Nasza Kancelaria została oficjalnym partnerem pierwszego badania wynagrodzeń w firmach produkcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim – Flexalary 2019.

Badanie Flexalary 2019 jest organizowane przez toruńską firmę FlexHR, aktywnie wspierającą rozwój rynku pracy. Współpracujemy ze sobą m.in. na polu prawa pracy. Zaś Flexalary 2019 to nasze kolejne wspólne przedsięwzięcie.

W praktyce obserwuję funkcjonowanie naszych klientów, dużych firm, które borykają się z brakiem rąk do pracy. Wiedza o zarobkach i benefitach dostępnych w regionie, którą dostarczy raport Flexalary 2019, z pewnością pomoże wielu przedsiębiorstwom udoskonalić swoją politykę wynagrodzeń.

Raport płacowy Flexalary 2019 powstanie w oparciu o dane przekazane przez firmy produkcyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja będzie miała miejsce jesienią 2019.

Dowiedz się, co zyskasz biorąc udział w badaniu Flexalary 2019. 

Dołącz do Flexalary 2019.

Kontakt do konsultanta Flexalary 2019:
+48 690 037 064
flexalary@flexhr.pl

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przysługują pracownikowi rekompensaty lub dodatki. Takie wątpliwości pojawiały się jednak w kopalniach, w przypadku wykonywania ponadstandardowych czynności. Sąd Najwyższy potwierdził, że dodatek za pracę w nadgodzinach przysługuje również sztygarom (sygn. akt I PK 96/18).

Wynagrodzenie za nadgodziny dla górników było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Sąd stanął po stronie górników i stwierdził, że za dodatkowe, kierownicze czynności wykonywane poza dniówką, również należy się wynagrodzenie.

Nadgodziny sztygarów zmianowych

Ogólną zasadą jest, że pracodawca jest zobowiązany do rekompensowania pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych – czy to w naturze czy też w formie pieniężnej.

Problem pojawił się jednak w przypadku dodatkowych czynności wykonywanych przez sztygarów. Sprawa dotyczyła sztygara zmianowego, którego dzienny wymiar pracy wynosił siedem i pół godziny. Jednakże przychodził on do pracy już godzinę przed rozpoczęciem zmiany po to, aby wymienić się informacjami co do zakresu prac z poprzednim sztygarem. Później rozdzielał poszczególne obowiązki pomiędzy górników w swoim oddziale.

Po zakończeniu dniówki nie kończyły się jeszcze jego obowiązki. Wyjeżdżał jako ostatni i składał raport z przebiegu dnia pracy oddziału. Za te dodatkowe czynności przed i po rozpoczęciu dniówki nie otrzymał wolnego od pracy ani dodatku do wynagrodzenia. Złożył więc pozew o zapłatę… i wygrał.

Pozew o zapłatę nadgodzin górnika

Sądy obu instancji przyznały rację górnikowi. Skoro w tym czasie wykonywał obowiązki pracownicze i pozostawał do dyspozycji pracodawcy, to jak najbardziej czas ten należy zaliczyć do czasu pracy. Czas wolny nie został oddany w naturze. A skoro tak – to należy się dodatek za pracę w nadgodzinach.

Kopalnia nie zaakceptowała jednak wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach i złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 22 sierpnia 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił jednak skargę kopalni. Uznał przy tym, że czas, którzy sztygar poświęcał na uczestnictwo w spotkaniach i naradach, rozdzielanie pracy i raportowanie jest czasem pracy pracownika. Wykonywał on bowiem obowiązki pracownicze związane z zajmowanym stanowiskiem.

Co ciekawe, na rozpoznanie czekają kolejne dwie skargi kasacyjne złożone przez tę kopalnię w sprawach innych pracowników. Ich rozpoznanie zostało uzależnione jednak od sprawy pierwszego z nich. Teraz już możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jaki będzie ich wynik.

Konsekwencje wyroku

Wyrok SN dotyczył nie tylko dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ale również wyrównania barbórki i 14 pensji, których wysokość jest uzależniona od średniej zarobków. Kopania będzie więc zobowiązana do zapłaty i wyrównania innych świadczeń.

Trzeba też pamiętać, że nie można dochodzić całego zaległego wynagrodzenia za wszystkie lata pracy. Standardowo roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się bowiem z upływem 3 lat. Mimo wszystko przez te 3 lata można już uzyskać dosyć pokaźną kwotę. Sprawa rozpoznawana przez SN dotyczyła bowiem kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ten wyrok może przy tym wiązać się z falą pozwów przeciwko kopalniom o wynagrodzenie za nadgodziny dla górników. Dziwić jednak może, że do tej pory pracodawcy ci nie wypłacali takich dodatków czy też nie oddawali godzin wolnych. Nawet regulacje wewnątrzzakładowe nie pozwoliłyby przecież na wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu pracy.

