Dopiero co zdążyłem przedstawić Ci uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odpraw i odszkodowań (ustawa jeszcze nie weszła w życie), a już są prace nad jej zmianą.

Opowiadałem Ci ostatnio, że – wg uzasadnienia – zmiany w pdof mają na celu opodatkowanie odpraw członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa 70% podatkiem dochodowym (a w zasadzie „przychodowym”). Natomiast to, że mają dotyczyć jedynie tej kategorii osób wcale nie wynika z ustawy.

Wręcz przeciwnie, z ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegałyby wszelkie odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy pracę, jeżeli przekroczyłyby limit 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Błąd ten zauważył też nasz ustawodawca i obecnie trwają prace w Sejmie nad zmianą niedawno zmienionej ustawy i wprowadzeniem nowego brzmienia art. 1 pkt 1 lit. a) pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który miałby brzmieć tak:

16) z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Trzykrotnie więc powtórzono, że chodzi o umowę o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, a nie jakąkolwiek umowę o pracę. Jednocześnie nie usunięto „furtki” w postaci określenia, że odprawa lub odszkodowanie muszą być określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług.

Nie objęto więc regulacją sytuacji, w których odprawa lub odszkodowanie zostały określone w innych aktach niż umowa. Dodatkowo zmianie nie podlegał pkt 15) tego przepisu, dotyczący odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, w którym też znalazły się luki, o których możesz przeczytać tutaj.

Planowana zmiana jest jednak pozytywna, zwłaszcza dla pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy chcieliby skorzystać z programu dobrowolnych odejść. W obecnym brzmieniu mogłoby być bowiem tak, że ich odprawy również byłyby objęte 70% podatkiem, natomiast po zmianie takim obowiązkiem objęta będzie jedynie kadra zarządzająca.

received_951235421583055-1_20151223101702092 (2)

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.