Do pobrania – poradnik o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z obietnicą udostępniam Ci poradnik dotyczący nowych zasad związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.

Poradnik dostępny będzie dla Ciebie cały czas na pasku po prawej stronie. Możesz zapoznać się z nim również poprzez link: Poradnik monitoring wizyjny

poradnik o monitoringu wizyjnym

Zwróć szczególną uwagę na terminy dostosowania się do nowych regulacji wskazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz na wszystkie formalne kwestie, związane ze zmianą przepisów wewnątrzzakładowych oraz odpowiednim poinformowaniem pracowników.

Gdyby nadal pojawiały się dalsze pytania i wątpliwości, to śmiało możesz je zadać pod tym wpisem. Postaram się pomóc!

Monitoring wizyjny – poradnik

Stosowanie monitoringu wizyjnego na nowych zasadach sprawia coraz więcej problemów. Nie pomaga fakt, że pomiędzy opublikowaniem przepisów w tym zakresie, a ich wejściem w życie minęło kilkanaście godzin. Niewątpliwie jednak, żeby nie narazić się na odpowiedzialność i sankcje, musisz wprowadzić kamery przemysłowe w sposób określony w nowych przepisach Kodeksu pracy.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości czy nie wiesz od czego zacząć – mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Przygotowaliśmy poradnik dotyczący właśnie monitoringu wizyjnego, w którym staramy się wyjaśnić krok po kroku co powinieneś zrobić.

monitoring wizyjny

Poradnik ten za jakiś czas pojawi się na blogu. Jeżeli chcesz go otrzymać wcześniej, to zapisz się do naszego Biuletynu. Subskrybenci Biuletynu dostaną bowiem poradnik jako pierwsi.

Biuletyn Kancelarii

Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Sprawy związane z przyznaniem prawa do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej są mi szczególnie bliskie. Dziś chciałabym Ci opowiedzieć o sprawie, która już została zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Nasz Klient pojawił się w Kancelarii z prośbą o pomoc właśnie przy sporządzeniu odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do wcześniejszej emerytury oraz dalszego poprowadzenia sprawy sądowej. Wskazał, że ma jednak duży problem.

Na przełomie lat 70 i 80 pracował w tartaku. Początkowo zajmował stanowisko elektryka. Natomiast w pewnym momencie została mu powierzona inna praca, ale jego angaż się nie zmienił. Zamiast prac elektrycznych zaczął wykonywać stale i w pełnym wymiarze czasu prace przy ostrzeniu pił, właśnie we wskazanym tartaku.

Skąd taki krok? Jeden z ostrzarzy odszedł z zakładu pracy. Nasz Klient był wtedy najmłodszy w zakładzie, a praca ostrzarza była najcięższa. Dodatkowo nie była tak dobrze opłacana jak praca elektryka – niższa kategoria zaszeregowania. Nasz Klient stanowczo nie zgadzał się na obniżenie wynagrodzenia. Angaż musiał pozostać więc taki sam.

Jak pewnie się domyślasz praca elektryka w tym właśnie zakładzie pracy nie była uznana za pracę w warunkach szczególnych. Taką pracą była jednak praca ostrzarza, a inni koledzy, którzy razem z nim ostrzyli piły przeszli już na wcześniejszą emeryturę. Na jego nieszczęście brak było jakiegokolwiek namacalnego (w postaci dokumentu) dowodu na to, że właśnie taką pracę wykonywał. Co więcej, dokumenty nawet temu przeczyły, ponieważ wprost było wskazane, że zajmował inne stanowisko.

Oczywiście zakładu pracy – tartaku – też już nie było. Został zlikwidowany. Udało się jednak wydostać dokumenty z archiwum, które przechowywało dokumentację pracowniczą. Akta te były jednak niekompletne, nazwa stanowiska pracy często była różna, a akta nawet zawierały informacje oczywiście fałszywe (wskazanie jeszcze innego stanowiska pracy).  Innymi słowy – trudno było je uznać za wiarygodne.

Postanowiliśmy jednak spróbować i w postępowaniu przed Sądem ubezpieczeń społecznych wykazywaliśmy zajmowanie stanowiska ostrzarza na podstawie zeznań świadków – innych ostrzarzy, którzy pracowali razem z naszym Klientem. Dodatkowo sam ubezpieczony wyjaśnił także jaką pracę wykonywał, w jaki sposób i czemu jego angaż nie został oficjalnie zmieniony. Nie ukrywam, że miałam wątpliwości co do rozstrzygnięcia Sądu, pomimo, że niewątpliwie Klient przepracował ponad 15 lat w szczególnych warunkach.