Może Ci się wydawać, że będziesz musiał zapłacić odprawę pracownikowi tylko w przypadku, gdy dochodzi do tzw. zwolnień grupowych, a więc gdy rozstajesz się z większą ilością osób. Nic bardziej mylnego. Odprawa przysługuje bowiem również w sytuacji, w której zwalniasz wyłącznie jedną osobę. Oczywiście przy występowaniu dodatkowych okoliczności.

Niewątpliwe przy zwolnieniu pracownika w ramach tzw. zwolnień grupowych zapłacisz odprawę. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której będziesz do tego zobowiązany. Jeżeli bowiem wypowiadasz umowę pracownikowi z przyczyn go niedotyczących, a jednocześnie zatrudniasz co najmniej 20 osób, obowiązek taki również powstanie. Coś takiego nazywamy zwolnieniem indywidualnym w trybie tzw. zwolnień grupowych.

Przyczyny niedotyczące pracownika

Jednym z warunków jest rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. Są to więc wszystkie okoliczności, którymi nie możemy go obarczyć. Do wypowiedzenia nie dochodzi więc np. z powodu złego wykonywania pracy czy naruszania przez niego obowiązków.

Klasyczną przyczyną niedotyczącą pracownika jest likwidacja stanowiska pracy, likwidacja oddziału, zwolnienie z uwagi na problemy finansowe etc.

Zatrudnianie co najmniej 20 pracowników

Drugi warunek to zatrudnienie co najmniej 20 pracowników. Przy obliczeniach nie bierzemy pod uwagę osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zleceń, dzieł, o świadczenie usług, o praktyki absolwenckie. Nie bierzemy również pod uwagę osób wykonujących staż finansowanych ze środków PUP czy pracowników tymczasowych.

Nie przeliczamy również naszych pracowników na pełne etaty. Liczy się każda zatrudniona osoba. Pracownik zatrudniony nawet na 1/50 etatu nadal będzie liczony jako jeden.

Wysokość odprawy

To ile będziesz musiał zapłacić zależy od tego, ile pracownik u Ciebie przepracował. Jeżeli krócej niż 2 lata – jedno wynagrodzenie. Od 2 do 8 lat – dwa wynagrodzenia. Natomiast powyżej 8 lat – trzy wynagrodzenia. Pamiętaj, że liczymy je tak samo jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jest jednak również limit wysokości odprawy. Pracownik nie może dostać więcej, niż wynosi 15-krotność wynagrodzenia. Nie mówimy tu jednak o jego wynagrodzeniu, a o wynagrodzeniu minimalnym. Gdybyś więc musiał wypłacić odprawę w 2019 r., to limit wyniesie 33.750 zł brutto. Natomiast w 2020 r. będzie to już 36.750 zł brutto.

Ograniczenie ochrony przed zwolnieniem

Perspektywa zapłaty odprawy może wyglądać kiepsko, ale qiud pro quo. W przypadku zwolnień indywidualnych w trybie tzw. zwolnień grupowych ochrona pracownika przed zwolnieniem może być ograniczona.

Tylko bowiem w takim przypadku możesz np. wypowiedzieć umowę pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym co najmniej 3 miesięcy. Możesz wręczyć wypowiedzenia zmieniające podczas urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności. Zmiana warunków może dotyczyć nawet pracowników objętych ochroną przedemerytalną, działaczów związkowych czy SIP-ów.

Tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników znajdziesz TUTAJ.

Kilka dni temu na zlecenie jednej z dużych firm z Bydgoszczy wraz z Karolem Sienkiewiczem przeprowadziliśmy szkolenie o PPK. Pracownicy pytali o różne sprawy, ale kilka razy powracała kwestia zabezpieczeń. Czy środki wpłacone na PPK są jakoś gwarantowane?

Bezpieczeństwo środków w PPK jest kwestią, która coraz częściej budzi zainteresowanie potencjalnych uczestników programu. Po niezbyt dobrych doświadczeniach z OFE trudno dziwić się takim wątpliwościom.

Nadzór KNF

Przede wszystkim nadzór nad PPK sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje finansowe muszą spełniać odpowiednie, ukształtowane ustawowo wymogi. Jak jednak pokazuje dotychczasowe doświadczenie KNF również potrafi „zaspać”, tak jak chociażby w sprawie Amber Gold.

Prywatna własność uczestnika

Drugim buforem chroniącym środki zgromadzone w PPK ma być art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, który brzmi:

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105.

