Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Mamy już tarczę 2.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień przedstawiłam Ci pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opublikowałam też już pytania dotyczące świadczenia postojowego.

Nadszedł czas na najbardziej popularny temat – zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia. Założenia tego rozwiązania znajdziesz też tym wpisie – KLIK.

1. Ze zwolnienia z ZUS może skorzystać płatnik zgłaszający do ubezpieczenia nie więcej niż 10? To znaczyłoby że może być 10 osób zgłoszonych? Skąd więc liczba 9?

Ze zwolnienia może skorzystać płatnik składek, który zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych. Oznacza to więc, że maksymalnie możemy mieć 9 zgłoszonych ubezpieczonych, żeby skorzystać z tego rozwiązania.

2. Czy dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników również istnieje kryterium przychodowe?

Nie, kryterium przychodowe odnosi się do osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających własne składki. Limit przychodu nie odnosi się do płatników zgłaszających nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

3. Czy osoby, które płacą samą składkę zdrowotną ze względu na inny tytuł do ubezpieczenia, też mogą korzystać ze zwolnienia ZUS?

Zgodnie z art. 31zo ust. 2 zwalnia się z obowiązku opłacania składek osobę prowadzącą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Użycie słowa „lub” w tym przepisie wskazywałoby na to, że można skorzystać ze zwolnienia również w sytuacji, gdy z działalności podlegamy wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne.

4. Czy dla samozatrudnionych chodzi o przychód netto czy brutto (netto + VAT)? We wniosku ZUS RDZ wykazujemy kwoty przychodu netto czy brutto (netto + VAT)?

Chodzi o przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc przychód netto. Nie uwzględniamy VAT.

5. Wnioski możemy składać dopiero za okres od 1.04, czy można już składać za okres od wprowadzenia stanu epidemiologicznego od 14.03, kiedy to zamknięto np. restauracje?

Wniosek może dotyczyć już składek na ubezpieczenia za marzec (czyli tych płatnych w kwietniu).

6. Zwolnienie za składki zdrowotnej, jak to jest w przypadku liczenie podatku dochodowego, możną ją odliczyć, jeśli jest umorzona?

Dobre pytanie. Zgodnie z ustawą o PIT (art. 27b ust. 1 pkt 1) podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika. Wydaje się więc, że jeżeli podatnik sam bezpośrednio jej nie opłaci, to nie będzie miał prawa do odliczenia. Realna korzyść związana ze zwolnieniem z ZUS będzie więc niższa z uwagi na częściowe wyrównanie tej kwoty w podatku dochodowym.

7. Czy można złożyć wniosek tylko za kwiecień i maj – zwolnienie ZUS, ponieważ marzec jest już opłacony?

Marzec będziemy opłacać do 10 lub 15 kwietnia. Jeżeli jednak doszło już do opłacenia tych składek, to oczywiście można złożyć wniosek tylko za kwiecień i maj.

8. Czy otrzymam decyzję z ZUS-u w odpowiedzi na wniosek ZUS RDZ?

Tak, ZUS informuje o zwolnieniu w formie decyzji. Jeżeli mamy profil informacyjny w PUE ZUS, to wyłącznie tam znajdziemy tę decyzję. Jeżeli wnioskujemy o zwolnienie za pełen okres, czyli marzec-maj, to decyzji możemy spodziewać się prawdopodobnie dopiero w lipcu.

9. Czy jeżeli jest złożony wniosek do ZUS to należy czekać na decyzję i płacić czy z założenia nie płacę?

Istotą tego świadczenia jest zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek. Składek nie powinniśmy więc opłacać (pomimo, że decyzja w tym zakresie będzie wydana później).

10. Jeżeli otrzymam decyzję z ZUS pozytywną to ok, a jeżeli negatywną?

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej mamy prawo wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona negatywnie – będziemy zobowiązani do zapłaty zaległych składek.

11. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy zarówno stowarzyszeń?

Jeżeli stowarzyszenie jest płatnikiem składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych, to tak.

12. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy również pracowników zatrudnionych na część etatu?

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych (ZUS DRA). Jeżeli taką osobę zgłosiliśmy do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r., to będzie się wliczała do limitu – bez względu na wymiar etatu.

