Koronawirus: Tarcza antykryzysowa a zwolnienie z ZUS – FAQ

Koronawirus: Tarcza antykryzysowa a zwolnienie z ZUS - FAQ

Jednym z najważniejszych dla przedsiębiorców (zwłaszcza małych) elementem tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Zobaczmy więc jak ma to wyglądać – według wersji uchwalonej przez Sejm, bo scenariusze już kilkakrotnie się zmieniały.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia może skorzystać płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Do zgłoszenia liczy się również osobę płatnika, jeżeli za siebie odprowadza składki z tego tytułu.

Zwolnienie dotyczyć będzie również osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli osób opłacających tylko własne składki, o ile osoba taka prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. Jest też dodatkowy warunek – przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (czyli marzec) nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.681 zł.

Zwolnienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie dotyczyć samozatrudnionych, twórców i artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego

Jakich składek będzie dotyczyć zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy całego pakietu, czyli składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnieniu będą podlegać należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. Jeżeli zadeklarowaliśmy wyższą podstawę – będziemy zobowiązani do zapłaty różnicy.

W przypadku płatników składek zwolnienie dotyczyć będzie składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, a więc i składek za osoby zatrudnione.

Co zrobić żeby uzyskać zwolnienie?

Żeby uzyskać zwolnienie musimy złożyć wniosek do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Wniosek ma być dosyć prosty – wskazujemy nasze dane i oświadczenie o przychodzie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). Wniosek składamy papierowo lub elektronicznie (PUE ZUS).

Nadal jesteśmy zobowiązani do wysyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Co ciekawe ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Jeżeli więc ostatnia deklaracja lub raport będzie dotyczył maja 2020 r., to o zwolnieniu dowiemy się w czerwcu lub lipcu 2020 r. Przypominam, że teoretycznie płatność za marzec musimy dokonać do 10 lub 15 kwietnia 2020 r. Czyli o tym, że mieliśmy nie płacić dowiemy się nawet kilka miesięcy później

Jakie są skutki zwolnienia?

Jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne traktuje się jak składki opłacone.

Osoba zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Co ciekawe powyższe konsekwencje są w przepisach odniesione do osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych (art. 31 zs) lub ewentualnie w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – osoby, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Osoba współpracująca to co innego niż pracownik czy zleceniobiorca. Przypomnijmy, że na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Co więc z ubezpieczeniem chorobowym czy zdrowotnym pracowników lub zleceniobiorców? Czy osoby te tracą prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy) czy do świadczeń zdrowotnych, a w E-WUŚ wyskoczą na czerwono?

Dodatkowo przychody z tytułu zwolnienia nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Czy są jakieś haki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Szef KAS informuje zaś ZUS o rozbieżnościach. Jeżeli te się pojawią – będziemy zobowiązani do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

Hakiem na pewno jest też czas oczekiwania na decyzję. Termin płatności składek będzie bowiem o wiele szybciej niż decyzja o zwolnieniu.

Największy hak to brak ochrony ubezpieczeniowej – chorobowej i zdrowotnej – pracowników i zleceniobiorców, o ile rzeczywiście tak te przepisy będą działać.

Kto jeszcze będzie miał prawo do zwolnienia?

Zwolnieni będą również duchowni za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. – na swój wniosek, bez względu na wysokość przychodu. Rolnicy będą zaś zwolnieni ze składek KRUS za drugi kwartał 2020 r. – bez konieczności składania wniosków czy limitu przychodów. Składki rolników opłaca budżet państwa.

Zwracam uwagę, że tarcza antykryzysowa jeszcze NIE obowiązuje. Nadal czekamy na ostateczny kształt. Teraz czas na poprawki Senatu.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

 1. Anna pisze:

  Dzień dobry,
  Pisze Pani że płatność musimy dokonać w terminie a o zwolnieniu dowiemy się później tymczasem przepis ustawy dotyczy zwolnienia od obowiązku opłacenia nieopłaconych składek. Ja to rozumiem tak, że aby skorzystać ze zwolnienia muszę nieopłacić składek za wnioskowany okres czasu?

  • Dobrze Pani rozumie. Tylko teoretycznie płatności powinniśmy dokonać w terminie. Jeżeli chcemy z tego zwolnienia skorzystać, to oczywiście tej płatności nie dokonujemy. Chodziło mi o to, że termin płatności będzie już niedługo, my nie zapłacimy, a na decyzję o zwolnieniu jeszcze trochę poczekamy…

 2. Wojciech Góralczk pisze:

  Jak wygląda sytuacja wspólników i samej dwuosobowej spółki cywilnej zatrudniającej 6 pracowników. Jak wypełniać druk RDZ ?

