Wzór zarządzenia pracodawcy w sprawie procedury antycovidowej

Wzór zarządzenia pracodawcy w sprawie procedury antycovidowej

Niestety pandemia szaleje w najlepsze. Jest to ogromne wyzwanie również dla pracodawców. Nie warto czekać do ostatniej chwili. Już teraz powinieneś wypracować procedurę postępowania w przypadku, w którym dojdzie do wykrycia koronawirusa u Twojego pracownika.

Duża część pracodawców staje przed wyzwaniami związanymi z brakami kadrowymi z powodu kwarantanny. O pracowniku objętym kwarantanną przeczytasz TUTAJ. Nie mniejszy problem, to pojawiające się zachorowania w zakładzie pracy. Aby się z nimi zmierzyć możesz się jednak odpowiednio przygotować (co jest zalecane również przez polskie władze).

W związku z tym, poniżej znajdziesz wzór prostego zarządzenia określającego sposób postępowania w zakładzie pracy z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną.

Pamiętaj również, że wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy musisz skonsultować z załogą (art. 23711a § 1 k.p.). Jeżeli działają u Ciebie związki zawodowe, to do nich powinieneś przesłać projekt zarządzenia. Nie musisz jednak uwzględniać uwag i poprawek strony społecznej, istotny jest sam fakt umożliwienia im ich zgłoszenia.

Wzór zarządzenia pracodawcy w sprawie procedury antycovidowej:

 

Zarządzenie nr ……/2020

Prezesa Zarządu z dnia ……… roku

w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w zakładzie pracy

Działając na podstawie art. 207 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu ograniczenia ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19, działając na podstawie art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy, wprowadza się następujące zasady, mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy:

 1. W przypadku objęcia pracownika kwarantanną, izolacją lub otrzymania pozytywnego testu na COVID-19 przez pracownika Spółki lub osób znajdujących się z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia bezpośredniego przełożonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. W sytuacji przekazania informacji, o której mowa w punkcie 1, bezpośredni przełożony jest zobowiązany do ustalenia kręgu osób, z którymi pracownik: pozostawał w kontakcie w odległości poniżej 2m przez okres co najmniej 15 minut, rozmawiał twarzą w twarz przez dłuższy czas, stale pracuje w tym samym pomieszczeniu. Bezpośredni przełożony przekaże wskazaną informację do Komórki zajmującej się sprawami personalnymi. Informacja może być udostępniona na żądanie odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 3. Osoby, o których mowa w punkcie 2 powinny zostać poinformowane o możliwym kontakcie z zarażonym lub podejrzanym o zarażenie pracownikiem, jednakże bez przekazywania informacji zawierających dane osobowe takiego pracownika. W razie możliwości należy osoby takie skierować na pracę zdalną do czasu podjęcia odpowiednich działań przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 4. O pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien poinformować bezpośredniego przełożonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz powinien zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę).
 5. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, utratą węchu lub smaku, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników oraz wyposażony w maskę i rękawiczki i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Transport pracownika powinien odbyć się samochodem prywatnym lub taksówką po wyposażeniu pracownika w maseczkę na twarz oraz rękawiczki jednorazowe. Na miejsce izolacji wyznacza się _________.
 6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1, 3 lub 4 bezwzględnie przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywał pracownik. Za przekazanie niezwłocznie informacji o konieczności dezynfekcji odpowiada bezpośredni przełożony pracownika. Po zakończeniu dezynfekcji pracownicy za nią odpowiedzialni informują o zakończeniu prac osobę, która przekazała im informacje.
 7. Wprowadza się bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maski, przyłbicy lub innego odpowiedniego środka w przypadku przemieszczania się wspólnymi ciągami komunikacyjnymi lub korzystania z pomieszczeń socjalnych. Nakaz nie obejmuje stanowiska pracy, przy którym pracownik wykonuje pracę oraz spożywania posiłków.
 8. Po wejściu do zakładu pracy pracownik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 9. Ogranicza się przyjmowanie osób spoza zakładu pracy. W przypadku, w którym wizyta jest niezbędna, goście zobowiązani są do przestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa, o którym mowa w punkcie 7 oraz do dezynfekcji rąk, o której mowa w punkcie 8.
 10. W przypadku spotkań wymagane jest zachowanie co najmniej 1,5m odstępu pomiędzy uczestnikami spotkania. Liczba uczestników spotkania nie może przekraczać 5 osób. Czas spotkania powinien być możliwie najkrótszy. Po jego zakończeniu należy wywietrzyć oraz zdezynfekować salę spotkań.
 11. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami oraz osobami z zewnątrz należy stosować środki porozumienia się na odległość.
 12. Korespondencja, przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów powinny być w miarę możliwości pozostawione na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, umieszczonych w wydzielonym do tego miejscu.

§ 2

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych Spółki do zapoznania pracowników zatrudnionych w Spółce z treścią Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Agata Kicińska

Zajmuję się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuję strategię w sporach sądowych z pracownikami, tworzę regulaminy i porozumienia zbiorowe. Mam również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradzam również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury.

Podobne artykuły
Nowe uprawnienia ciepłowników
Informacja o kwarantannie pracownika

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.