Zmiany w prawie pracy 2018

W tym roku czeka nas kilka zmian w prawie pracy. Przy czym część z nich jest już uchwalona, a część dopiero projektowana. Co więcej, niektóre z założeń projektów możemy poznać jedynie z „przecieków” i nie mamy pewności, jaki będzie ich ostateczny kształt.

Większość nowości staram Ci się przekazywać na bieżąco, stąd też niektóre kwestie zostały już szczegółowo opisane na blogu. Poniżej natomiast znajdziesz natomiast uporządkowane zestawienie zmian.

zmiany w prawie pracy 2018

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia wprowadzono nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. Ma ono dotyczyć prac w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Nie będzie już możliwe powierzenie wskazanych prac na podstawie oświadczenia.

Zmieniły się również zasady dotyczące samych oświadczeń o powierzeniu pracy oraz wzór oświadczenia. Wprowadzono opłatę w wysokości 30 złotych od złożenia oświadczenia. Starosta ma dodatkowo możliwość badania czy oświadczenie nie jest złożone dla pozoru.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 zł brutto (1530 zł netto). Natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług lub samozatrudnieni nie mogą zarabiać mniej niż 13,70 zł brutto za godzinę.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie

Obniżenie wieku młodocianych pracowników

Od 1 września zmieni się definicja młodocianego w Kodeksie pracy. Możliwe będzie zatrudnianie młodocianych w niższym wieku, tj. po ukończeniu 15 lat, a nie tak jak dotychczas – 16 lat.

E-zwolnienia

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej będą mogły być wystawiane wyłącznie do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne, które będą trafiały bezpośrednio do ZUS. Następnie ZUS będzie udostępniać zwolnienie pracodawcy poprzez platformę PUE ZUS, najpóźniej w następnym dniu.

zmiany w prawie pracy 2018

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i PIT, które weszły w życie

Wzrost kwoty wolnej

Od 1 stycznia kwota wolna od podatku zostanie podwyższona z kwoty 6.600 zł do 8.000 zł.

Limity zwolnień podatkowych

Od 1 stycznia wzrosły limity zwolnień podatkowych m.in. w przypadku:

 1. świadczeń z ZFŚS (z wyłączeniem bonów) –1.000 zł
 2. świadczeń dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – 3.000 zł
 3. świadczenia dla emerytów i rencistów otrzymywane z byłego zakładu pracy – 3.000 zł

Ulga dla krwiodawców

Od 1 stycznia ulga dla krwiodawców wynosi 130 zł i dotyczy krwiodawców, którzy przekazali litr krwi lub litr osocza (zamiast 3 litrów osocza). Wskazana ulga stosowana będzie również do rozliczeń za 2017 r.

Koszty uzyskania dochodów dla twórców

Od 1 stycznia limit pozwalający na stosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów jest podwyższony do kwoty 85.528 zł rocznie. Ograniczono jednak krąg podmiotowy stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Będą z nich mogły skorzystać osoby wymienione w ustawie, np. publicyści, aktorzy czy pisarze. Nie będzie natomiast dotyczył specjalistów IT, inżynierów i projektantów, geodetów, tłumaczy.

Opłacanie składek ZUS

Od 1 stycznia zmianie uległy zasady opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zlikwidowany został system, w którym składki ZUS opłacane były trzema oddzielnymi przelewami (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy). Obecnie należy wykonywać tylko jeden zbiorczy przelew.

W związku z wprowadzeniem jednego przelewu, zmianie uległy również numery rachunków służących do wpłat składek. Obecnie każdemu przedsiębiorcy przydzielone zostało nowe, indywidualne konto w celu dokonania powyższych wpłat.

zmiany w prawie pracy 2018

Projektowane zmiany w prawie pracy

Zakaz handlu w niedzielę – projekt

W niedziele i święta zakazane ma być powierzanie pracy w handlu (również nieodpłatnej pracy) i to zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i umowy o pracę tymczasową. Podobnie będzie w przypadku powierzenia pracy w handlu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Od zakazu tego planuje się jednak długą listę wyjątków. Co więcej, początkowo zakaz ma być ograniczony do wybranych niedziel. Zmiana ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Świadectwo pracy – projekt prezydencki

Proponuje się wydłużenie terminu do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni.

Dodatkowo pracownik będzie miał możliwość zwrócenia się do sądu pracy o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie wykona takiego obowiązku, pracownik będzie mógł wystąpić z żądaniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Niedyskryminacja – projekt prezydencki

Dojdzie do zmiany definicji dyskryminacji oraz sformułowanego zakazu dyskryminacji, co w ocenie projektodawcy ma spowodować, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Oznacza to, że katalog przesłanek dyskryminacyjnych będzie otwarty, a nie ograniczony wyłącznie do tych wskazanych dotychczasowo w przypisach. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Ochrona innych członków rodziny – projekt prezydencki

Szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy ma być objęty nie tylko pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale również członkowie jego najbliższej rodziny. Chodzi tutaj o rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków i rodzeństwo, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem w przypadku zgonu matki, porzucenia dziecka lub powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Odszkodowanie za mobbing – projekt prezydencki

Pracownik będzie miał możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania za mobbing nie tylko w sytuacji, gdy rozwiązał umowę o pracę ze względu na mobbing, ale również, gdy poniósł konkretną szkodę. Do dochodzenia odszkodowania nie będzie więc konieczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z wskazaniem na mobbing. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Projekt prezydencki znajdziesz tutaj.

Związki zawodowe – projekt

Planuje się, aby członkami związków zawodowych mogli być nie tylko pracownicy, ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni. Z uwagi na to zmieni się również sposób określania zakładowego charakteru organizacji związkowej.

Jednocześnie planuje się również zmiany w szczególnej ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych. Zarząd zakładowej organizacji związkowej ma mieć wyznaczony ustawowo termin 14 dni na wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ze swoim działaczem. W przypadku braku reakcji związku przyjmować się będzie, że wyraziła ona zgodę. Zmiany mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Więcej informacji w zakresie wstępowania do związków „cywilnoprawnych” znajdziesz w tym wpisie. Jeżeli chodzi o szczególną ochronę działaczy – zobacz tutaj.

Ochrona sygnalisty – projekt ustawy o jawności życia publicznego

Aby rozwiązać umowę z sygnalistą, a więc z osobą która współpracowała z wymiarem sprawiedliwości poprzez zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym, niezbędne będzie uzyskanie zgody prokuratora. Planowano wejście w życie przepisów na 1 stycznia, jednakże z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne, nowa data wejścia w życie nie jest znana.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Prace komisji kodyfikacyjnej

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad stworzeniem nowego Kodeksu Pracy. Na obecnym etapie prace komisji nie są oficjalne i mogą ulec zmianie. Według nieoficjalnych informacji zmianie mają ulec:

 • Urlopy wypoczynkowe

Według nieoficjalnych danych powstanie możliwość zwiększania lub zmniejszania wymiaru urlopu– od 20 do 30 dni. „Standardowy” urlop nadal miałby przy tym wynosić 26 dni. Dopiero w drodze odpowiedniego postanowienia Układu Zbiorowego Pracy załoga i pracodawca mogliby ustalić zwiększenie bądź zmniejszenie przypadającego w roku wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Po zmianach urlop musiałby być wykorzystany w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Po zmianie pracodawca musiałby udzielić urlopu do końca roku lub ewentualnie do końca marca następnego roku.

 • Praca domowa

Według prac Komisji rozdzieleniu ma ulec telepraca oraz praca domowa. Obecnie pracodawcy rzadko decydują się na telepracę ze względu na liczne obostrzenia oraz warunki, jakie musieliby spełnić. Zmiany mają polegać na zmniejszeniu ilości warunków wykonywania telepracy, zwłaszcza w zakresie obowiązków BHP.

 • Ograniczone premie uznaniowe

Według Komisji uznaniowe składniki wynagrodzenia będą obejmowały wyłącznie określony procent całej wypłaty. Ma to ograniczyć nadużycia w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

 • Zleceniobiorcy

Przepisy nowego Kodeksu mają objąć również osoby „wykonujące pracę” na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli w praktyce na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Bochyński pisze:

  Bardzo cieszy mnie fakt, ze stopniowo zmienia się wiek młodych pracowników. Nie to, że popieram ciężka prace małych dzieci i naturalnie jakaś granica powinna być zaznaczona. Jednak dobrze jest w dziecku rozwijać pracowitość i przedsiębiorczość, w postaci dorabiania w trakcie ferii czy też wakacji. 🙂 Dobrze, jak czasem dziecko musi sobie samo na coś zapracować i poznać wartość pieniądza.

 2. Kamila pisze:

  Ogólnie część zmian na plus, część na minus – czyli jak zwykle. Mam nadzieję, że nie zmniejszą czasu urlopu, bo to byłoby naprawdę niekomfortowe.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.