Nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników – implementacja RODO

O przygotowanie dzisiejszego wpisu poprosiłam Oliwię Radlak, aplikantkę w naszej Kancelarii. Oliwia zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Temat wpisu wydaje się więc być dla niej idealny. Temat jest również idealny dla Ciebie, jako pracodawcy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że regulacje związane z RODO budzą coraz większe emocje.

Już od 25 maja zacznie być stosowane tzw. RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. RODO wprowadza wiele nowości dotyczących ochrony danych osobowych, w tym również w zakresie prawa pracy. W związku z tym czekamy na reakcję polskiego ustawodawcy, która ma doprowadzić m.in. do zmian w Kodeksie pracy. Nie zapominaj jednak, że przepisy RODO mogą być również stosowane bezpośrednio!

O zmianach w zakresie zasad monitoringu pracowników mogłeś już przeczytać we wpisie Agaty. Dodatkowe zmiany mają dotyczyć poszerzenia katalogu danych osobowych o takie dane, które uznane zostały za niezbędne do pozyskania na etapie rekrutacji oraz po zawarciu umowy o pracę.

Na etapie rekrutacji będziesz mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oczywiście oprócz danych, których możesz wymagać obecnie) podania również adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu. Z katalogu usunięte zostały natomiast imiona rodziców. Od kandydata będziesz mógł żądać podania adresu do korespondencji, natomiast od pracownika – adresu zamieszkania.

Ustawodawca pozwala Ci również na żądanie udokumentowania danych, jeżeli uznasz za konieczne ich potwierdzenie. Może to się przydać zwłaszcza w przypadku przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata czy jego wykształcenia.

Jeżeli kandydat zostanie Twoim pracownikiem, to będziesz mógł nadal przetwarzać jego adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie.

Przetwarzanie innych danych osobowych kandydata lub pracownika uzależnione będzie od jego zgody wyrażonej w oświadczeniu złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Jednakże w przypadku danych biometrycznych, ich przetwarzanie będzie możliwe tylko w stosunku do pracownika, a nie kandydata do pracy. Sposób gromadzenia danych biometrycznych ma być przy tym określony przez odpowiednie rozporządzenie wykonawcze.

Jednocześnie brak zgody na przetwarzanie innych danych, w tym danych biometrycznych, nie może działać na niekorzyść osoby, która zgody nie chce wyrazić. Nie będziesz mógł odmówić zatrudnienia lub rozwiązać umowy o pracę z powodu niewyrażenia takiej zgody.

Przewidziano również takie dane osobowe, które nie będą mogły być przetwarzane nawet za zgodą kandydata czy pracownika. Chodzi tu o dane ściśle związane ze sferą intymności człowieka. Należą do nich dane o nałogach, stanie zdrowia czy też życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

Gromadzenie innych danych, danych biometrycznych oraz danych związanych ze sferą intymności będzie możliwe wyłącznie, gdy obowiązek ich podania wynika z przepisów lub gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku pracodawcy.

Powyższe zmiany zawarto w projekcie ustawy wprowadzającej ustawę o danych osobowych. Projekt ten jest obecnie na etapie opiniowania. Oznacza to jeszcze długą drogę zanim poznamy ostateczne rozwiązania.

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników – implementacja RODO

Zmiany w prawie pracy 2018

W tym roku czeka nas kilka zmian w prawie pracy. Przy czym część z nich jest już uchwalona, a część dopiero projektowana. Co więcej, niektóre z założeń projektów możemy poznać jedynie z „przecieków” i nie mamy pewności, jaki będzie ich ostateczny kształt.

Większość nowości staram Ci się przekazywać na bieżąco, stąd też niektóre kwestie zostały już szczegółowo opisane na blogu. Poniżej natomiast znajdziesz natomiast uporządkowane zestawienie zmian.

zmiany w prawie pracy 2018

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia wprowadzono nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. Ma ono dotyczyć prac w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Nie będzie już możliwe powierzenie wskazanych prac na podstawie oświadczenia.

