Powiadomienie o odstąpieniu od PUZP

Pisałem ostatnio, że w branży energetycznej wydarzyła się rzecz niecodzienna – rozwiązaniu uległy wszystkie organizacje pracodawców, które były stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracodawca, który był takim układem objęty może się od niego „uwolnić” poprzez złożenie stosownych oświadczeń związkom zawodowym, które były drugą stroną tego układu. Czy trzeba zrobić coś jeszcze?

Kwestię tę reguluje art. 241(19) § 4 kodeksu pracy, który brzmi:

Informacje dotyczące spraw, o których mowa w § 1 i 2, podlegają zgłoszeniu do rejestru układów.

Przypomnę, że § 1 mówi o skutkach połączenia lub podziału strony PUZP, zaś § 2 dotyczy rozwiązania stron (właśnie o tym pisałem ostatnio). I to właśnie w tym § 2 mowa jest o uprawnieniu do odstąpienia.

A zatem odstąpienie od PUZP podlega zgłoszeniu do rejestru ZUZP prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe kwestie związane z rejestracją układów reguluje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postepowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorców klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (uff, długi tytuł). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 tego rozporządzenia

Na wniosek jednej ze stron układu wpisuje się do rejestru informacje dotyczące:

10) odstąpienia od stosowania układu przez pracodawcę, w przypadku rozwiązania organizacji pracodawców lub wszystkich organizacji związkowych będących stroną tego układu,

Ważny jest też ustęp 2:

W razie gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy okoliczności wymagających stwierdzenia w formie pisemnej, do wniosku tego powinien być dołączony odpowiedni dokument.

Do wniosku o wpisanie do rejestru odstąpienia należy zatem dołączyć pisma wskazujące na złożenie właściwym związkom zawodowym oświadczeń o odstąpieniu od PUZP wraz z dowodem ich doręczenia.

A co potem robi Minister? To reguluje z kolei ustęp 4 tegoż § 9:

O dokonaniu wpisu do rejestru informacji, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący powiadamia strony układu.

I takie powiadomienie wygląda właśnie tak:

pismo MSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.