Związki zawodowe dla wszystkich

Bardzo możliwe, że już niedługo zakładać oraz wstępować do związków zawodowych będą mogli nie tylko klasyczni pracownicy, ale także inne osoby. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby „zatrudnione” na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jakiś czas temu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Najjaśniejszym punktem tego projektu jest właśnie rozszerzenie katalogu osób, które mogą być członkiem związku zawodowego. Niewątpliwie jest to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 roku. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że osoba wykonująca pracę zarobkową to nie tylko pracownik na umowie o pracę.

Z uwagi na to, w projekcie (Art. 11) znajdziemy pojęcie osoby wykonującej pracę zarobkową, o następującym brzmieniu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie wykonującej pracę zarobkową – należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

  1.  nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

  2.  nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy,

  3.  ma takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

Chodzi tutaj niewątpliwie o osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Według projektodawców definicję tę będą również wypełniać tzw. samozatrudnieni, którzy wykonują pracę na rzecz jednego podmiotu. Co do nieponoszenia przez nich ryzyka gospodarczego można jednak mieć wątpliwości.

W związku ze wskazaną definicją zmiany nastąpią również w ustalaniu czy organizacja związkowa ma charakter zakładowy. Obecnie, dla ustalenia czy mamy do czynienia z zakładową organizacją związkową zasadniczo musimy ustalić czy konkretny związek zrzesza co najmniej 10 członków, będących pracownikami.

Po zmianach policzyć będziemy musieli nie tylko pracowników, ale również osoby inne niż pracownicy, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy. Podobne zmiany wystąpią w przypadku oceny reprezentatywności organizacji związkowej.

Co więcej, osoby nie będące klasycznymi pracownikami również będą mogły być objęte szczególną ochroną przed „zwolnieniem”. To samo dotyczy też zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu działalności związkowej.

Co ciekawe, projektodawcy wprowadzili również modyfikacje co do szczególnej ochrony przed zwolnieniem działaczy związkowych. O nich przeczytasz jednak w następnym wpisie.

Sam projekt znajdziesz TUTAJ.

związki zawodowe dla wszystkich

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *