Zmiany zasad rozliczania składki PFRON

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Warto wobec tego zadać sobie pytanie, co to oznacza dla pracodawcy?

Nowelizacja ustawy dotyczy przede wszystkim rozliczenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od 1 lipca 2016 r. obniżenie wpłat na PFRON będzie możliwe jedynie do wysokości 50% wpłaty na rzecz Funduszu. Obniżenie wspomnianej składki wynika co do zasady z zakupu usługi lub produktów (z wyłączeniem handlu), od przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników niepełnosprawnych i jednocześnie spełnia określone warunki wynikające z wspomnianej ustawy. Ponadto, rozliczenie ulgi będzie możliwe jedynie w okresie do 6 miesięcy, liczonych od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. Ważne jest, że jeżeli pracodawca, przed dniem wejścia w życie zmian, nabył prawo do obniżenia wpłat na PFRON, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

Należy podkreślić, że zmiany nie dotyczą każdego pracodawcy. Obowiązek płacenia składek na rzecz PFRON dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają zasadniczo co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Wartość jednej wpłaty na Fundusz jest równa iloczynowi liczby pracowników niepełnosprawnych „brakujących” do osiągnięcia wymaganych 6% oraz 40,65% przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, jeżeli pracodawca nie zatrudnia wymaganej ustawowo liczby pracowników niepełnosprawnych, ale polityka obniżania składki PFRON opiera się wyłącznie na wewnętrznym zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, to omawiane zmiany nie będą miały wpływu na podwyższenie składki PFRON.

Zmiany zasad rozliczenia składki PFRON oznaczają, że pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika 6% zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych i jednocześnie korzystają z ulg obniżających składkę, będą ponosili wyższe koszty wpłat na Fundusz. Wzrosną one o 30%.

Wobec czego, aby zmniejszyć bądź w ogóle nie ponosić kosztów na rzecz PFRON należałoby osiągnąć wskaźnik 6% zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat. Spełnienie tego wymogu pozwoli również m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czy też na stworzenie nowego stanowiska pracy. Zatrudniając osoby niepełnosprawne odnosisz realną korzyść finansową, ale również budujesz wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego społecznie.

Autor: Jakub Murszewski – prawnik, doktorant na WPiA UMK; specjalizuje się w prawie pracy, BHP oraz zagadnieniach odpowiedzialności prawnokarnej; murszewski@interia.pl

1115938_775510129182298_5966200189217309451_o

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Praca zdalna - poradnik
Ochrona sygnalistów

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.