13. Zwolnienie z ZUS dla mikroprzedsiębiorstw nie jest limitowane kwotowo?

W ostatecznej wersji ustawy zrezygnowano ze szczegółowego wskazania podmiotowego, nie pojawia się więc tam pojęcie mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego. W przypadku płatników składek zgłaszających na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych nie ma limitu przychodów.

14. Co w sytuacji wzrostu wynagrodzeń w okresie zwolnienia ze składek?

W przypadku samozatrudnionych deklarujemy wysokość przychodów uzyskanych w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie (czyli jeżeli składamy za cały okres, to deklarujemy przychód za marzec). Wzrost tego przychodu czy wzrost wynagrodzeń w przypadku płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych w późniejszym okresie pozostaje bez znaczenia.

15. Czy zwolnienie z ZUS można dostać dla pracowników, pomimo tego, że pracodawca płaci tylko składkę zdrowotną za siebie?

Tak, o ile zgłosił na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Co więcej, pracodawca będzie zwolniony ze swojej składki zdrowotnej.

16. Czy wspólnik spółki jawnej jest traktowany jak samozatrudniony?

W przypadku zwolnienia z ZUS – tak. Chodzi tutaj o definicję z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa również wspólnika spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej.

17. Czy w sytuacji kiedy firma korzysta z postojowego dla pracownika, może skorzystać również ze zwolnienia z ZUS i odwrotnie?

Tak, zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe nie wyłączają się wzajemnie.

18. Czy zwolnienie z ZUS dotyczy również NGO ze statusem OPP?

Jeżeli organizacja jest płatnikiem składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych, to tak.

19. Czy uczniowie praktycznej nauki zawodu – młodociani wliczani są do limitu 9 osób?

Jeżeli byli zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. (stosunek pracy), to tak. Jeżeli nie byli – to nie.

20. Czy osoba niepełnosprawna zatrudniona na część etatu również wliczana jest do limitu zatrudnionych?

Jeżeli była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r., to tak.

21. Czy może z tego skorzystać emeryt prowadzący działalność?

Nie ma wyłączenia w stosunku do emerytów, zwolnienie dotyczy również składki zdrowotnej. Jeżeli emeryt opłaca dobrowolnie składkę emerytalną i rentową, to będzie ona traktowana tak, jakby została opłacona za okres zwolnienia.

22. Czy jeśli uczennica praktycznej nauki zawodu otrzymała odmowę świadczeń ZUS – zasiłku chorobowego w czasie ciąży i złożyła pracodawcy informację o przebywaniu na urlopie wychowawczym (bez świadczeń ZUS) wlicza się do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczenia?

Jeżeli była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. i nie została wyrejestrowana, to tak.

23. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca jednocześnie umowę o pracę, ale zatrudniająca pracowników w swojej działalności, może wystąpić o zwolnienie składek ZUS?

Tak, skorzysta wtedy ze zwolnienia dla płatników składek, o ile zgłoszonych osób ubezpieczonych było mniej niż 10 na 29 lutego 2020 r. Taka osoba we wniosku RDZ w punkcie 2 wypełnia tylko pole pierwsze (to dla płatników składek).

24. Czy po złożeniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS mogę już w tym danym miesiącu kiedy złożyłam wniosek, odstąpić od zapłaty należnych kwot?

Nawet trzeba od tego odstąpić. Taka jest istotna zwolnienia – nieopłacenie składek, a następnie zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek w trybie ich umorzenia.

25. Czy osoba samodzielnie prowadząca działalność korzystająca ze zwolnienia z ZUS traci prawo do wynagrodzenia postojowego?

Nie, jeżeli samozatrudniony spełnia warunki do przyznania obu świadczeń, to może z obu skorzystać.

26. Osoba prowadząca działalność gospodarczą (nie zatrudnia pracowników), będącą równocześnie komandytariuszem spółki z o.o. komandytowej (nie zatrudnia pracowników) i prowadzi prywatny najem długoterminowy rozliczany ryczałtem, ma prawo do zwolnienia z ZUS przez 3 m-ce. Czy osoby współpracujące mogą też wystąpić o zwolnienie z ZUS?

W przypadku osób współpracujących ich zwolnienie jest zależne od zwolnienia przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnika spółki komandytowej). To płatnik składek wnioskuje o zwolnienie, które obejmie wszystkie składki wykazywane w deklaracjach rozliczeniowych.

