Podatek od odpraw i odszkodowań – zmiany

Dopiero co zdążyłem przedstawić Ci uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odpraw i odszkodowań (ustawa jeszcze nie weszła w życie), a już są prace nad jej zmianą.

Opowiadałem Ci ostatnio, że – wg uzasadnienia – zmiany w pdof mają na celu opodatkowanie odpraw członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa 70% podatkiem dochodowym (a w zasadzie „przychodowym”). Natomiast to, że mają dotyczyć jedynie tej kategorii osób wcale nie wynika z ustawy.

Wręcz przeciwnie, z ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegałyby wszelkie odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy pracę, jeżeli przekroczyłyby limit 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Błąd ten zauważył też nasz ustawodawca i obecnie trwają prace w Sejmie nad zmianą niedawno zmienionej ustawy i wprowadzeniem nowego brzmienia art. 1 pkt 1 lit. a) pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który miałby brzmieć tak:

16) z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Trzykrotnie więc powtórzono, że chodzi o umowę o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, a nie jakąkolwiek umowę o pracę. Jednocześnie nie usunięto „furtki” w postaci określenia, że odprawa lub odszkodowanie muszą być określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług.

Nie objęto więc regulacją sytuacji, w których odprawa lub odszkodowanie zostały określone w innych aktach niż umowa. Dodatkowo zmianie nie podlegał pkt 15) tego przepisu, dotyczący odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, w którym też znalazły się luki, o których możesz przeczytać tutaj.

Planowana zmiana jest jednak pozytywna, zwłaszcza dla pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy chcieliby skorzystać z programu dobrowolnych odejść. W obecnym brzmieniu mogłoby być bowiem tak, że ich odprawy również byłyby objęte 70% podatkiem, natomiast po zmianie takim obowiązkiem objęta będzie jedynie kadra zarządzająca.

received_951235421583055-1_20151223101702092 (2)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.