Słaba efektywność (nawet niezawiniona) może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę

Ostatnio opowiadałem Ci, że Sąd Najwyższy zakończył niedawno okres wielu przyczyn wypowiedzenia. Teraz chciałbym Ci opowiedzieć o jednej z przyczyn takiego wypowiedzenia.

Jak pewnie wiesz, w przypadku umowy na czas nieokreślony niezbędne jest właściwe uzasadnienie takiego wypowiedzenia. Tylko co to właściwie oznacza? Sąd Najwyższy już wielokrotnie wskazywał, że wypowiedzenie jest normalnym trybem zakończenia stosunku pracy i nie jest potrzebne, aby przyczyną tą było jakieś nadzwyczajne zdarzenie.

Sąd Najwyższy potwierdził także, że sama słaba efektywność pracownika na tle jego kolegów może być wystarczającym uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę. Najpierw SN (II PK 116/13) stwierdził, że:

Pracodawca ma prawo zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi zajmującemu samodzielne stanowisko w sytuacji, w której (chociażby z przyczyn niezawinionych) nie osiąga on właściwych wyników pracy. Pracodawca, któremu bez wątpienia przysługuje prawo doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywania zadań, może bowiem zasadnie przewidywać, że zatrudnienie innego pracownika pozwoli mu na osiąganie lepszych efektów pracy.

Później potwierdził taką linię orzeczniczą (II PK 87/14) wskazując, że:

Pracodawca może zasadnie rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym w charakterze przedstawiciela medycznego, który samodzielnie organizuje i wykonuje obowiązki pracownicze, wymagające realizacji wyznaczonych mu planów promocyjnych oraz udziału promowanych produktów na określonym rynku sprzedaży, ale nie osiąga wyników porównywalnych z wynikami pracy innych przedstawicieli medycznych, choćby nie było w tym (w wykonywaniu pracy przedstawiciela medycznego) zawinienia, niestaranności ani niesumienności pracowniczej.

Oznacza to, że Sąd Najwyższy pozwala na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami, którzy nie osiągają zadowalających wyników i są gorsi, jeżeli chodzi o wyniki pracy, na tle innych pracowników i to nawet w przypadku, gdy pracownicy ci pracują starannie, sumiennie i nie da się im zarzucić winy w osiąganiu niezadowalających wyników.

Jako pracodawca możesz więc minimalizować ryzyko prowadzonej przez siebie działalności, w tym także dokonywać redukcji i restrukturyzacji zatrudnienia poprzez rozwiązywanie stosunku pracy z mniej efektywnymi pracownikami. Masz więc prawo autonomicznego wyboru pracowników, co pozwoli na lepsze realizowanie celów prowadzonej przez Ciebie działalności.

Warto też dodać, że oba wyroki były wydane na tle samodzielnych stanowisk pracy, na których wymagane było osiągnięcie odpowiednich, określonych wcześniej przez pracodawcę wyników. Co więcej, przed rozwiązaniem stosunku pracy, niezadowalające wyniki utrzymywały się przez dłuższy czas (nie były incydentalne) i mogły być porównane z wynikami pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku w innych regionach. Ważne jest przy tym, żeby kryteria porównania pracowników były obiektywne, a pracownicy Ci znajdowali się w takich samych lub podobnych okolicznościach.

20160501_160741

Wyroki w sprawie podatku dochodowego od PDO

Jakiś czas temu opowiadałem Ci o problemie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie świadczeń, które pracodawcy wypłacają w ramach programów dobrowolnych odejść (wpisy możesz przeczytać tu i tu). Problem polega na tym, że do końca nie jest jasne czy podatek taki jest należny, czy też nie.

Jeżeli czytałeś te wpisy, to pewnie pamiętasz, że wyraziłem tam nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych pozwoli na wyklarowanie sytuacji i wskaże jednoznacznie co z tym podatkiem.

Niestety myliłem się. Sądy również wydają różne wyroki w tym zakresie – część na korzyść podatnika, a część na korzyść fiskusa. W związku z tym zapraszam Cię do zapoznania się z artykułem mojej aplikantki – Agaty Kicińskiej, który ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej w dodatku Kadry i Płace z 12 maja b.r. (nr 91), a w którym szeroko omówiła ona poszczególne orzeczenia WSA. Agata jest specjalistką w zakresie prawa pracy i doskonale orientuje się w szczegółach podatkowych dotyczących świadczeń. Ten artykuł to pozycja obowiązkowa!

(po kliknięciu na zdjęcie artykuł otworzy się w nowym oknie, można go powiększyć)

artykuł DGP

Kolejne nowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawodawca chce, aby Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze lepiej nadzorowała warunki pracy oraz przestrzeganie praw pracownika. Przypominam Ci chociażby o nowych kompetencjach PIP, które zostały jej przyznane ostatnią, duża nowelizacją k.p. Teraz musisz zawiadamiać PIP o zawarciu umowy na czas określony z przekroczeniem nowych limitów w sytuacji, w której doszło do tego z obiektywnych przyczyn leżących po Twojej stronie.

Dodatkowo zmieniła się interpretacja przepisów kompetencyjnych PIP i obecnie możliwe jest przeprowadzanie kontroli u pracodawców przez Inspekcję bez wcześniejszego, 7-dniowego zawiadamiania. Oznacza to, że w każdej chwili – bez wcześniejszej informacji – może zapukać do Ciebie inspektor PIP i rozpocząć czynności kontrolne.

Natomiast 20 kwietnia Inspekcja otrzymała jeszcze jedną kompetencję. Na podstawie nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku dodany został art. 10 ust. 1 pkt 5a ustawy i Państwowej Inspekcji Pracy. Celem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Według tego przepisu PIP może kontrolować spełnianie przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań powyższej ustawy oraz kontrolować stwarzane przez te wyroby zagrożenia. Co więcej, PIP ma prawo do prowadzenia postępowań w sprawie takich wyrobów. Nie będzie to dotyczyło jedynie takich wyrobów, które podlegają kontroli innych organów nadzoru rynku (np. wyrobów medycznych czy wyrobów budowlanych).

Oznacza to, że organy PIP będą mogły w drodze decyzji nałożyć na Ciebie np. karę pieniężną lub podjąć decyzję o zniszczeniu wyrobów. Kontrolę prowadzić będą inspektorzy pracy, natomiast już postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzić będą okręgowi inspektorzy pracy.

Ze względu na charakter działalności Państwowej Inspekcji Pracy głównym celem ich kontroli mogą być z pewnością środki ochrony osobistej i ich zgodność z wymaganiami oraz z oznaczeniami, a także aktualność deklaracji zgodności. Mogą to też być inne wyroby, z którymi pracownicy stykają się na co dzień w swoim środowisku pracy.

Warto więc abyś sprawdził czy używane u Ciebie wyroby rzeczywiście spełniają wszelkie normy i wymagania określone odrębnymi przepisami oraz posiadają niezbędne deklaracje zgodności. Może się bowiem zdarzyć tak, że przy następnej kontroli PIP również to będzie przedmiotem zainteresowania inspektorów.

20160430_184713