27. Dlaczego do wniosku RDZ należy dołączyć załącznik o przychodach, skoro mikroprzedsiębiorstwa są zwolnione z ZUS bez żadnego kryterium?

Do wniosku RDZ załączamy dokument z informacjami wymaganymi przez KE (PKD, spełnianie warunków o upadłość). W samym wniosku, jeżeli jesteśmy samozatrudnieni musimy wskazać wysokość przychodu uzyskanego w marcu (o ile ma to być pierwszy miesiąc zwolnienia). Jeżeli jesteśmy płatnikiem składek zgłaszającym mniej niż 10 ubezpieczonych, to nie musimy wskazywać przychodu – w punkcie 2 wypełniamy tylko część pierwszą, części drugiej (tej która odnosi się do samozatrudnionych) nie wypełniamy. Przy zwolnieniu z ZUS bez znaczenia jest pojęcie „mikroprzedsiębiorcy”, w przyjętej wersji ustawy, to pojęcie w kontekście zwolnienia ze składek nie występuje.

28. Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS składamy do ZUS, a wnioski o wypłatę postojowego i dofinansowania do wynagrodzeń do PUP?

Wniosek o zwolnienie ze składek oraz o świadczenie postojowe składamy do ZUS, zaś wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń (w zależności od wybranego rozwiązania) składamy do WUP lub PUP.

29. Czy przysługuje z zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna i opłacającego składki wyłącznie za siebie, gdy jednocześnie pobiera emeryturę lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (przy założeniu, że przychód wynosi do 15.681 zł)?

Zgodnie z art. 31zo ust. 2 zwalnia się z obowiązku opłacania składek osobę prowadzącą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Użycie „lub” w tym przepisie wskazywałoby na to, że można skorzystać ze zwolnienia również w sytuacji, gdy z działalności podlegamy wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma wyłączenia w stosunku do emerytów.

30. Czy bierzemy pod uwagę kryterium przychodowe przy ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek ZUS dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna i posiadającego pracownicę na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Czy takiemu przedsiębiorcy przysługuje świadczenie postojowe przy spadku przychodów o 15% i przychodzie do 15.681 zł?

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym są zgłaszane do ubezpieczenia przez płatników składek i są za nie składane imienne raporty miesięczne. Jeżeli takie zgłoszenie było aktualne na dzień 29 lutego 2020 r., to wydaje się, że taki przedsiębiorca będzie uznany za „płatnika składek zgłaszającego nie więcej niż 10 ubezpieczonych”, a nie samozatrudnionego. Świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, doszło do spadku przychodów o 15% (gdy działalność nie została zawieszona) i gdy przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 15.595,74 zł.

31. Czy przysługuje z zwolnienie z opłacania składek ZUS dla prowadzącego działalność jako osoba fizyczna, zatrudniającego 1 pracownika i opłacającego składkę zdrowotną dla osoby współpracującej (żony pobierającej emeryturę, za którą opłacana jest tylko składka zdrowotna)? Czy przysługuje mu świadczenie postojowe (przy spadku przychodów o 15% i przychodzie do 15.681 zł)?

Tak, przysługuje zwolnienie – dla płatnika składek zgłaszającego nie więcej niż 10 ubezpieczonych. Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przychód nie przekroczył 15.595,74 zł.

Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Mamy już tarczę 2.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień przedstawiłam Ci pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Teraz możesz zapoznać się z tym dotyczącymi świadczeń postojowych – dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

1. Czy o świadczenie postojowe możemy wnioskować raz czy co miesiąc?

Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę – na razie takich decyzji nie ma.

2. Czy ze świadczenia postojowego mogą skorzystać studenci, którzy utracili pracę, pracując przed 14.03. na umowie zlecenie? Jak traktujemy osoby o statusie studenta na umowie zlecenie, za które nie opłacamy składek? Mogą skorzystać ze wsparcia?

To jest dosyć trudne zagadnienie. Zgodzie z art. 15zq ust. 1 specustawy świadczenie postojowe przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Studenci do 26 roku życia nie są objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu umów zlecenia, ale będą już objęci takim ubezpieczeniem w przypadku umów o pracę. Co więcej mają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (najczęściej przy rodzicach).

