Druga ustawa antykryzysowa. Część 2.

W ubiegłym tygodniu pisałem o tzw. drugiej ustawie antykryzysowej. Dzisiaj wskażę, gdzie złożyć wniosek o pomoc przewidzianą tą ustawą oraz na jakie wsparcie w zakresie szkoleń może liczyć pracodawca.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek o przyznanie świadczeń do marszałka województwa właściwego ze względu na Twoją siedzibę. Do wniosku należy załączyć szereg oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy. W ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku spełniania wszystkich wymagań, marszałek występuje do ministra właściwego do spraw pracy (jako dysponenta Funduszu) o przyznanie limitu świadczeń, a następnie w takim samym terminie od jego uzyskania podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. W przypadku stwierdzenia, że dany podmiot nie spełnia warunków lub nieprzyznania limitu świadczeń marszałek odmówi – w formie pisemnej) zawarcia umowy. Jeżeli jednak dojdzie do zawarcia umowy marszałek będzie przekazywał co miesiąc z dołu, na rachunek bankowy środki na pokrycie części wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pozostałe konsekwencje

W przypadku zawarcia umowy o wypłatę świadczeń nie będziesz mógł wypowiedzieć umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie pobierania świadczeń lub bezpośrednio po tym okresie, przez łączny okres 3 miesięcy. Dodatkowo, marszałek będzie mógł przeprowadzić kontrolę prawidłowości przestrzegania przez Ciebie postanowień umowy i wypłacania środków, a zmiana okoliczności mających wpływ na ich wysokość będzie musiała być mu sygnalizowana na piśmie w terminie 7 dni. Nieprawidłowe wykonywanie umowy lub niepoddanie się kontroli może powodować obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń i to wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

Możliwość otrzymania dofinansowania szkoleń pracowników

Jeżeli zawrzesz umowę z marszałkiem o wypłatę świadczeń, to będziesz mieć jeszcze jedną możliwość skorzystania na nowej ustawie antykryzysowej. Będziesz mógł bowiem wystąpić tym razem do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu o dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników z Funduszu Pracy, o ile szkolenie takie będzie uzasadnione obecnymi albo przyszłymi potrzebami (np. koniecznością przekwalifikowania pracownika w celu świadczenia przez niego pracy na innym niż dotychczasowe stanowisku czy podnoszenia kwalifikacji pracownika na stanowisku, które obecnie zajmuje). Wymogi wniosku i oświadczenia, które muszą być do niego załączone zostały określone w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy. Procedura rozpatrzenia wniosku wygląda tak samo jak w przypadku wniosku o zawarcie umowy o wypłatę świadczeń, z tą różnicą, że zamiast marszałka występuje starosta lub prezydent miasta. Wysokość dofinansowania szkolenia będzie wynosić do 80 % całkowitego kosztu szkolenia, ale nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (I kwartał 2014 r. – 3.895,31 zł, a więc maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 11.685,93 zł). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia będziesz musiał jeszcze zawrzeć umowę ze swoim pracownikiem, która określać będzie warunki szkolenia. Co istotne, jeżeli pracownik nie ukończy szkolenia ze swojej winy albo zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, będzie musiał zwrócić Ci koszt szkolenia. Poza tym także tutaj występują obowiązki informacyjne i obowiązek poddania się kontroli, tak jak w przypadku umowy o wypłatę środków.

Warto również żebyś wiedział na co możesz wydać środki przeznaczone na dofinansowanie szkoleń pracowników. Będą to przede wszystkim należności przysługujące instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia, przejazdów związanych z udziałem w szkoleniu, badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do jego rozpoczęcia czy obowiązkowego ubezpieczenia NNW.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatruje się w kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków. Nawet więc jeżeli nie uda Ci się uzyskać pomocy w tym roku, będziesz mógł spróbować ponownie w następnym. Na 2014 r. ustalono limit wydatków na środki dofinansowania wynagrodzenia oraz środki na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 204,6 mln zł. Natomiast w odniesieniu do środków przeznaczonych na dofinansowania szkoleń pracowników jest to 51,2 mln zł. W 2015 r. będzie to odpowiednio 209,7 mln zł i 52,4 mln zł. Z każdym rokiem aż do roku 2022 wartość limitu wydatków rośnie.

Jednocześnie na stronie Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej możemy przeczytać, że do 15 maja b.r. z pomocy przewidzianej tą ustawą skorzystało już 110 firm, a z FGŚP przekazano 11,6 mln zł. Z danych resortu wynika, że dzięki nowym rozwiązaniom uratowano 2.189 etatów. Ze wsparcia skorzystali pracodawcy ze wszystkich województw, jednak najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim i zachodnio-pomorskim.

 Najważniejsza informacja dla Ciebie to ta o wysokości dotychczas przekazanych środków. Wykorzystano bowiem dopiero 11,6 mln zł z limitu 204,6 mln zł przewidzianych na ten rok. Warto więc może poważnie rozważyć możliwość złożenia wniosku o otrzymanie wsparcia przewidzianego nową ustawą antykryzysową.

20140711_193032[1]

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.