Odmowa rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy

Zawarcie lub zmiana ZUZP wymaga wpisania do specjalnego rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Wpis taki ma charakter konstytutywny – a więc układ wiąże Ciebie i Twoich pracowników nie wcześniej niż od jego zarejestrowania.

Przed rejestracją organ jest obowiązany jednak dokonać oceny postanowień układu pod względem jego zgodności z prawem – zarówno pod względem materialnym, jak i formalnym. W przypadku, w którym organ stwierdzi, że postanowienia nowego lub zmienionego ZUZP są niezgodne z prawem, ma do wyboru dwa środki – albo wzywa strony do dokonania odpowiednich zmian w układzie w terminie 14 dni albo informuje strony o postanowieniach niezgodnych z prawem informując jednocześnie, że możliwe jest zarejestrowanie układu, ale bez postanowień, które zostały uznane za niezgodne z prawem.

W przypadku, w którym nie godzisz się z uznaniem postanowień za niezgodne z prawem, a w konsekwencji nie dokonasz wskazanych zmian w ZUZP w określonym terminie lub nie zgadzasz się na rejestrację bez niektórych postanowień, okręgowy inspektor pracy odmówi rejestracji układu, a co za tym idzie – układ nie będzie wiązał. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

Na podstawie art. 24111 § 5 pkt 2 KP ciągu 30 dni od dnia otrzymania odmowy możliwe jest odwołanie się do sądu. Bardzo ważne jest to, że prawo odwołania przysługuje wszystkim stronom układu łącznie (!). Oznacza to, że legitymację czynną mają wspólnie wszystkie strony, które podpisały ZUZP/protokół dodatkowy/porozumienie o stosowaniu układu, a także takie, które w późniejszym czasie uzyskały status strony układu. Pracodawca w tym zakresie musi zatem porozumieć się ze związkami zawodowymi.

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego – sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy, a pismo to musi spełniać wszystkie wymogi określone dla pozwu (art. 187 KPC), jednakże okręgowy inspektor pracy nie jest pozwanym, a zainteresowanym w sprawie i w taki sposób trzeba go w odwołaniu ujawnić. Najistotniejszą częścią takiego odwołania będzie podanie argumentów wskazujących na błędne uznanie przez organ określonych postanowień za niezgodne z prawem.

Sąd rozpozna sprawę w trybie postępowania nieprocesowego. Wyznaczenie rozprawy zależeć będzie od uznania sądu, ale mimo to sąd może wezwać uczestników do złożenia pisemnych wyjaśnień bądź wysłuchać ich na posiedzeniu. Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o podtrzymaniu odmowy rejestracji lub nakazującym dokonania rejestracji. Od takiego postanowienia przysługiwać będzie również apelacja.

Wg statystyk PIP około 30% nowych układów i oraz nieco poniżej 10% protokołów zawierało postanowienia niezgodne z prawem. Czy Tobie zdarzyło się to również?

wycinka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.