Odpowiedzialność za nieprawdziwe świadectwo pracy

W ostatni czwartek, czyli 18 września, na Kongresie Prawa Pracy w Bydgoszczy, miałem przyjemność przedstawienia referatu dotyczącego ryzyk związanych ze świadectwem pracy. A ryzyk tych jest sporo – odpowiedzialność za wykroczenie, odszkodowanie, etc. Spore zaskoczenie budziła odpowiedzialność pracodawcy wobec ZUS.

Odpowiedzialność ta wynika z art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot.

Ten inny podmiot to m.in. były pracodawca, wystawiający świadectwo pracy zawierające nieprawdziwe informacje.

Odpowiedzialność pracodawcy potwierdza również orzecznictwo. Np. w wyroku dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (III AUa 1491/12) orzekł:

Świadectwo pracy, wydane sprzecznie z przepisem art. 97 § 2 k.p., powoduje obowiązek pracodawcy wyrównania nienależnie pobranego świadczenia ubezpieczeniowego przez pracownika, zgodnie z przepisem art. 84 ust. 6 u.s.u.s.

W sprawie tej były pracodawca wystawił pracownicy świadectwo pracy niezawierające informacji o urlopach bezpłatnym i wychowawczym w efekcie czego bezpodstawnie wypłacono jej świadczenie przedemerytalne. Oznacza to, że gdański Sąd uznał odpowiedzialność pracodawcy w przypadku świadectwa niekompletnego, co jest pojęciem nieco innym – szerszym – niż „nieprawdziwe informacje”.

Ważne jest to, że odpowiedzialność pracodawcy za nienależnie pobrane świadczenia ma charakter obiektywny i niezależny od winy! Wystarczy samo tylko ustalenie, że pobranie nienależnych świadczeń wynika z przekazania nieprawdziwych danych.

Okazuje się zatem, że świadectwo pracy warto przygotować szczególnie starannie. Można liczyć na przedawnienie, ale wynosi ono aż 10 lat.

Madryt

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

4 Komentarze do tego wpisu post

  1. Krzysztof pisze:

    In solidum z pracownikiem?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.