Wynagrodzenia kominowe znowu zamrożone

wynagrodzenia kominowe znowu zamrożone

Mroźna atmosfera panuje nie tylko na dworze (lub na polu – jak mówią mieszkańcy Małopolski), ale również w wynagrodzeniach osób zarządzających spółkami z udziałem Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Rok temu mówiłam Ci, że z uwagi na tzw. ustawę okołobudżetową zamrożeniu uległy wynagrodzenia obliczane z uwzględnieniem podstawy wymiaru określonej w ustawie kominowej. Podobna sytuacja zdarzyła się również w tym roku.

<<<Aktualizacja – rok 2020 – zobacz tutaj >>>

Wynagrodzenia kominowe znowu zostały zamrożone. Z uwagi na ustawę okołobudżetową na rok 2019 podstawę wymiaru służącą do wyliczania wynagrodzeń m.in. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Według ogłoszenia Prezesa GUS wyniosło ono 4.403,78 zł.

Natomiast zgodnie z ustawą kominową podstawą wymiaru miała być wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale w czwartym kwartale roku poprzedniego. Trzy dni temu GUS ogłosił, że wartość ta w 2018 roku wyniosła 5.071,25 zł. Różnica jest więc znacząca, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę wielokrotność tego przelicznika.

Pamiętaj, że wszystkie obowiązki zastrzeżone w ustawie kominowej są obowiązkami nałożonymi na podmioty uprawnione. Nie są to obowiązki spółek czy członków zarządu. To te podmioty powinny wdrożyć wytyczne ustawy okołobudżetowej na rok 2019.

Jeżeli podmioty uprawnione nie podejmą żadnych kroków prawnych, to wynagrodzenia członków zarządu należne są w wysokości określonej w umowach o świadczenie usług zarządzania. Wszystko więc zależy od tego, jak zostały ukształtowane postanowienia dotyczące wynagrodzenia w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Jeżeli w umowie określono, że wynagrodzenie członka zarządu wynosi iloczyn określonej liczby oraz podstawy wymiaru, to zastosowanie znajdzie podstawa wymiaru zawarta w ustawie okołobudżetowej na rok 2019 (czyli przeciętne wynagrodzenie za 2016 rok). Jeżeli wypłacono więcej (np. przy przyjęciu podstawy wymiaru za 2018 rok) – możliwe jest dochodzenie nadwyżki na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeżeli jednak w umowie wskazano, że wynagrodzenie członka zarządu stanowi iloczyn określonej liczby oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, to – zgodnie z umową – należeć się będzie wynagrodzenie w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2018 rok. W przypadku, w którym w umowie wskazano określoną kwotę jako wysokość wynagrodzenia – przysługiwać będzie ta kwota. W tych przypadkach nie można żądać zwrotu “nadwyżki”, bo przecież wypłacono wynagrodzenie w umówionej wysokości.

Podmioty uprawnione powinny podjąć działania dostosowujące wysokość wynagrodzeń do ustawy okołobudżetowej na rok 2019. Bez podjęcia odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej, a następnie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania, wynagrodzenie członka zarządu ukształtowane będzie w sposób dotychczasowy.

Uwagi te analogicznie odnoszą się również do wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych. Tutaj niezbędne będzie zweryfikowanie treści uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i ewentualnie umowy zawartej z jej członkami.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek.W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *