Sądy właściwe miejscowo w sprawach z zakresu prawa pracy

Rzeczą powszechnie wiadomą jest, iż prawo pracy ma chronić w większym stopniu pracownika niż pracodawcę. Wynika to z faktu, iż pracownik – jako słabsza strona stosunku pracy – ma mniejszy zasób informacji i mniejsze środki pozwalające na uzyskanie takich informacji niż pracodawca.

W związku z tym niejednokrotnie zobowiązany jesteś w pismach kierowanych do pracownika pouczyć go o jego prawach, w szczególności o prawie odwołania do sądu. Będzie tak w głównie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie przepisu art. 30 § 5 KP.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Jak takie pouczenie powinno wyglądać?

Przede wszystkim powinno zawierać termin, w którym odwołanie powinno zostać złożone (tj. 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia) oraz wskazywać właściwy dla tego odwołania sąd pracy. To ostatnie nie jest jednak takie oczywiste. Pojawia się bowiem problem z ustaleniem sądu właściwego miejscowo.

Rozpoznawaniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zajmują się bowiem sądy do tego wyznaczone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych. Rozporządzenie to jest jednakże bardzo często zmieniane.

Do 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2013 r., które możesz pobrać tutaj. Natomiast po tej dacie obowiązywać będzie rozporządzenia z dnia 7 października 2014 r., do ściągnięcia tutaj. Gdyby tego było mało, od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie jeszcze rozporządzenie zmieniające z dnia 12 listopada 2014 r. – pobierzesz je tutaj.

Warto zwrócić uwagę, że właściwość miejscowa sądów pracy i ubezpieczeń społecznych często ulega zmianie, dlatego jeżeli pouczasz pracownika o służącym mu prawie odwołania za każdym razem powinieneś sprawdzać, które z rozporządzeń jest aktualnie obowiązujące, a co za tym idzie – który sąd jest miejscowo właściwy.

Brak pouczenia lub niewłaściwe pouczenie nie skutkuje co prawda bezskutecznością wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, aczkolwiek może być podstawą do przywrócenia pracownikowi terminu do złożenia odwołania.

 staw

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Afera outsourcingowa

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.