Zwolnienie związków zawodowych od kosztów sądowych

Wszystko kosztuje. Dostęp do sądu również. I zasada ta dotyczy prawie każdego. Być może znasz historię związaną z użyciem dla celów prywatnych za granicą przez członków zarządu związku zawodowego (i ich rodzinę) modemu udostępnionemu związkowi zawodowemu przez pracodawcę, w związku z którym pracodawca otrzymał rachunek na ponad 100.000 zł. Jeżeli nie warto to nadrobić.

Historia ta ma jeszcze jeden aspekt. Otóż związek zawodowy złożył wniosek o zwolnienie go od obowiązku ponoszenia opłaty sądowej od apelacji w tej sprawie. Ale Sąd Okręgowy wniosek oddalił. Sąd ustalił bowiem, że związek przez ostatnie dwa lata działalności ponosił straty, ale na jego rachunku bankowym znajdowały się spore aktywa pieniężne – ponad 100.000 zł, natomiast opłata od apelacji wyniosłaby nieco ponad 5.000 zł.

Związek zawodowy złożył więc zażalenie na to postanowienie powołując się na art. 103 oraz art. 104 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który stanowi:

Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego.

Zażalenie to nie przekonało jednak Sądu Apelacyjnego. Dlaczego?

Po pierwsze SA zauważył, że związek dysponuje środkami, na podstawie których jest w stanie uiścić opłatę sądową, przez co odpadła możliwość zwolnienia na podstawie art. 103 ustawy o kosztach. Co ważniejsze jednak, zastosowania nie znalazł również przytoczony art. 104 ust. 2 ustawy o kosztach, mimo że niewątpliwie związek był organizacją społeczną, której zadanie nie polegało na prowadzeniu działalności gospodarczej. Sąd uznał bowiem, że związek zawodowy co prawda występował we własnej sprawie, ponieważ był stroną pozwaną, ale w żadnym razie nie można mówić, że sprawa ta prowadzona była w związku z jego statutową działalnością.

Udostępniony przez powoda pozwanemu modem umożliwiający bezprzewodowy dostęp do Internetu został wykorzystany przez osoby, które były wprawdzie członkami zarządu związku zawodowego, ale do celów prywatnych. Związek zawodowy jest stroną pozwaną, ponieważ to jemu został przekazany przedmiotowy modem przez powoda – pracodawcę.

Sąd podkreślił również, że zgodnie ze wskazanym przepisem „może” a nie „musi” zwolnić od ponoszenia kosztów na tej podstawie i jest to przedmiotem jego swobodnej oceny.

Całe orzeczenie Sądu Apelacyjnego możesz przeczytać tutaj.

20150315_162153_1

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.