Tekst jednolity Kodeksu pracy

Obowiązujący obecnie Kodeks pracy został uchwalony 26 czerwca 1974 r., a więc ponad 40 lat temu! Kodeks swoje życie rozpoczął w czasach gospodarki centralnie planowanej, a obecnie funkcjonuje w warunkach wolnego rynku. W związku z tym konieczne były jego zmiany….

Żeby ułatwić korzystanie z tekstu ustawy wielokrotnie nowelizowanej Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity. Pierwszy tekst jednolity kodeksu pracy został ogłoszony w 1998 roku. Ale były dalsze zmiany…

I w końcu Kodeks doczekał się drugiego tekstu jednolitego. W dniu 17 września zostało bowiem wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tej ustawy. Tekst ten został opublikowany 4 listopada b.r. (Dz. U. 2014 poz. 1502) i obejmuje 63 zmiany wprowadzone od czasu ogłoszenia pierwszego tekstu jednolitego. Obecnie zatem przywołanie miejsca publikacji KP to: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502.

I zaraz będą dalsze zmiany….

pole2

Umowa o pracę na okres próbny. Nowelizacja

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje nie tylko – szeroko komentowane – zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zmienić mają się też przepisy dotyczące umów o pracę na okres próbny. Obecnie KP przewiduje, że umowa taka może poprzedzać każdą inną umowę o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy czy umowę na zastępstwo innego pracownika.

Po nowelizacji 25 KP miałby brzmieć tak:

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

 § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Ciekawym rozwiązaniem jest § 3, który w założeniu ma na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na okres próbny w stosunkach ze swoimi pracownikami. Ale czy ten cel ostanie osiągnięty? Nie sądzę, tym bardziej, że w judykaturze ustalono już jednolity pogląd, że zawieranie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe z przyczyn, o których mowa właśnie w tym nowym paragrafie 3. Po co taka nowelizacja?

wrocław

Rozwiązanie związku zawodowego a szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego

Jednym z przywilejów związkowych jest szczególna ochrona działaczy przed rozwiązaniem stosunku pracy. Polega ona na tym, że aby wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę lub też zmienić warunki pracy i/lub płacy działacza związkowego konieczna jest zgoda zarządu związku wyrażona w uchwale. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez takiej zgody uznane będzie więc za bezprawne. Co jednak się stanie ze szczególną ochroną w przypadku, gdy organizacja związkowa zostanie rozwiązana? (więcej…)

Powiadomienie o odstąpieniu od PUZP

Pisałem ostatnio, że w branży energetycznej wydarzyła się rzecz niecodzienna – rozwiązaniu uległy wszystkie organizacje pracodawców, które były stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracodawca, który był takim układem objęty może się od niego „uwolnić” poprzez złożenie stosownych oświadczeń związkom zawodowym, które były drugą stroną tego układu. Czy trzeba zrobić coś jeszcze? (więcej…)