świadczenie usług. Pieniądze za kwiecień zostały już przesłane etatowcom, natomiast u kontraktowcow cisza. Czy jako samozatrudniona w szpitalu powinnam dostac rowniez wynagrodzenie za kwiecien?

 72. JMT pisze:

  Witam,
  Mam pytanie czy w trakcie korzystania z dofinansowania można przesunąć pracownika z grupy objętej przestojem do grupy 80% obniżenia wynagrodzenia? Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy na osoby w przestoju natomiast po odmrożeniu chcemy je przywrócić do pracy. Czy jest wtedy możliwość rozliczenia tarczy proporcjonalnie do danego rodzaju obniżenia? Oczywiście o zmianach poinformujemy UP?

 73. Jolanta pisze:

  Witam,
  mam pytanie odnośnie księgowania list płac, ZUS w koszty. Jak rozwiązać tę kwestię w sytuacji otrzymania pieniędzy na wynagrodzenia z WUP. Najpierw standardowo w koszty a potem przychód gdy pieniądze wpłyną na konto?

 74. Katarzyna pisze:

  Dzień dobry,

  Mam kilka pytań, niektóre z nich pojawiały się już w powyższych komentarzach ale nie dokładnie w tej formie.

  1/ Nawiązując do pytania i odpowiedzi na pytanie 4 z artykułu (4. Czy do pracownika na L4 któremu wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przysługuje dofinansowanie?) Z tego co czytałam również na innych stronach internetowych związanych z doradztwem w ww. zakresie, to zdania są podzielne ale jednak najczęściej pojawia się odpowiedź, że jeżeli płatność na L4 jest przez pracodawcę to należy się dofinasowanie natomiast jeżeli przez ZUS, to już nie. Jesteśmy obecnie w takiej sytuacji (mamy i takich i takich pracowników) i nie wiadomo czy powinni być ujęcie we wniosku. Na jakiej podstawie prawnej można się tu oprzeć?

  2/ Pytanie drugie powiązane jest z pierwszym, jeżeli już po złożeniu wniosku okazało się, że kogoś nie ujęliśmy we wniosku – tzn. osoby która jest na L4 płatnym przez pracodawcę i chcielibyśmy dokonać poprawki/ korekty wniosku to czy możemy to zrobić? Jeśli tak, to w jaki sposób? Chyba musi być dopuszczona możliwość poprawy lub możliwości ponownego złożenia wniosku.

  3/ Pracownica poszła na L4 związane z ciążą (płatne 100%) w miesiącu maju, w kwietniu podpisaliśmy porozumienie o 80% czasu pracy i płacy. Czy należy jej się wyrównanie za miesiąc kwiecień jeżeli zgłosiła się z takim wnioskiem (w związku z literą prawa kobietom w ciąży nie można zmniejszać wynagrodzenia)?

  Będę wdzięczna za odpowiedzi na powyższe pytania.

  • 1. Według mnie wynagrodzenie chorobowe – jest dofinansowanie, zasiłek chorobowy – nie ma dofinansowania. Podstawa prawna jest podana gdzieś w komentarzach (przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy).
   2. Niestety nic mi o tym nie wiadomo. Kwestia do ustalenia z WUP.
   3. Nie można w oparciu o wypowiedzenie zmieniające, tutaj mamy porozumienie zbiorowe. Według mnie nie.

 75. Kasia pisze:

  Witam, Złożyłam wniosek o przestój NIESTETY z góry na 3 miesiące. Został rozpatrzony pozytywnie.
  Za miesiąc kwiecień wpłynęło dofinansowanie.
  Zakład o którym piszę jest zakładem kosmetycznym i od połowy maja powoli wracają do pracy.
  W związku z tym, że wracają do pracy, rozumiem, że dofinansowanie przestoju za maj nie będzie już możliwe?
  Czy jest jakiś wzór dokumentu na jakim powinnam poinformować urząd o tej zmianie?
  Czy jest możliwe złożenie korekty/ rezygnacji z wniosku?
  Czy jest możliwe złożenie nowego wniosku o dofinansowanie do skróconego czasu pracy (ponieważ pracownicy nie będą wykonywali pracy przez pełny czas ze względu na niedostateczna liczbę klientów)? Jeśli złożenie nowego/ drugiego wniosku jest możliwe, to czy jest możliwe aby skorzystać z jakiejś pomocy za miesiąc maj? pracownicy nie pracowali połowę misiąca a drugą połowę miesiąca mają skrócona pracę.
  Z góry ogromnie dziękuję za odpowiedź.