Jeżeli więc student był wyłącznie zatrudniony w oparciu o zlecenie, to wydaje się, że spełnia przesłankę niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Ubezpieczenie zdrowotne to coś innego niż ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku świadczenie postojowe będzie więc przysługiwało. Gdyby się jednak okazało, że student ma jednak inny tytuł do ubezpieczenia społecznego – to nie otrzyma świadczenia postojowego.

3. Czy później – maj do kwietnia – tez musi być ten spadek 15%?

Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Jeżeli ktoś nie zgłosi wniosku w kwietniu tylko np. w czerwcu, to oczywiście w porównaniu kwiecień-maj również będzie musiał spełnić przesłankę spadku przychodu o 15%. Uwaga: Tarcza 2.0 ma przyznawać świadczenie postojowe 3-krotnie.

4. Czy emeryt pracujący na zlecenie, może ubiegać się o świadczenie postojowe, czy dla niego podstawowym dochodem jest emerytura? Jeśli zatrudniam emeryta na umowie zleceniu – czy będzie mu także przysługiwało dofinansowanie?

Tak, o ile jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie ma innej umowy zlecenia czy umowy o pracę, które byłyby podstawą opłacania składek ZUS).

5. Czy przysługuje świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako osoba fizyczna i zgłaszającego do ubezpieczenia społecznego do 9 ubezpieczonych?  (przy spadku przychodów o 15% i przychodzie do 15.681 zł)

Ilość osób zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma znaczenia. Decyduje spadek przychodów i limit przychodu – nie więcej niż 15.595,74 zł.

6. Czy przysługuje świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako osoba fizyczna  i opłacającego składki wyłącznie za siebie, gdy jednocześnie pobiera emeryturę?

Samozatrudnionemu przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli spełnia przesłanki spadku przychodów (o ile działalność nie została zawieszona) i limitu przychodów. Samozatrudniony nie może mieć przy tym innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Emeryt nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobieranej emerytury (to co innego niż ubezpieczenie zdrowotne), a więc zasadniczo takie świadczenie przy spełnieniu wskazanych wyżej przesłanek powinno mu przysługiwać.

Mieliśmy z Karolem przyjemność przeprowadzenia webinarium zorganizowanym wespół z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu dotyczącą rozwiązań tarczy antykryzysowej skierowanych do pracodawców. Uczestnicy webinaru mieli natomiast możliwość (z czego zresztą bardzo licznie skorzystali) zadawania pytań do omawianych przez nas świadczeń. Są to pytania ważne i praktyczne.

EDIT: Mamy już tarczę 2.0, a wraz z nią szereg zmian w omawianych tutaj kwestiach. Zobacz opis aktualnej sytuacji prawnej lub zadaj pytanie pod TYM WPISEM

Prezentację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj:

Tarcza antykryzysowa a pracodawca

Na pierwszy ogień chcę Ci przedstawić pytania i odpowiedzi dotyczące dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które obsługuje dyrektor WUP. To te związane z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. Jest to kwestia o tyle ważna, że nabór wniosków już ruszył, a FGŚP nie jest bez dna.

1. Czy prawidłowe jest stwierdzenie że w czasie przestoju pracownik powinien otrzymać minimum 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli ok. 1300 zł?

Nie, pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeżeli już teraz otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to nie będziemy mieć z czego obniżyć jego wynagrodzenia.

2. Co ze studentami na umowę zlecenie bez składek ZUS? Czy przysługuje również dofinansowanie do umów zleceń, nieozusowanych?

Wydaje się, że dofinansowanie i wprowadzenie przestoju ekonomicznego albo obniżenia etatu dotyczy tylko tych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. To bowiem wynika z art. 15g ust. 4 specustawy. Studenci na umowach zlecenia nie podlegają tym ubezpieczeniom, a więc w stosunku do nich raczej nie możemy stosować rozwiązań związanych z dofinansowaniem czy przestojem ekonomicznym albo obniżeniem etatu. Sformułowanie tego przepisu pozostawia jednak wiele wątpliwości i wymaga wyjaśnienia przez odpowiednie organy czy instytucje.

3. Chodzi o zarobki powyżej 15.600 zł brutto?

Dofinansowanie nie obejmuje osób o zarobkach powyżej 15.595,74 zł brutto.

4. Czy do pracownika na L4 któremu wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przysługuje dofinansowanie?

Nie, dofinansowanie w przypadku wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego nie przysługuje. Wynika to z art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 2013 r., które w przypadku dofinansowań stosujemy odpowiednio (art. 15g ust. 17 specustawy).