Czyli tym razem Trybunał Konstytucyjny nie będzie mógł powiedzieć, że zgodne z przepisami było przeniesienie środków z OFE PPK, bo nie stanowiły one prywatnej własności uczestników. Pamiętajmy jednak, że przepisy ustawy nietrudno jest zmienić.

Fundusze zdefiniowanej daty

Sam mechanizm PPK nakazuje instytucjom finansowym inwestowanie naszych pieniędzy w określony sposób. Im jesteśmy młodsi, tym nasze środki będą inwestowane bardziej agresywnie – w część udziałową (np. akcje spółek z WIG20). Im jesteśmy starsi, tym nasze środki będą inwestowane bardziej bezpiecznie – w część dłużną (np. obligacje Skarbu Państwa).

To tyle, jeżeli chodzi o plusy. Jakie są minusy?

Brak funduszu gwarancyjnego

Niestety w przypadku PPK nie stworzono poduszki bezpieczeństwa w postaci funduszu gwarancyjnego, tak jak jest to w przypadku rachunków bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia, że w przypadku problemów finansowych naszego banku możemy spać spokojnie. BFG pokryje depozyt do 100 tys. euro. Takiego rozwiązania nie przewidziano w przypadku PPK.

Gra na giełdzie

I to jest istota problemu. Musimy pamiętać, że PPK nie jest kolejnym filarem emerytalnym, a sposobem oszczędzania poprzez inwestowanie. A inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzyko może być mniejsze w przypadku inwestowania w część dłużną, jednakże nie jest wykluczone.

Duże ryzyko wiąże się też z inwestowaniem w akcje spółek giełdowych. Możliwe jest bowiem załamanie rynku, które spowoduje nie tylko to, że nasze środki nie przyniosą zysków, ale również to, że poniesiemy stratę.

Nie możemy również zapomnieć o ryzyku inflacyjnym – zysk może zostać pochłonięty przez rosnącą inflację.

Kalkulator PPK

Natomiast prostą symulację oszczędzania można przeprowadzić na stronie mojeppk.pl. Z narzędzia można skorzystać klikając poniżej. Zwróć uwagę np. na zakładaną stopę roczną z inwestycji – ta zmienna będzie miała duży wpływ na to, co uda Ci się „wyciągnąć” z programu.

Kalkulator PPK

 

Więcej o PPK znajdziesz w poradniku, znajdującym się na belce po prawej stronie ->

Zobacz też:

PPK w kwotach

PPK w kwotach

 

Wypłata pieniędzy z PPK 

Wypłata pieniędzy z PPK

Od czasu do czasu na tym blogu poruszam kwestie przyznania wcześniejszej emerytury. Jeżeli spojrzysz na górny pasek strony, to zobaczysz tam całą zakładkę poświęconą właśnie takim sprawom. Blog o nazwie „Prawo dla pracodawcy” nie do końca jednak wydawał się odpowiednim miejscem na rozwijanie tego tematu.

Odmowa emerytury wcześniejszej lub pomostowej stała się jednym z zagadnień, przy których współpracujemy z Fundacją Pomocy Twoja Latarnia. Nigdy też nie ukrywałam, że bardzo „lubię” te sprawy. Wystarczyło kilka razy porozmawiać z osobami, które dostały negatywne decyzje ZUS-u po tym jak kilkadziesiąt lat przepracowały w warunkach narażenia na substancje rakotwórcze, przy liniach wysokiego napięcia czy w kotłach ciepłowniczych, żeby uznać z całą pewnością, że zła nazwa wpisana w świadectwie pracy nie powinna im odbierać prawa do wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej.

Problemy takie pojawiały się zarówno w Toruniu, jak i w innych miastach w Polsce. Jednocześnie duża część osób poddaje się już po uzyskaniu negatywnej decyzji ZUS-u, pomimo że miałaby szansę na uzyskanie emerytury w sądzie. Z uwagi na to we współpracy ze wspomnianą wcześniej Fundacją przygotowaliśmy serwis internetowy, który zawiera informację dotyczące emerytur wcześniejszych i pomostowych. Serwis dopiero startuje, natomiast mamy nadzieję ciągle go rozwijać i zasilać nowymi, istotnymi treściami.

Jeżeli więc:

– sam masz taki problem,

– Twoi pracownicy przychodzą do Ciebie z takim problemem,

– ktoś z Twojej rodziny ma taki problem,

to zapraszam do odwiedzenia serwisu:

odmowaemerytury.pl

 

A gdyby pojawiła się jakaś wątpliwa kwestia dotycząca emerytury wcześniejszej lub pomostowej np. w zakresie określonego zawodu czy konkretnego warunku, który ma być spełnionydaj mi znać. Postaram się odpowiedzieć, a jednocześnie umieścić taką informację w serwisie.

1 2 3 44 Strona 1 z 44

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.