  • Nie ma wzoru dokumentu, natomiast trzeba poinformować w terminie 7 dni od zmiany okoliczności. Co do rezygnacji lub korekty – trzeba dopytać w WUP. Wydaje mi się, że jest możliwe złożenie nowego wniosku. Najlepiej te wszystkie kwestie ustalić z właściwym WUP.

 76. Bogna pisze:

  Co w sytuacji kiedy pracownicy podpisali porozumienie z pracodawcą, że zostają objęci postoje ekonomicznym i ich wynagrodzenia zostająn obniżone o 50%. Pracodawca otrzymał dofinansowanie. Od 18 maja nakazał wszystkim pracownikom powrócić do pracy – nie zmieniając porozumienia i poinformował, że nadal jesteśmy na postojowym i „pracujemy na postojowym” na warunkach porozumienia. Porozumienie zawarte jest do 30 czerwca. Podkreślam, że firma cały czas funkcjonuje a my pracujemy jak przed pandemią.

  • Hmmm… brzmi jak oszustwo. Nie można tak robić, to oczywiste. Za czas pracy w tym fikcyjnym postojowym powinny być wypłacone normalne wynagrodzenia, a pracodawca powinien to rozliczyć z WUP po zakończeniu okresu dofinansowania.

 77. Wynagrodzenie na urlopie pisze:

  Witam. Od 4 maja przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym. Poprzedzał go urlop macierzyński. W mojej firmie od kwietnia wprowadzono 0.8 etatu. Czy mnie również będzie obowiązywało mniejsze wynagrodzenie? Dodam, że nie otrzymałam z pracy żadnego porozumienia do podpisania. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

 78. Iwona pisze:

  Dzień Dobry mam pytanie
  Pracuje na pełen etat ale w dobie koronowirusa pracodawca zmniejszył nam wymiar zatrudnienia, czy kwota wolna od zajęć komorniczych nie ulega zmianie czy nie można jej ruszyć. Tarcza 3.0 mówi o zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń .ale czy to dotyczy też osoby samotnej.

 79. Anna pisze:

  Mam takie pytanie, czy przysługuje jakieś wsparcie pracownikom na umowę o pracę, którym obniżona etat o 20% i wypłatę, a firma nie otrzymała wsparcia od Państwa. Czy można gdzieś zgłosić sie samemu o pomoc?

 80. Dariusz pisze:

  Dzień dobry,
  W jaki sposób jest wyliczanie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w trakcie obniżenia wymiaru pracy z powodu Covid? Z tego co się orientuję to w normalnej sytuacji liczy się średnią dniówkę z trzech poprzedzających miesięcy. Jeśli moja firma obniży wymiar pracy o jeden dzień w miesiącu to czy dzień urlopowy będzie liczony na starych zasadach np. gdy moja dniówka wynosi średnio 100zł to ile dostanę za dzień urlopowy w trakcie obniżenia wymiaru pracy? Czy jeden dzień urlopowy będzie mnie „kosztować” 1 do 1 z 26 dni?

 81. Marcin pisze:

  Witam czy pracodawca moze wszyatkim 1500 pracownikom nakazac podpisania obnizenia pensji do 4/5 etatu grozac nie podpisaniem natychmistowym zwolnieniem.

