Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy!

Wejście w życie zmian w prawie pracy coraz bliżej – został już trochę ponad miesiąc. W tym gorącym okresie na pewno też już starasz się przystosować do nowego stanu prawnego, zwłaszcza tego dotyczącego umów na czas określony. Zawierasz przecież takie umowy także obecnie i zastanawiasz się, czy stosować do nich art. 33 kp, skoro niedługo już go nie będzie.

Ale to może być duży błąd!

Moja rada jest taka: przed 22 lutego nie rezygnuj z klauzul o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym (lub innym) okresem wypowiedzenia! 

Takie rozwiązanie oznacza bowiem stosowanie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r., tj.:

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Co to oznacza?

Otóż umowa taka będzie niewypowiadalna, a więc rozwiąże się po upływie okresu na jaki została zawarta. Wcześniej – jedynie w trybie dyscyplinarnym. I zmiana kodeksu pracy nie będzie miała żadnego znaczenia!

Jeżeli zrezygnujesz z art. 33 to pozbawiasz się możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Znajdzie tu więc zastosowanie zasada „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Nie będzie dłuższych okresów wypowiedzenia, bo nie będzie żadnych.

20160117_152423

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku

Nowy rok to też nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. wynagrodzenie minimalne wynosić ma 1850 zł, zamiast dotychczasowego 1750 zł.

Po tej podwyżce pracownicy zarabiający właśnie wynagrodzenie minimalne otrzymają „na rękę” o 69,53 zł więcej niż w roku ubiegłym, a więc będą otrzymywać 1355,69 zł. Wyższe wynagrodzenie oznacza też bowiem wyższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz wyższy podatek dochodowy.

Musisz pamiętać, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Nawet w przypadku, gdyby ustalono niższą wypłatę i tak przysługiwać będzie wynagrodzenie minimalne, a pracownik może dochodzić skutecznie wyrównania przed sądem pracy. Gdyby nie zastrzeżono w umowie o pracę (ani w inny sposób) wysokości wynagrodzenia – również należy się to minimalne.

Jedyny wyjątek dotyczy pracownika w pierwszym roku jego pracy. W stosunku do niego wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego. Jako pracę należy jednak uwzględniać wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyjątkiem okresu pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pamiętaj również, że wynagrodzenie minimalne jest przyjmowane za podstawę przy obliczaniu innych świadczeń. I tak od wynagrodzenia minimalnego uzależniona jest na przykład wysokość limitu odprawy wypłacanej na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Nie może ona przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, a więc obecnie kwoty 27.750 zł.

Poza tym w przypadku odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu lub zadośćuczynienia za mobbing świadczenia te nie mogą być niższe niż właśnie minimalne wynagrodzenie. Tak samo będzie w przypadku wynagrodzenia przestojowego. Wzrasta też stawka dodatku za pracę w porze nocnej – 20% od minimalnego wynagrodzenia.

Podwyżka nastąpi też w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dla „młodych” przedsiębiorców, którzy opłacają składki na preferencyjnych zasadach – o 8,86 zł miesięcznie

20150819_192924