Kolejne nowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawodawca chce, aby Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze lepiej nadzorowała warunki pracy oraz przestrzeganie praw pracownika. Przypominam Ci chociażby o nowych kompetencjach PIP, które zostały jej przyznane ostatnią, duża nowelizacją k.p. Teraz musisz zawiadamiać PIP o zawarciu umowy na czas określony z przekroczeniem nowych limitów w sytuacji, w której doszło do tego z obiektywnych przyczyn leżących po Twojej stronie.

Dodatkowo zmieniła się interpretacja przepisów kompetencyjnych PIP i obecnie możliwe jest przeprowadzanie kontroli u pracodawców przez Inspekcję bez wcześniejszego, 7-dniowego zawiadamiania. Oznacza to, że w każdej chwili – bez wcześniejszej informacji – może zapukać do Ciebie inspektor PIP i rozpocząć czynności kontrolne.

Natomiast 20 kwietnia Inspekcja otrzymała jeszcze jedną kompetencję. Na podstawie nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku dodany został art. 10 ust. 1 pkt 5a ustawy i Państwowej Inspekcji Pracy. Celem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Według tego przepisu PIP może kontrolować spełnianie przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań powyższej ustawy oraz kontrolować stwarzane przez te wyroby zagrożenia. Co więcej, PIP ma prawo do prowadzenia postępowań w sprawie takich wyrobów. Nie będzie to dotyczyło jedynie takich wyrobów, które podlegają kontroli innych organów nadzoru rynku (np. wyrobów medycznych czy wyrobów budowlanych).

Oznacza to, że organy PIP będą mogły w drodze decyzji nałożyć na Ciebie np. karę pieniężną lub podjąć decyzję o zniszczeniu wyrobów. Kontrolę prowadzić będą inspektorzy pracy, natomiast już postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzić będą okręgowi inspektorzy pracy.

Ze względu na charakter działalności Państwowej Inspekcji Pracy głównym celem ich kontroli mogą być z pewnością środki ochrony osobistej i ich zgodność z wymaganiami oraz z oznaczeniami, a także aktualność deklaracji zgodności. Mogą to też być inne wyroby, z którymi pracownicy stykają się na co dzień w swoim środowisku pracy.

Warto więc abyś sprawdził czy używane u Ciebie wyroby rzeczywiście spełniają wszelkie normy i wymagania określone odrębnymi przepisami oraz posiadają niezbędne deklaracje zgodności. Może się bowiem zdarzyć tak, że przy następnej kontroli PIP również to będzie przedmiotem zainteresowania inspektorów.

20160430_184713

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.