Odwołanie z funkcji członka zarządu jako przyczyna nie leżąca po stronie pracownika (II PK 184/09)

Ostatnio w prasie sporo pisze się o zmianach w zarządach różnych spółek. W związku z tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć Ci o skutkach rozwiązywania stosunku pracy z członkiem zarządu.

Zazwyczaj w sytuacji, w której taki członek zarządu zostaje odwołany ze swojej funkcji, nie ma już sensu utrzymywać z nim również stosunku pracy. Wtedy też dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto się zastanowić nad tym, jaki właściwie charakter ma takie wypowiedzenie. Było to już przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego (sygn. akt II PK 184/09), który orzekł, że – co do zasady – rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę odwołanemu członkowi zarządu będzie wypowiedzeniem złożonym z przyczyn niedotyczących pracownika.

Sąd wskazał bowiem na zasadę, która odnosi się do wszystkich wypowiedzeń składanych przez pracodawcę, a mianowicie, że w razie sporu co do istnienia przyczyny wypowiedzenia – ciężar dowodu jej istnienia spoczywa na pracodawcy.

Mimo, że to pracownik odwołuje się do sądu pracy od wypowiedzenia, to pracodawca będzie musiał wykazać, że przyczyna wypowiedzenia rzeczywiście występowała. Natomiast pracownik musi wykazać okoliczności przytoczone przez niego w celu wykazania, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

Przenosząc te rozważania na sytuację odwołania członka zarządu i wypowiedzenia w związku z tym umowy o pracę – to pracodawca musi wykazać że pośrednia przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę leżała po stronie pracownika. Będzie więc musiał wykazać, że do odwołania z funkcji członka zarządu, doszło z przyczyn leżących po stronie tego członka.

Jeżeli pracodawca nie wykaże, że do odwołania z funkcji doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika, zakłada się, że doszło do tego z przyczyn go niedotyczących. A z tym już wiąże się konsekwencja w postaci obowiązku wypłaty ustawowej odprawy, w wysokości określonej w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych:

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1 jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Okoliczność ta może mieć jeszcze większe znaczenie, jeżeli wziąć pod uwagę nowy, zryczałtowany podatek od odpraw umownych w wysokości 70%, po przekroczeniu odpowiedniego progu. Natomiast w przypadku odprawy ustawowej, będzie ona objęta jedynie „normalnym” podatkiem dochodowym.

20160120_155301

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Kogo wybrać do zwolnienia?

 1. Elżbieta pisze:

  Rada Nadzorcza w spółce z o.o. (100% udziałów gminy) w jednej uchwale odwołała prezesa zarządu z pełnionej funkcji (miała takie prawo bez podania przyczyny) oraz rozwiązała z nim umowę o pracę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem (a nie musiała, bo pracownik mógł wrócić na wcześniej zajmowane stanowisko pracy). Uchwała RN nie zawierała w swojej treści uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę. W terminie ustania stosunku pracy, Spółka odmówiła na piśmie wypłaty odprawy z tyt zwolnienia z pracy na podst. ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, podając, że taka okoliczność nie zachodzi ( tj. przyczyna nie po stronie pracownika – w podtekście sugestia, że wina pracownika). Zatrudnienie średnio ok 40 osób, sytuacja ekonomiczno-finansowa bardzo dobra, bez innych zwolnień pracowników.
  Pracownik był zmuszony do przejścia na emeryturę, do której nabył prawo 30 dni przed zwolnieniem. Czy spółka miała prawo odmówić takiej odprawy?

 2. Elżbieta pisze:

  Umowa o pracę na czas nieokreślony.
  Pozdrawiam

 3. Jolanta pisze:

  Proszę o pomoc:
  Cały Zarząd Spółki miejskiej (udział większościowy) zatrudniony na podstawie umowy o pracę (kadencja do maja 2019 r.). W zw. z ustawa kominową od 06 br. przechodzi na „Umowę o świadczenie usług zarządzania” do końca trwania kadencji. Wszyscy członkowie Zarządu po rozwiązaniu umowy o pracę mają prawo do emerytury (rozumiem więc wszystkie odprawy emerytalne należy im wypłacić). Zarząd jednak nie chce rozwiązać umowy o pracę za porozumieniem tylko za wypowiedzeniem gdyż uważa, że ma prawo skorzystać z wypłaty ustawowej odprawy, w wysokości określonej w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
  Otrzymaliśmy projekty uchwał ZW i tak:
  W postanowieniach końcowych projektu uchwały ZW oraz RN jest zapis: CYT. ” Strony potwierdzają, iż na podstawie odrębnie zawartej umowy Zarządzający nie będzie rościł od Spółki żadnych praw do odszkodowań, odpraw i tym podobnych świadczeń, wynikających z tytułu dotychczasowych umów, w tym umowy o pracę.” (Pytanie: o jakie odprawy chodzi ? czy te z ustawy o zwolnieniach grupowych, bo nie sądzę że o emerytalne)
  natomiast w e-mailu dodatkowo jest zapis:
  CYT. „Odnośnie rozwiązania dotychczasowych umów o pracę sugerujemy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia, Spółka powinna wypowiedzieć umowę o pracę podając w uzasadnieniu za podstawę podjętą uchwałę Zgromadzenia Wspólników ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu”.
  Pytanie: czy w przypadku podania w uzasadnieniu takiej podstawy rozwiązania stosunku pracy Zarząd będzie miał prawo skorzystać z wypłaty ustawowej odprawy, w wysokości określonej w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
  Zaczynam mieć wątpliwości. Jeżeli to możliwe proszę odpowiedź.
  Dziękuję i pozdrawiam

 4. Jolanta pisze:

  Proszę o pomoc:
  Cały Zarząd Spółki miejskiej (udział większościowy) zatrudniony na podstawie umowy o pracę (kadencja do maja 2019 r.). W zw. z ustawa kominową od 06 br. przechodzi na \”Umowę o świadczenie usług zarządzania\” do końca trwania kadencji. Wszyscy członkowie Zarządu po rozwiązaniu umowy o pracę mają prawo do emerytury (rozumiem więc wszystkie odprawy emerytalne należy im wypłacić). Zarząd jednak nie chce rozwiązać umowy o pracę za porozumieniem tylko za wypowiedzeniem gdyż uważa, że ma prawo skorzystać z wypłaty ustawowej odprawy, w wysokości określonej w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
  Otrzymaliśmy projekty uchwał ZW i tak:
  W postanowieniach końcowych projektu uchwały ZW oraz RN jest zapis: CYT. \” Strony potwierdzają, iż na podstawie odrębnie zawartej umowy Zarządzający nie będzie rościł od Spółki żadnych praw do odszkodowań, odpraw i tym podobnych świadczeń, wynikających z tytułu dotychczasowych umów, w tym umowy o pracę.\” (Pytanie: o jakie odprawy chodzi ? czy te z ustawy o zwolnieniach grupowych, bo nie sądzę że o emerytalne)
  natomiast w e-mailu dodatkowo jest zapis:
  CYT. \”Odnośnie rozwiązania dotychczasowych umów o pracę sugerujemy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia, Spółka powinna wypowiedzieć umowę o pracę podając w uzasadnieniu za podstawę podjętą uchwałę Zgromadzenia Wspólników ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu\”.
  Pytanie: czy w przypadku podania w uzasadnieniu takiej podstawy rozwiązania stosunku pracy Zarząd będzie miał prawo skorzystać z wypłaty ustawowej odprawy, w wysokości określonej w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
  Zaczynam mieć wątpliwości. Jeżeli to możliwe proszę odpowiedź.
  Dziękuję i pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.