Druga ustawa antykryzysowa. Część 2.

W ubiegłym tygodniu pisałem o tzw. drugiej ustawie antykryzysowej. Dzisiaj wskażę, gdzie złożyć wniosek o pomoc przewidzianą tą ustawą oraz na jakie wsparcie w zakresie szkoleń może liczyć pracodawca.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek o przyznanie świadczeń do marszałka województwa właściwego ze względu na Twoją siedzibę. Do wniosku należy załączyć szereg oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy. W ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku spełniania wszystkich wymagań, marszałek występuje do ministra właściwego do spraw pracy (jako dysponenta Funduszu) o przyznanie limitu świadczeń, a następnie w takim samym terminie od jego uzyskania podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. W przypadku stwierdzenia, że dany podmiot nie spełnia warunków lub nieprzyznania limitu świadczeń marszałek odmówi – w formie pisemnej) zawarcia umowy. Jeżeli jednak dojdzie do zawarcia umowy marszałek będzie przekazywał co miesiąc z dołu, na rachunek bankowy środki na pokrycie części wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pozostałe konsekwencje

W przypadku zawarcia umowy o wypłatę świadczeń nie będziesz mógł wypowiedzieć umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie pobierania świadczeń lub bezpośrednio po tym okresie, przez łączny okres 3 miesięcy. Dodatkowo, marszałek będzie mógł przeprowadzić kontrolę prawidłowości przestrzegania przez Ciebie postanowień umowy i wypłacania środków, a zmiana okoliczności mających wpływ na ich wysokość będzie musiała być mu sygnalizowana na piśmie w terminie 7 dni. Nieprawidłowe wykonywanie umowy lub niepoddanie się kontroli może powodować obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń i to wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

Możliwość otrzymania dofinansowania szkoleń pracowników

Jeżeli zawrzesz umowę z marszałkiem o wypłatę świadczeń, to będziesz mieć jeszcze jedną możliwość skorzystania na nowej ustawie antykryzysowej. Będziesz mógł bowiem wystąpić tym razem do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu o dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników z Funduszu Pracy, o ile szkolenie takie będzie uzasadnione obecnymi albo przyszłymi potrzebami (np. koniecznością przekwalifikowania pracownika w celu świadczenia przez niego pracy na innym niż dotychczasowe stanowisku czy podnoszenia kwalifikacji pracownika na stanowisku, które obecnie zajmuje). Wymogi wniosku i oświadczenia, które muszą być do niego załączone zostały określone w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy. Procedura rozpatrzenia wniosku wygląda tak samo jak w przypadku wniosku o zawarcie umowy o wypłatę świadczeń, z tą różnicą, że zamiast marszałka występuje starosta lub prezydent miasta. Wysokość dofinansowania szkolenia będzie wynosić do 80 % całkowitego kosztu szkolenia, ale nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (I kwartał 2014 r. – 3.895,31 zł, a więc maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 11.685,93 zł). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia będziesz musiał jeszcze zawrzeć umowę ze swoim pracownikiem, która określać będzie warunki szkolenia. Co istotne, jeżeli pracownik nie ukończy szkolenia ze swojej winy albo zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, będzie musiał zwrócić Ci koszt szkolenia. Poza tym także tutaj występują obowiązki informacyjne i obowiązek poddania się kontroli, tak jak w przypadku umowy o wypłatę środków.

Warto również żebyś wiedział na co możesz wydać środki przeznaczone na dofinansowanie szkoleń pracowników. Będą to przede wszystkim należności przysługujące instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia, przejazdów związanych z udziałem w szkoleniu, badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do jego rozpoczęcia czy obowiązkowego ubezpieczenia NNW.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatruje się w kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków. Nawet więc jeżeli nie uda Ci się uzyskać pomocy w tym roku, będziesz mógł spróbować ponownie w następnym. Na 2014 r. ustalono limit wydatków na środki dofinansowania wynagrodzenia oraz środki na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 204,6 mln zł. Natomiast w odniesieniu do środków przeznaczonych na dofinansowania szkoleń pracowników jest to 51,2 mln zł. W 2015 r. będzie to odpowiednio 209,7 mln zł i 52,4 mln zł. Z każdym rokiem aż do roku 2022 wartość limitu wydatków rośnie.

Jednocześnie na stronie Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej możemy przeczytać, że do 15 maja b.r. z pomocy przewidzianej tą ustawą skorzystało już 110 firm, a z FGŚP przekazano 11,6 mln zł. Z danych resortu wynika, że dzięki nowym rozwiązaniom uratowano 2.189 etatów. Ze wsparcia skorzystali pracodawcy ze wszystkich województw, jednak najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim i zachodnio-pomorskim.

 Najważniejsza informacja dla Ciebie to ta o wysokości dotychczas przekazanych środków. Wykorzystano bowiem dopiero 11,6 mln zł z limitu 204,6 mln zł przewidzianych na ten rok. Warto więc może poważnie rozważyć możliwość złożenia wniosku o otrzymanie wsparcia przewidzianego nową ustawą antykryzysową.

20140711_193032[1]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.