 82. Justyna pisze:

  Dzień dobry,
  Czy w przypadku gdy obniżono mi etat do 80 % na okres 3 miesięcy pracodawca zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej może wydłużyć obniżenie tego etatu poprzez ponowne złożenie wniosku?
  Pozdrawiam

  • Sugestia pisze:

   Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej obniżenie etatu lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego jest możliwe na okres max. 3 miesięcy

 83. Macierzyński pisze:

  Umowa o pracę płaca 2600 + premia motywacyjna. W kwietniu urodziłam i z zasiłku chorobowego (nieprzerwanie od X 2019) przeszłam na macierzyński. W kwietniu zakład obniżył mi etat o 20 % i ponownie przeliczył podstawę tylko z kwoty 2600 minus 0,20 =czyli od 2100. Co w przypadku zakończenia i powrotu do pełnego etatu, czy do podstawy powinni przyjąć z 12 miesięcy czy tylko z płacy zasadniczej ?

 84. Olga pisze:

  Dzień dobry,

  Pracownik skierowany na przestój ekonomiczny z obniżonym wynagrodzeniem o 50% złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Stosunek pracy ma ustać jeszcze w okresie przestoju. Moje pytanie brzmi czy ekwiwalent powinien zostać obliczony od 100% wynagrodzenia za pracę czy od 50% które wynika z przestoju?

 85. Sylwia pisze:

  Dzień Dobry od 14 kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim ze wzgledu na koronawirusa firma, w której pracuję obniżyła wymiar etatu pracy na 3/4 teraz firma zdecydowała się na wypłacenie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego z 80% na 100%. Okazuję się, że mi te wyrównanie się nie należy.. Nie rozumiem skoro mi obniżyli etat będąc na chorobowym to z jakiej racji nie otrzymam wyrównania, a reszta pracowników dostanie?

 86. Beata pisze:

  Witam,
  We wniosku do WUP (dofinansowanie na 3 miesiące 04-06.2020) zgłosiłam pracowników (przestój ekonomiczny i obniżony etat), którym umowy na okresy próbne zakończyły się w trakcie miesiąca: 6 czerwiec i 18 czerwiec. Umowy nie zostały przedłużone. Jak wyliczyć kwotę do zwrotu dofinansowania za czerwiec? proporcjonalnie czy za pełny miesiąc? Osoba, która pracowała do 6 czerwca była na przestoju ekonomicznym. Osoba pracująca do 18 czerwca była na obniżonym wymiarze do 4/5 (z pełnego etatu 2600 br.)
  pytanie 2: czy kwoty wynagrodzenia chorobowego podlegają dofinansowaniu? czy jest jednoznaczne stanowisko w tej kwestii?

 87. Kinga pisze:

  Witam,
  a ja mam pytanie z tzw. „innej beczki” – ze strony pracownika.
  Co w momencie, gdy Pracodawca nie wypłaca w ogóle żadnego wynagrodzenia??
  Mój mąż miał umowę na czas nieokreślony podczas trwania pandemii dostał wypowiedzenie z tytułu niewypłacalności Pracodawcy – nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę od stycznia tego roku, bo podobno Pracodawca nie ma pieniędzy. Co w takiej sytuacji ma zrobić jak nie ma żadnego innego źródła dochodu i nie mamy z czego żyć?? Dlaczego rząd przewiduje pomoc dla przedsiębiorców ale dla Pracowników już nie??

 88. pjezek pisze:

  Dzień dobry
  Na jakiej podstawie uważają Państwo, że dofinansowanie do wynagrodzenia chorobowego w okresie obniżonego etatu nie przysługuje ?

 89. Magda pisze:

  Witam,
  dostaliśmy pieniądze w ramach subwencji PFR a teraz złożyliśmy wniosek VIA_WOMPN do WUP o dofinansowanie miejsca pracy bez wprowadzania przestoju zgodnie z tarczą 4.0. na 3 miesiące – czerwiec, lipiec, sierpień? Nie dostaliśmy jeszcze pieniążków z WUP-ów… czy zatem wynagrodzenie dla pracownika za czerwiec mogę wypłacić z subwencji? Czy te wsparcia się wykluczają? Czy wobec dofinansowania miejsc pracy przez WUP nie mogę przelewać do sierpnia wynagrodzeń z PFR-u? Czy są określone jakieś konkretne daty, których należy się trzymać aby przelewać wynagrodzenia? Bardzo proszę o odpowiedź.