  • W przypadku spółki cywilnej, to spółka będzie formalnie płatnikiem składek dla pracowników. Może być również płatnikiem składek za wspólników – w zależności od przyjętego rozwiązania. W takiej sytuacji zaznaczamy w części 2 pole 1 – to dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

 3. Maja pisze:

  witam, a jakie dane wpisujemy w części I wniosku? jest tam miejsce tylko na imię i nazwisko i nazwę skróconą? Co w sytuacji kiedy jest 3 wspólników? każdego wpisujemy jednym wniosku ?

  • Jeżeli składamy wniosek za wspólnika (który opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie), to każdy ze wspólników będzie miał oddzielny wniosek. Jeżeli spółka zatrudnia pracowników – to będzie jeszcze oddzielny wniosek spółki.

 4. Sebastian pisze:

  Od dawna wspólnicy spółek m.in. cywilnych i jawnych muszą być wyodrębnieni w ZUS (zgłoszeni do ZUS jako płatnicy składek za siebie) – nie mogą figurować na deklaracjach rozliczeniowych Spółki (razem z pracownikami, czy zleceniobiorcami). Nie ma tu miejsca na \”przyjęcie rozwiązań\”!

  • Panie Sebastianie, zasadniczo tak, ale konfiguracji jest bardzo dużo. Często wspólnicy mają umowy (w tym o pracę) z własnymi spółkami na wykonywanie obowiązków niezwiązanych z prowadzeniem spółki. Jeżeli takie rozwiązanie jest przyjęte, to spółka będzie płatnikiem składek, a składki wspólników będą figurować w ZUS DRA.

   • Agata pisze:

    W sytuacji jesli wspólnik jest płatnikiem składek, to jak ma być wypełniony ten wniosek? Z którym NIPem? Spółki, czy wspólnika?Co z sytuacją jeśli jedna osoba jest i wspólnikeim w spólce i prowadzi działalność gospodarczą? Składa jeden wniosek, czy dwa?

    • Jeżeli wspólnik spółki jawnej, to wniosek składa wspólnik ze swoim NIP-em. A co jest tytułem do ubezpieczeń społecznych?

     • Paulina pisze:

      Czy jeśli któryś ze wspólników spółki cywilnej, która zatrudnia 5 pracowników posiada jeszcze indywidualną działalność gospodarczą i jest zgłoszony do ZUS jako płatnik składek za siebie to obowiązuje go limit przychodów? Czy z automatu jest zwolniony z ZUSu?

 5. Monika pisze:

  Jeśli dwuoosobowa spółka cywilna zatrudnia 9 pracowników to czy ma prawo do zwolnienia z ZUS?
  Wspólnicy są płatnikami składek za siebie czyli spółka składa DRA za pracowników, natomiast DRA za wspólników generuje co miesiąc ZUS bo nic się nie zmienia. Co miesiąc są trzy wpłaty do ZUS na trzy rachunku ZUS ( za każdego ze wspólników oraz za spółkę )

 6. "KAMIENIARSTWO"S,C. pisze:

  Spółka cywilna zatrudnia 8 pracowników , za których odprowadza składki składając ZUS RCA i ZUS DRA , natomiast pracodawca , który jest płatnikiem składek składa DRA i odprowadza składki na swoje konto przekazane przez ZUS drugi wspólnik jest emerytem i opłaca składkę zdrowotną, którą wykazuje na deklaracji DRA . Mam zasadnicze pytanie: 1. Czy płatnik musi mieć założone PUE (ZUS) na pracowników; 2. na każdego pracodawcę ? 3. Czy w takiej sytuacji podlegamy jako s.c. do umorzenia składek ZUS za miesiąc marzec-maj 2020. Złożyliśmy już wniosek po wydaniu ustawy 17 kwietnia i na razie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi a składki za miesiąc marzec nie zostały zapłacone. Jeśli otrzymamy negatywną odpowiedz to jak mamy się do niej ustosunkowac, ponieważ to nie jest mała kwota i możemy mieć problem płatności, gdyż zbliża się termin płatności składek za miesiąc kwiecień 2020r.

 7. Gregory pisze:

  Dzień dobry, złożyłem wniosek papierowo o zwolnienie ze składek ZUS i nie otrzymałem odpowiedzi, nie posiadałem Pue w zusie ale dzisiaj zarejestrowałem się i we wnioskach jest ze „ pozostawiony bez rozpatrzenia” składałem na 3 mc od razu! Proszę o pomoc co robić w takiej sytuacji bo przecież nie otrzymałem odpowiedzi z ZUS papierowej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.