5. Czy obowiązek utrzymania stanowiska pracy obejmuje również obowiązek przedłużenia umowy o pracę na czas określony, która wygasa w okresie pobierania pomocy lub 3 miesiące po ustaniu tej pomocy?

Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma obowiązku zawierania kolejnej umowy o pracę (o ile co innego nie będzie wynikało z umowy zawartej z dyrektorem WUP).

6. Czy wprowadzenie obniżenia wymiaru czasu pracy można wprowadzić bez składania wniosku o dofinansowanie do WUP, jedynie na podstawie porozumienia z pracownikami?

Jak najbardziej. Można skorzystać z przestoju ekonomicznego albo obniżenia wymiaru czasu pracy w oparciu o przepisy tarczy i nie składać wniosku o dofinansowanie.

7. Czy można wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% „w środku miesiąca” (np. od 10 dnia miesiąca)?

To dobre pytanie. Teoretycznie nie jest to zabronione. Problemem może być ewentualnie wypłata dofinansowania. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku. Trudno powiedzieć jak będzie to interpretowane. W przepisie na szczęście nie jest wskazane, że chodzi o „miesiące kalendarzowe”, ale jeżeli tak będzie interpretowane to stracimy pół miesiąca dofinansowania.

8. Czy przestój może być dwutygodniowy? Czy musi obejmować cały okres ujęty we wniosku?

Teoretycznie jest to możliwe, ale dofinansowanie obejmie tylko wynagrodzenie wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego.

9. Czy przestój jest możliwy dla właściciela mikro firmy – samozatrudnienia?

Przestój ekonomiczny wprowadza się w odniesieniu do pracowników, zatem dotyczy pracodawców.

10. Czy mając odroczony ZUS dostaniemy dopłatę składek ZUS przy przestoju bądź obniżeniu etatu?

Dofinansowanie będzie obejmować wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od przyznanych świadczeń, wykazane przez przedsiębiorcę w harmonogramie miesięcznych wypłat świadczeń ze wskazaniem ich wysokości. Jeżeli z uwagi na odroczenie ZUS-u nie będziemy w tych miesiącach pokrywać składek, to nie będzie na nie dofinansowania.

11. Czy obniżenie wymiaru dotyczy całej firmy, działu czy może dotyczyć tylko wybranych etatów?

Obniżenie wymiaru etatu może dotyczyć wybranych grup pracowników czy poszczególnych stanowisk. To ich obejmować będzie dofinansowanie.

12. Czy niezależnie od tego ile pracownik zarabia to dostajemy dofinansowanie zawsze liczone od najniższego wynagrodzenia? Czyli pracownik X ma wynagrodzenie brutto 4.000 zł, ale pracodawca otrzyma dofinansowanie liczone od najniższej krajowej, a nie kwoty 4.000 zł?

Jeżeli dofinansowanie będzie dotyczyć pracownika objętego przestojem ekonomicznym, to zawsze będzie to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł). Jeżeli zaś dofinansowanie będzie dotyczyć pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu, to będzie to połowa kwoty wynagrodzenia tego pracownika (2.000 zł w przykładzie), nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (ok. 2.080 zł). Oczywiście przy obniżeniu wymiaru etatu zmniejszy się również wynagrodzenie, a co za tym idzie – wysokość dofinansowania.

13. Zatrudniam 5 osób na etatach. Mam wybranego przedstawiciela załogi z roku 2008. W regulaminie tamtych wyborów mam napisane, że wybory dotyczą uzgodnień z pracodawcą w zakresie warunków stosowania telepracy, na zasadach określonych w art. 67 § 4 KP, ale w informacji o wyborze jest napisane, że zostały przeprowadzone wybory przedstawiciela załogi do reprezentowania jej interesów w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością socjalną. Czy ten przedstawiciel może podpisać porozumienie w imieniu załogi?

Jeżeli przeprowadzenie wyborów przedstawiciela pracowników spotykałoby się z trudnościami (w szczególności w przypadku nieobecności pracowników, trwającego przestoju lub wykonywania pracy zdalnej), to porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy, np. w związku z prowadzoną działalnością socjalną czy właśnie telepracy.

