Monthly Archives

Kwiecień 2015

Głośno teraz o projekcie zmian kodeksu pracy. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt nad którym właśnie rozpoczęły się prace w Sejmie. Wydaje się, że najważniejszą zmianą jest rewolucja w zakresie czasu trwania oraz ilości zawieranych umów na czas określony. Zmienić ma się bowiem art. 251 KP Na podstawie nowego brzmienia tego przepisu, okres zatrudnienia na podstawie umowy terminowej pomiędzy tymi samymi stronami nie mógłby przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie – umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Taki właśnie okres – 33 miesięcy, ma być kompromisem pomiędzy żądaniami

Być może miałeś już taką potrzebę, żeby Twój pracownik przez jakiś okres czasu świadczył pracę w innym miejscu, niż wynikające z jego umowy o pracę. Dla takich celów możliwe jest wybranie jednego z dwóch rozwiązań – możesz albo polecić mu odbycie podróży służbowej albo zastosować instytucję oddelegowania. Co więcej, wybór którejś ze wskazanych opcji będzie się łączył z zarówno z wadami, jak i zaletami każdego z rozwiązań. Warto więc zatem abyś przeanalizował, która z nich sprawdzi się bardziej w Twoim przypadku. Zacznijmy od podróży służbowej, o której stanowi art. 775

Chociaż w Sejmie trwają pracę nad kolejną nowelizacją Kodeksu pracy, to wywołała ona już wiele kontrowersji. Poselski projekt przewiduje bowiem zmianę sposobu rekompensaty pracy w dniu wolnym, innym niż niedziela. Wracamy do sześciodniowego tygodnia pracy? Na czym zmiana ta ma polegać? Otóż do art. 1513 k.p. ma zostać dodany paragraf 2 w brzmieniu: Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1,

Wydawało się, że skutki prawne przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę zostały już omówione, przeanalizowane i wyjaśnione. Wydawało się, że art. 231 k.p. nie ma już przed prawnikami i kadrowcami żadnych tajemnic. A tymczasem… … w pewnej niedawno rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy sprawie sytuacja była taka: pracownik był zatrudniony w zakładzie pracy od 2000 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku asystenta zarządu. W umowie o pracę zawarto klauzulę o zakazie konkurencji, która miała obowiązywać zarówno w trakcie, jak i w rok po ustaniu stosunku pracy.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.