Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r.

Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o związkach zawodowych. Wcześniej mówiłam Ci już o projekcie tej ustawy m.in. w zakresie możliwości przystępowania osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy o zmianach w zakresie szczególnej ochrony przed rozwiązaniem umowy.

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią ustawy, to zapraszam TUTAJ. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany:

– Prawo do tworzenia i wstępowania do związków będzie przysługiwało wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową. To nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi więc przede wszystkim o osoby na umowach cywilnoprawnych, ale też o samozatrudnionych, jeżeli nie zatrudniają innych osób.

– Wolontariusze i stażyści oraz inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia również będą mogli wstąpić do związku zawodowego, jeżeli będzie to przewidywał statut tego związku.

– Zakaz nierównego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego wszystkich osób przynależnych do związku zawodowego. Do osób, które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy stosować będziemy bezpośrednio przepisy k.p. dotyczące nierównego traktowania.

– Zakładowa organizacja związkowa będzie organizacją zrzeszającą co najmniej 10 osób będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zawodową, jeżeli świadczą pracę na rzecz pracodawcy od co najmniej 6 miesięcy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą więc miały znaczenie przy ocenie zakładowego charakteru organizacji związkowej. Takie osoby będą również wliczane do członków związku w każdym przypadku, w którym jego uprawnienia zależą od liczebności.

Organizacja związkowa o charakterze zakładowym będzie przedstawiać informację o liczbie swoich członków co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, do 10 lipca lub 10 stycznia. Do tej pory informacja taka musiała być przedstawiona co kwartał.

Jeżeli informacja nie zostanie przedstawiona, to związkowi nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Do tej pory był z tym duży problem i ostatecznie ryzyko leżało po stronie pracodawcy.

Możliwe będzie kwestionowanie liczby członków poprzez wniesienie zastrzeżeń przez pracodawcę lub inną organizację związkową, a następnie poprzez ustalenie liczby członków związku przez sąd. Postępowanie sądowe wszczynane będzie na wniosek związku. Jeżeli związek nie zwróci się do sądu w terminie 30 dni – nie będą mu przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

– Prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej powinno być zrealizowane przez pracodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i będzie mogło dotyczyć w szczególności warunków pracy i zasad wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia czy działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy.

– Szczególna ochrona przed zwolnieniem działacza związkowego – osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie można wypowiedzieć, rozwiązać stosunku prawnego ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść takiej osoby bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

– Terminy na wyrażenie zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej będą wynosić 14 dni (w przypadku wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany warunków) oraz 7 dni (w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia). Bezskuteczny upływ tych terminów będzie poczytywany za zgodę.

W przypadku rozwiązania umowy bez zgody zarządu zakładowego związku, nie-pracownik otrzyma odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Przy braku miesięcznego wynagrodzenia – nie-pracownik otrzyma równowartość 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Może jednak dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia uzupełniającego.

Zmieniło się też dużo innych, ważnych zagadnień, na które nie sposób wskazać w jednym wpisie. Gdybyś miał jakieś wątpliwości co do zmian przeze mnie wskazanych lub innych przewidziany w ustawie, to zostaw komentarz. Postaram się przygotować dodatkowy wpis, który powinien rozwiać Twoje wątpliwości.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. Hania pisze:

    Sporo się zmieniło. Trzeba się z tym zapoznać

  2. Wiola pisze:

    Dzień dobry,
    mam pytanie czy w związku z nowelizacją ustawy spoczywają na pracodawcy jakieś obowiązki, które musi wykonać do końca bieżącego roku?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.