14. Czy ma znaczenie data podpisania porozumienia i wprowadzenia obniżonego wymiaru pracy? Z pracownikami już rozmawiałem i otrzymałem ich zgodę. W obniżonym wymiarze pracują już od marca, ze względu na małą ilość zleceń.

Porozumienie musi być zawarte przed złożeniem wniosku (porozumienie będzie załącznikiem do tego wniosku). Decydująca będzie jednak data złożenia wniosku – to od tej daty przysługują dofinansowania.

15. Dopłata dotyczy pełnych 3 miesięcy, tak? Czyli np. od 1 kwietnia do 30 czerwca?

Tak, dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

16. Czy pracownik po obniżeniu etatu o 0,2 może otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego, np. 3000 zł *0,8 etatu = 2400 zł? Czy też mogę obniżyć etat tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 15g ust. 8 specustawy, wynagrodzenie przy obniżonym etacie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ale z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia, które proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy nie będzie niższe niż minimalne.

17. Czy do wynagrodzenia podlegającego zmniejszeniu doliczam premie, które praktycznie pracownicy otrzymują co miesiąc – czyli, czy biorę do wyliczeń wynagrodzenie, które rzeczywiście otrzymuje pracownik co miesiąc, czy też podstawę z umowy o pracę?

W przypadku przestoju nie wypłaca się premii. Wynagrodzenie przestojowe będzie obejmować wynagrodzenie zasadnicze.

18. Rozumiem, że dodatek dla stanowisk robotniczych na pranie odzieży we własnym zakresie pozostaje bez zmian?

Tak, to zupełnie inne świadczenie mające rekompensować pracownikowi konieczność ponoszenia kosztów prania ubrań roboczych. Jeżeli jednak pracownik będzie objęty przestojem ekonomicznym – a więc nie będzie wykonywał pracy – to w zależności od regulacji wewnątrzzakładowych może się okazać, że okres ten będzie wyłączony spod obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

Jednym z najważniejszych dla przedsiębiorców (zwłaszcza małych) elementem tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Zobaczmy więc jak ma to wyglądać – według wersji uchwalonej przez Sejm, bo scenariusze już kilkakrotnie się zmieniały.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia może skorzystać płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Do zgłoszenia liczy się również osobę płatnika, jeżeli za siebie odprowadza składki z tego tytułu.

Zwolnienie dotyczyć będzie również osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli osób opłacających tylko własne składki, o ile osoba taka prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. Jest też dodatkowy warunek – przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (czyli marzec) nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.681 zł.

Zwolnienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie dotyczyć samozatrudnionych, twórców i artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego

Jakich składek będzie dotyczyć zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy całego pakietu, czyli składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnieniu będą podlegać należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. Jeżeli zadeklarowaliśmy wyższą podstawę – będziemy zobowiązani do zapłaty różnicy.

W przypadku płatników składek zwolnienie dotyczyć będzie składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, a więc i składek za osoby zatrudnione.

Co zrobić żeby uzyskać zwolnienie?

Żeby uzyskać zwolnienie musimy złożyć wniosek do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Wniosek ma być dosyć prosty – wskazujemy nasze dane i oświadczenie o przychodzie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). Wniosek składamy papierowo lub elektronicznie (PUE ZUS).

Nadal jesteśmy zobowiązani do wysyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Co ciekawe ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Jeżeli więc ostatnia deklaracja lub raport będzie dotyczył maja 2020 r., to o zwolnieniu dowiemy się w czerwcu lub lipcu 2020 r. Przypominam, że teoretycznie płatność za marzec musimy dokonać do 10 lub 15 kwietnia 2020 r. Czyli o tym, że mieliśmy nie płacić dowiemy się nawet kilka miesięcy później

Jakie są skutki zwolnienia?

Jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne traktuje się jak składki opłacone.

Osoba zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Co ciekawe powyższe konsekwencje są w przepisach odniesione do osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych (art. 31 zs) lub ewentualnie w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – osoby, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia członków rodziny.

Osoba współpracująca to co innego niż pracownik czy zleceniobiorca. Przypomnijmy, że na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Co więc z ubezpieczeniem chorobowym czy zdrowotnym pracowników lub zleceniobiorców? Czy osoby te tracą prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy) czy do świadczeń zdrowotnych, a w E-WUŚ wyskoczą na czerwono?

