Powiadomienie o odstąpieniu od PUZP

Pisałem ostatnio, że w branży energetycznej wydarzyła się rzecz niecodzienna – rozwiązaniu uległy wszystkie organizacje pracodawców, które były stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracodawca, który był takim układem objęty może się od niego „uwolnić” poprzez złożenie stosownych oświadczeń związkom zawodowym, które były drugą stroną tego układu. Czy trzeba zrobić coś jeszcze?

Kwestię tę reguluje art. 241(19) § 4 kodeksu pracy, który brzmi:

Informacje dotyczące spraw, o których mowa w § 1 i 2, podlegają zgłoszeniu do rejestru układów.

Przypomnę, że § 1 mówi o skutkach połączenia lub podziału strony PUZP, zaś § 2 dotyczy rozwiązania stron (właśnie o tym pisałem ostatnio). I to właśnie w tym § 2 mowa jest o uprawnieniu do odstąpienia.

A zatem odstąpienie od PUZP podlega zgłoszeniu do rejestru ZUZP prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe kwestie związane z rejestracją układów reguluje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postepowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorców klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (uff, długi tytuł). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 tego rozporządzenia

Na wniosek jednej ze stron układu wpisuje się do rejestru informacje dotyczące:

10) odstąpienia od stosowania układu przez pracodawcę, w przypadku rozwiązania organizacji pracodawców lub wszystkich organizacji związkowych będących stroną tego układu,

Ważny jest też ustęp 2:

W razie gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy okoliczności wymagających stwierdzenia w formie pisemnej, do wniosku tego powinien być dołączony odpowiedni dokument.

Do wniosku o wpisanie do rejestru odstąpienia należy zatem dołączyć pisma wskazujące na złożenie właściwym związkom zawodowym oświadczeń o odstąpieniu od PUZP wraz z dowodem ich doręczenia.

A co potem robi Minister? To reguluje z kolei ustęp 4 tegoż § 9:

O dokonaniu wpisu do rejestru informacji, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący powiadamia strony układu.

I takie powiadomienie wygląda właśnie tak:

pismo MSP

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.