 90. Adrinna pisze:

  Dzień dobry,
  Mam umowę o pracę, mój pracodawca ze względu na panującą epidemię koronawirusa obniżył mi wymiar czasu pracy o 20% i pomniejszył wynagrodzenie. Aneks podpisany od 1 kwietnia do 30 lipca. W tym okresie zaszłam w ciąże i od 6 lipca jestem na zwolnieniu L4 bo ciąża jest zagrożona.
  Mam pytanie na ile musiałabym wrócić do pracy aby moja stawka na L4 była liczona na podstawie mojego wcześniejszego wynagrodzenia. Czy 1 dniowa przerwa z urlopem wypoczynkowym wystarczy? Oraz jak w tej sytuacji będzie liczony zasiłek macierzyński gdybym nie wróciła do pracy?

 91. AGA pisze:

  Witam,
  Czy pracodawca może wprowadzić obniżony czas pracy dla pracowników na okres dłuższy niż dofinansowanie wynagrodzeń z WUP czyli powyżej 3 miesięcy np. na okres 6 miesięcy? Czy obniżenie czasu pracy wymaga aneksów do umowy dla każdego pracownika objętego takim obniżeniem czy wystarczy ogólne porozumienie do wglądu dla pracowników dotkniętych obniżeniem?
  Dziękuję za odpowiedź.

 92. HesperionTK pisze:

  Na jaki okres czasu firma może zredukować czas pracy ?
  Obecnie moja firma w Kwietniu zredukowała czas pracy o 20% (rzekomo na 3 miesiące), jednak poinformowano pracowników, że redukcja będzie także w kolejnym miesiącu.

  Jak długo pracodawca może korzystać z takiej formy zatrudnienia ?

 93. Karolina pisze:

  Czy dla ubiegania się o dofinansowanie z art. 15 gg ma znaczenie, że pracodawca w ciągu 2019 roku dokonał sprzedaży ZCP? Porównanie obrotów będzie dotyczyło miesięcy w 2019 roku przed datą sprzedaży. Czy wobec tego pracodawca może uwzględnić dochody generowane w 2019 roku przez sprzedaną część przedsiębiorstwa?

 94. Marzena pisze:

  Mam pytanie. Pracuje na umowę. Na czas określony w kwietniu mam obniżony etat na 4/5 od 20 maja przebywam na l4 w związku z ciaza. L4 mam wypłacone o 20 % mniejsze. Czy jeśli firma od 1 lipca nie korzysta już z tarczy i wraca w firmie cały etat to czy mnie przebywającej na l4 tez wroci etat normalnie i nie będzie mi zabierane te 20% z l4 ?

  • Zuzanna pisze:

   Podłączam się do pytania. Aktualnie moja firma do końca sierpnia korzysta z tarczy. Dodatkowo podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi że obniżenie czasu pracy obowiązuje do końca roku 2020. Czy jeśli pójdę na L4 z uwagi na ciążę to otrzymam zasiłek w wysokości sredniej z ostatnich 12 miesięcy (z uwzględnieniem wypłat 100% i kilku wypłat 80%) ? Czy dostanę po prostu 80 % przeć cały okres L4? Co z urlopem macierzynskim … Będzie to 80% z 80% ?

 95. Paweł pisze:

  Witam serdecznie. Czy w związku z tarczą pracownik zachowuje prawo do ciągłości wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego ? Chodzi mi o sytuacje gdzie pracownik ma L4 od załóżmy poniedziałku (1lipca) do piątku (12lipca). Łącznie 12 dni nieprzerwanego zwolnienia. Biorąc pod uwagę oczywiście obniżony etat na 4/5 i czas pracy 4 dni w tygodniu. Czy wypłata za zwolnienie lekarskie w tym przypadku za 8 dni a nie 12 jest zgodna z prawem ? Pozdrawiam.

 96. Jacek pisze:

  Pani Agato mam pytanie. Jak wyliczyc w kalkulatorze dofinansowania do wynagrodzen pracownika jesli jeden z pracownikow byl w ostatnim trzecim miesiacu dofinansowania 4 dni na zwolnieniu? Dostalem wyplate za 2 miesiace a za trzeci musze dostarczyc poprawiony kalkulator. Mam trzech pracownikow. Dziekuje

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.