Dodatkowo przychody z tytułu zwolnienia nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Czy są jakieś haki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Szef KAS informuje zaś ZUS o rozbieżnościach. Jeżeli te się pojawią – będziemy zobowiązani do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

Hakiem na pewno jest też czas oczekiwania na decyzję. Termin płatności składek będzie bowiem o wiele szybciej niż decyzja o zwolnieniu.

Największy hak to brak ochrony ubezpieczeniowej – chorobowej i zdrowotnej – pracowników i zleceniobiorców, o ile rzeczywiście tak te przepisy będą działać.

Kto jeszcze będzie miał prawo do zwolnienia?

Zwolnieni będą również duchowni za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. – na swój wniosek, bez względu na wysokość przychodu. Rolnicy będą zaś zwolnieni ze składek KRUS za drugi kwartał 2020 r. – bez konieczności składania wniosków czy limitu przychodów. Składki rolników opłaca budżet państwa.

Zwracam uwagę, że tarcza antykryzysowa jeszcze NIE obowiązuje. Nadal czekamy na ostateczny kształt. Teraz czas na poprawki Senatu.

W późnych godzinach wieczornych zostało opublikowane zapowiadane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Najważniejsze zmiany dotyczące pracodawców to:

Usunięcie wyjątku dotyczącego braku obowiązku odbywania kwarantanny dotyczącego osób wykonujących czynności zawodowe w innych państwach.

Do tej pory osoby, które przekraczały granicę z uwagi na wykonywanie obowiązków zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym nie musiały odbywać kwarantanny. Teraz ma się to zmienić. Taka osoba na swój wniosek może otrzymać od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Nadal jednak kwarantanny nie będą musieli przechodzić kierowcy wykonujący przewóz drogowy.

Wprowadzenie zakazu przemieszczania się

Zakaz przemieszczania nie będzie dotyczył:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. To jest szczególnie istotne dla pracodawców i samozatrudnionych. Dla ułatwienia swoim pracownikom poruszania się warto, żebyś wystawił im zaświadczenia o wykonywaniu pracy, która zmusza ich do przemieszczania się. Może to pomóc w przypadku ewentualnego sprawdzania ich przez odpowiednie służby,

  1. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego – to jest ciekawy wyjątek, ale trudny zarówno do interpretacji, jak i do sprawdzenia. Do sklepu spożywczego czy na umówioną wizytę stacjonarną w przychodni można jednak iść.

  1. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu – poruszanie się w celu pomocy innym osobom np. w zakupach będzie nadal dozwolone.

  1. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku przemieszczania się pieszo jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Jeżeli więc pracownicy będą przychodzić do pracy w grupkach, to mogą narazić się na mandat. Warto żebyś zwrócił im na to uwagę. Limit osób i odległości nie będą jednak dotyczyć osób najbliższych.

W przypadku poruszania się transportem publicznym w pojeździe będzie mogło znajdować się nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Wydaje się, że w przypadku przekroczenia tego limitu Twoi pracownicy mogą nie zostać wpuszczeni do środka. W przypadku więc pracowników poruszających się zbiorkomem możemy spodziewać się spóźnień do pracy.

Zakaz zgromadzeń i spotkań

Zakazuje się zgromadzeń (tych z Prawa o zgromadzeniach, czyli na otwartej przestrzeni), ale też innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem zgromadzeń z osobami najbliższymi.

Zakazu imprez, spotkań i zebrań nie będziemy jednak stosować do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. Możemy się więc spotykać w gronie pracowniczym.

Wątpliwości natomiast budzi organizowanie spotkań z udziałem klientów, o ile te spotkania nie będą związane z ich czynnościami zawodowymi. Z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika bowiem, że osoby takie mogą się przemieścić np. do naszego biura w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, ale nie mogą już odbyć spotkania. Wydaje się jednak, że nie taki był cel przepisów i to na wykładni celowościowej musimy się w głównej mierze opierać.

Okres obowiązywania

Zasadniczo zmiany dotyczące przemieszczania się i zakazu spotkań i zgromadzeń będą obowiązywały od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. Jeżeli zaś chodzi o obowiązek kwarantanny osoby wykonującej obowiązki zawodowe na terytorium RP lub w państwie sąsiadującym, to wejdzie on w życie 27 marca 2020 r.

1 2 3 4 5 50 Strona 3 z 50

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.