Wstępne badania lekarskie pracowników – nowelizacja

Będąc pracodawcą nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. To oczywiste. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy pracownik podejmuje ponownie pracę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach, a nowa umowa o pracę została zawarta w okresie nie dłuższym niż 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniej. Ale to ma się zmienić.

Dnia 1 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie zmiana Kodeksu pracy przewidziana w ostatnio uchwalonej ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta wprowadza art. 229 §11 pkt 2 w następującym brzmieniu:

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Oznacza to, iż orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy wydane po dniu wejścia w życie zmian, tj. po 1 kwietnia 2015 r., będą mogły być podstawą do podjęcia pracy u nowego pracodawcy, jeżeli warunki świadczenia pracy na nowym stanowisku odpowiadać będą warunkom u poprzedniego pracodawcy. Warto zwrócić uwagę, że nie będzie miała znaczenia nazwa stanowiska pracy, a faktycznie wykonywane na nim czynności.

Ostatecznie to Ty będziesz decydować, czy warunki nowego i poprzedniego stanowiska pracy sobie odpowiadają. Autorzy napisali w uzasadnieniu do ustawy:

Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy). W celu umożliwienia takiego porównania i zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy niezbędna będzie odpowiednia zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (…), wydanego na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy.

Jeżeli więc będziesz zatrudniać nowego pracownika, który przedstawi Ci ważne orzeczenie lekarskie – nie będziesz musiał kierować go na badania, o ile czynności wykonywane na jego nowym stanowisku pracy odpowiadają czynnościom dotychczas wykonywanym. Warunkiem jest jednak to, aby przerwa pomiędzy jednym, a drugim zatrudnieniem nie przekraczała 30 dni.

Uwaga! Zwolnienie z obowiązku skierowania na badania wstępne nie będzie jednak dotyczyło pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Autorzy uważają bowiem słusznie, że

Wykonywanie takich prac nawet przez krótki czas może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i wystąpienia przeciwwskazań do zatrudnienia przy określonych pracach. Dlatego w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bardzo ważna jest kontrola stanu zdrowia wykonywana z odpowiednią częstotliwością.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

 1. Jakub pisze:

  Bardzo ogólny zapis w Kodeksie pracy, który nie wskazuje na jedną i najważniejszą kwestię – jak porównać warunki pracy. Z samego zaświadczenia lekarskiego nie wynika jakie czynności wykonywał pracownik u poprzedniego pracodawcy.
  Obecnie nie ma obowiązku przetrzymywania skierowań na badania lekarskie przez pracodawcę, które niewątpliwie byłyby pomocne przy porównaniu stanowisk pracy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jakub, dlatego trzeba będzie wypracować sobie procedury postępowania. Pewnie trochę to potrwa, ale jest możliwe.

 2. janeczka pisze:

  Witam 🙂 Jeżeli ten sam pracodawca ponownie zatrudnia tego samego pracownika po okresie przerwy w pracy dłuższym niż 30 ,to czy ma obowiązek skierować go ponownie na wstępne badania lekarskie ,chociaż nie minął jeszcze rok od poprzednich badań?

 3. Krystyna pisze:

  Witam 🙂 a gdzie w kodeksie pracy jest napisane, ze te badania muszą być wystawione po 1 kwietnia 2015? Bo takiego czytelnego zapisu nie znalazłam. Czy nie wystarczą badania, które są ważne po 1 kwietnia a wystawione zostały przed?

  • Krystyna, wynika to z przepisów interterporalnych ustawy nowelizującej, tj. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej które stanowią:

   Art. 32
   1. Przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed dniem wejścia w życie art. 1.
   2. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem wejścia w życie art. 1 oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Dniem wejścia w życie art. 1 jest właśnie 1 kwietnia 2015 r.

 4. Sylwia pisze:

  A jeśli pracownik ma ważne zaświadczenie lekarskie do 2018 r. z badań wstępnych u 1 pracodawcy, zwalnia się u niego z pracy i zatrudnia u 2 pracodawcy (wykonuje te same czynności i 2 pracodawca uznaje to zaświadczenie) po czym po 2 miesiącach pracy zwalnia się u 2 pracodawcy i bez przerwy w zatrudnieniu zatrudnia się u 3 pracodawcy (nadal wykonuje te same czynności) to czy 3 pracodawca musi go skierować na badania czy nadal obowiązuje to samo zaświadczenie?

  • Sylwia, przepis posługuje się pojęciem „poprzedniego stosunku pracy” w odniesieniu do przerwy w zatrudnieniu, więc wydaje się, że możliwe jest przyjęcie, że obowiązuje nadal to samo zaświadczenie lekarskie, o ile jest ważne.

 5. Nika pisze:

  Witam.
  Mam pytanie. Pracuję w sklepie spożywczym na stanowisku kasjer- sprzedawca przy monitorach ekranowych i skończyła mi się ważność badań lekarskich. Podczas kolejnych badań na orzeczeniu lekarskim lekarz napisał że mogę wykonywać pracę na tym stanowisku lecz w szkłach korekcyjnych. I odnośnie tego mam pytanie czy pracodawca powinien mi sfinansować zakup okularów ze szkłami korekcyjnymi czy muszę sama??
  Dodam jeszcze, że noszę okulary, zwykłe szkła od 20 lat z powodu lekkiej wady wzroku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.