Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Wraz z nadejściem Nowego Roku w życie weszło wiele istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Część zmian czeka jeszcze na wejście w życie. Poniżej znajdziesz krótkie ich podsumowanie.

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe

Szerokie omówienie tematu PPK z punktu widzenia pracodawcy, znajduje się w poradniku umieszczonym na pasku po prawej stronie —–>

W skrócie można natomiast wskazać, że jest to długookresowy system oszczędzania, który z założenia jest „dobrowolny” dla pracowników. Składkę na PPK pokrywać będzie zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający (np. pracodawca). Dodatkowo oszczędności mają być zwiększane o bonus wpłacany powitalnie, a następnie corocznie ze środków Funduszu Pracy. Ostatecznie Plany mają objąć wszystkich pracodawców.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., natomiast data powstania obowiązku utworzenia i prowadzenia PPK przez podmiot zatrudniającego będzie zależała od poziomu zatrudnienia (więcej szczegółów w poradniku – Pracownicze Plany Kapitałowe).

Związki zawodowe

Zmiany dotyczą rozszerzenia możliwości wstępowania do związków zawodowych również przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dodatkowo zakładowe organizacje związkowe muszą co pół roku (do 10 stycznia i do 10 lipca) przedstawiać informację o liczbie członków. Jeżeli tego nie zrobią – nie będą uznane za zakładowe, a co za tym idzie – nie będą korzystały z uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Pojawiła się również możliwość sądowej kontroli ilości członków związku zawodowego.

Zmieniają się także zasady ochrony działaczy związkowych – zarząd będzie ograniczony terminem na udzielenie lub odmowę zgody na zwolnienie działacza związkowego.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Szerzej na ten temat we wpisie: Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz sposób prowadzenia akt osobowych

Okres przechowywania akt został skrócony do 10 lat dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. okres przechowywania dokumentacji będzie nadal wynosił 50 lat. Można go jednak skrócić, jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną przekazane do ZUS (ZUS OSW i ZUS RIA).

Możliwe jest prowadzenie akt osobowych w formie dotychczasowej, czyli papierowej, ale również w formie elektronicznej (według wyboru pracodawcy). Przepisy k.p. szczegółowo określają tryb postępowania w przypadku chęci zmiany formy przechowywania akt (m.in. w zakresie obowiązku zwrotu dotychczasowej formy pracownikowi, obowiązków informacyjnych etc.).

Ustawa weszła w życie w życie 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowo ma zmienił się sposób prowadzenia akt osobowych. Część C zawiera dokumenty dotyczące kar porządkowych, natomiast nowa część D – dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy. Rozporządzenie w tym zakresie weszło w życie również 1 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenie na rachunek bankowy

Podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest wypłata na rachunek bankowy. Pracownik może jednak złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (w formie papierowej lub elektronicznej).

Do 21 stycznia pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie albo o możliwości złożenia wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych. Pracownik powinien udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni.

Ustawa weszła w życie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP pracowników biurowych

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych nie jest wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

Jeżeli pracodawca znajduje się w wyższej niż trzecia kategoria ryzyka, to szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Taka sama sytuacja wystąpi, gdy wynik oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska wskazywać będzie na taką konieczność.

Jeżeli w toku działalności zmieni się kategoria ryzyka na wyższą niż trzecia – szkolenie okresowe trzeba będzie przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zatrudnianiu młodocianych

Wprowadzona zostanie nowa forma współpracy – umowa o staż uczniowski. Staż może być odpłatny lub nieodpłatny. Jeżeli będzie odpłatny – to wynagrodzenie nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie.

Możliwe też będzie zatrudnienie osoby młodocianej, która nie ukończyła 15 lat, w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Zmiany w danych osobowych

Zmiany będą dotyczyły katalogu danych, jakie możemy pozyskać od kandydata do pracy oraz od pracownika. Uregulowano również kwestie danych biometrycznych.

Zmiany opisywałam już we wpisie: Znowu zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie RODO

Znowu zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie RODO

Rządowy projekt trafił już do Sejmu, ale jeszcze nie został przyjęty (na razie przeszedł etap I czytania). Planuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.