I udało się. Sąd ocenił, że zebrany materiał dowodowy pozwolił ustalić, że nasz Klient wykonywał pracę ostrzarza, która jest uznawana za pracę w warunkach szczególnych. Staż pracy ostrzarza w połączeniu ze stażem u innego pracodawcy pozwolił na ustalenie, że nasz ubezpieczony przez ponad 15 lat pracował w warunkach szczególnych.

Jak więc widzisz, nie zawsze błędy zakładu pracy czy też niewłaściwy angaż uniemożliwiają otrzymanie należnej, wcześniejszej emerytury. Nawet brak świadectwa pracy w warunkach szczególnych nie jest tożsamy z brakiem szans na uznanie wykonywanej pracy za pracę w szczególnych warunkach.

Duże zmiany w związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o związkach zawodowych. Wcześniej mówiłam Ci już o projekcie tej ustawy m.in. w zakresie możliwości przystępowania osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy o zmianach w zakresie szczególnej ochrony przed rozwiązaniem umowy.

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią ustawy, to zapraszam TUTAJ. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Duże zmiany w związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany:

– Prawo do tworzenia i wstępowania do związków będzie przysługiwało wszystkim osobom wykonującym pracę zawodową. To nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi więc przede wszystkim o osoby na umowach cywilnoprawnych, ale też o samozatrudnionych, jeżeli nie zatrudniają innych osób.

– Wolontariusze i stażyści oraz inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia również będą mogli wstąpić do związku zawodowego, jeżeli będzie to przewidywał statut tego związku.

– Zakaz nierównego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego wszystkich osób przynależnych do związku zawodowego. Do osób, które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy stosować będziemy bezpośrednio przepisy k.p. dotyczące nierównego traktowania.

– Zakładowa organizacja związkowa będzie organizacją zrzeszającą co najmniej 10 osób będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zawodową, jeżeli świadczą pracę na rzecz pracodawcy od co najmniej 6 miesięcy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą więc miały znaczenie przy ocenie zakładowego charakteru organizacji związkowej. Takie osoby będą również wliczane do członków związku w każdym przypadku, w którym jego uprawnienia zależą od liczebności.

Organizacja związkowa o charakterze zakładowym będzie przedstawiać informację o liczbie swoich członków co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, do 10 lipca lub 10 stycznia. Do tej pory informacja taka musiała być przedstawiona co kwartał.

Jeżeli informacja nie zostanie przedstawiona, to związkowi nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Do tej pory był z tym duży problem i ostatecznie ryzyko leżało po stronie pracodawcy.

Możliwe będzie kwestionowanie liczby członków poprzez wniesienie zastrzeżeń przez pracodawcę lub inną organizację związkową, a następnie poprzez ustalenie liczby członków związku przez sąd. Postępowanie sądowe wszczynane będzie na wniosek związku. Jeżeli związek nie zwróci się do sądu w terminie 30 dni – nie będą mu przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

– Prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej powinno być zrealizowane przez pracodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i będzie mogło dotyczyć w szczególności warunków pracy i zasad wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia czy działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy.

– Szczególna ochrona przed zwolnieniem działacza związkowego – osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie można wypowiedzieć, rozwiązać stosunku prawnego ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść takiej osoby bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

– Terminy na wyrażenie zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej będą wynosić 14 dni (w przypadku wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany warunków) oraz 7 dni (w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia). Bezskuteczny upływ tych terminów będzie poczytywany za zgodę.

W przypadku rozwiązania umowy bez zgody zarządu zakładowego związku, nie-pracownik otrzyma odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Przy braku miesięcznego wynagrodzenia – nie-pracownik otrzyma równowartość 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Może jednak dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia uzupełniającego.

Zmieniło się też dużo innych, ważnych zagadnień, na które nie sposób wskazać w jednym wpisie. Gdybyś miał jakieś wątpliwości co do zmian przeze mnie wskazanych lub innych przewidziany w ustawie, to zostaw komentarz. Postaram się przygotować dodatkowy wpis, który powinien rozwiać Twoje wątpliwości.