Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

zmiany w prawie pracy w 2019

Wraz z nadejściem Nowego Roku w życie weszło wiele istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Część zmian czeka jeszcze na wejście w życie. Poniżej znajdziesz krótkie ich podsumowanie.

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe

Szerokie omówienie tematu PPK z punktu widzenia pracodawcy, znajduje się w poradniku umieszczonym na pasku po prawej stronie —–>

W skrócie można natomiast wskazać, że jest to długookresowy system oszczędzania, który z założenia jest „dobrowolny” dla pracowników. Składkę na PPK pokrywać będzie zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający (np. pracodawca). Dodatkowo oszczędności mają być zwiększane o bonus wpłacany powitalnie, a następnie corocznie ze środków Funduszu Pracy. Ostatecznie Plany mają objąć wszystkich pracodawców.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., natomiast data powstania obowiązku utworzenia i prowadzenia PPK przez podmiot zatrudniającego będzie zależała od poziomu zatrudnienia (więcej szczegółów w poradniku – Pracownicze Plany Kapitałowe).

Związki zawodowe

Zmiany dotyczą rozszerzenia możliwości wstępowania do związków zawodowych również przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dodatkowo zakładowe organizacje związkowe muszą co pół roku (do 10 stycznia i do 10 lipca) przedstawiać informację o liczbie członków. Jeżeli tego nie zrobią – nie będą uznane za zakładowe, a co za tym idzie – nie będą korzystały z uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Pojawiła się również możliwość sądowej kontroli ilości członków związku zawodowego.

Zmieniają się także zasady ochrony działaczy związkowych – zarząd będzie ograniczony terminem na udzielenie lub odmowę zgody na zwolnienie działacza związkowego.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Szerzej na ten temat we wpisie: Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz sposób prowadzenia akt osobowych

Okres przechowywania akt został skrócony do 10 lat dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. okres przechowywania dokumentacji będzie nadal wynosił 50 lat. Można go jednak skrócić, jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną przekazane do ZUS (ZUS OSW i ZUS RIA).

Możliwe jest prowadzenie akt osobowych w formie dotychczasowej, czyli papierowej, ale również w formie elektronicznej (według wyboru pracodawcy). Przepisy k.p. szczegółowo określają tryb postępowania w przypadku chęci zmiany formy przechowywania akt (m.in. w zakresie obowiązku zwrotu dotychczasowej formy pracownikowi, obowiązków informacyjnych etc.).

Ustawa weszła w życie w życie 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowo ma zmienił się sposób prowadzenia akt osobowych. Część C zawiera dokumenty dotyczące kar porządkowych, natomiast nowa część D – dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy. Rozporządzenie w tym zakresie weszło w życie również 1 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenie na rachunek bankowy

Podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest wypłata na rachunek bankowy. Pracownik może jednak złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (w formie papierowej lub elektronicznej).

Do 21 stycznia pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie albo o możliwości złożenia wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych. Pracownik powinien udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni.

Ustawa weszła w życie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP pracowników biurowych

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych nie jest wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

Jeżeli pracodawca znajduje się w wyższej niż trzecia kategoria ryzyka, to szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Taka sama sytuacja wystąpi, gdy wynik oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska wskazywać będzie na taką konieczność.

Jeżeli w toku działalności zmieni się kategoria ryzyka na wyższą niż trzecia – szkolenie okresowe trzeba będzie przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zatrudnianiu młodocianych

Wprowadzona zostanie nowa forma współpracy – umowa o staż uczniowski. Staż może być odpłatny lub nieodpłatny. Jeżeli będzie odpłatny – to wynagrodzenie nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie.

Możliwe też będzie zatrudnienie osoby młodocianej, która nie ukończyła 15 lat, w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Zmiany w danych osobowych

Zmiany będą dotyczyły katalogu danych, jakie możemy pozyskać od kandydata do pracy oraz od pracownika. Uregulowano również kwestie danych biometrycznych.

Zmiany opisywałam już we wpisie: Znowu zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie RODO

Znowu zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie RODO

Rządowy projekt trafił już do Sejmu, ale jeszcze nie został przyjęty (na razie przeszedł etap I czytania). Planuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.