Zmieniły się również zasady dotyczące samych oświadczeń o powierzeniu pracy oraz wzór oświadczenia. Wprowadzono opłatę w wysokości 30 złotych od złożenia oświadczenia. Starosta ma dodatkowo możliwość badania czy oświadczenie nie jest złożone dla pozoru.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 zł brutto (1530 zł netto). Natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług lub samozatrudnieni nie mogą zarabiać mniej niż 13,70 zł brutto za godzinę.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie

Obniżenie wieku młodocianych pracowników

Od 1 września zmieni się definicja młodocianego w Kodeksie pracy. Możliwe będzie zatrudnianie młodocianych w niższym wieku, tj. po ukończeniu 15 lat, a nie tak jak dotychczas – 16 lat.

E-zwolnienia

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej będą mogły być wystawiane wyłącznie do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne, które będą trafiały bezpośrednio do ZUS. Następnie ZUS będzie udostępniać zwolnienie pracodawcy poprzez platformę PUE ZUS, najpóźniej w następnym dniu.

zmiany w prawie pracy 2018

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i PIT, które weszły w życie

Wzrost kwoty wolnej

Od 1 stycznia kwota wolna od podatku zostanie podwyższona z kwoty 6.600 zł do 8.000 zł.

Limity zwolnień podatkowych

Od 1 stycznia wzrosły limity zwolnień podatkowych m.in. w przypadku:

 1. świadczeń z ZFŚS (z wyłączeniem bonów) –1.000 zł
 2. świadczeń dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – 3.000 zł
 3. świadczenia dla emerytów i rencistów otrzymywane z byłego zakładu pracy – 3.000 zł

Ulga dla krwiodawców

Od 1 stycznia ulga dla krwiodawców wynosi 130 zł i dotyczy krwiodawców, którzy przekazali litr krwi lub litr osocza (zamiast 3 litrów osocza). Wskazana ulga stosowana będzie również do rozliczeń za 2017 r.

Koszty uzyskania dochodów dla twórców

Od 1 stycznia limit pozwalający na stosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów jest podwyższony do kwoty 85.528 zł rocznie. Ograniczono jednak krąg podmiotowy stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Będą z nich mogły skorzystać osoby wymienione w ustawie, np. publicyści, aktorzy czy pisarze. Nie będzie natomiast dotyczył specjalistów IT, inżynierów i projektantów, geodetów, tłumaczy.

Opłacanie składek ZUS

Od 1 stycznia zmianie uległy zasady opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zlikwidowany został system, w którym składki ZUS opłacane były trzema oddzielnymi przelewami (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy). Obecnie należy wykonywać tylko jeden zbiorczy przelew.

W związku z wprowadzeniem jednego przelewu, zmianie uległy również numery rachunków służących do wpłat składek. Obecnie każdemu przedsiębiorcy przydzielone zostało nowe, indywidualne konto w celu dokonania powyższych wpłat.

zmiany w prawie pracy 2018

Projektowane zmiany w prawie pracy

Zakaz handlu w niedzielę – projekt

W niedziele i święta zakazane ma być powierzanie pracy w handlu (również nieodpłatnej pracy) i to zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i umowy o pracę tymczasową. Podobnie będzie w przypadku powierzenia pracy w handlu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Od zakazu tego planuje się jednak długą listę wyjątków. Co więcej, początkowo zakaz ma być ograniczony do wybranych niedziel. Zmiana ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Świadectwo pracy – projekt prezydencki

Proponuje się wydłużenie terminu do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni.

Dodatkowo pracownik będzie miał możliwość zwrócenia się do sądu pracy o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie wykona takiego obowiązku, pracownik będzie mógł wystąpić z żądaniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Niedyskryminacja – projekt prezydencki

Dojdzie do zmiany definicji dyskryminacji oraz sformułowanego zakazu dyskryminacji, co w ocenie projektodawcy ma spowodować, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Oznacza to, że katalog przesłanek dyskryminacyjnych będzie otwarty, a nie ograniczony wyłącznie do tych wskazanych dotychczasowo w przypisach. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Ochrona innych członków rodziny – projekt prezydencki

Szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy ma być objęty nie tylko pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale również członkowie jego najbliższej rodziny. Chodzi tutaj o rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków i rodzeństwo, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem w przypadku zgonu matki, porzucenia dziecka lub powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Odszkodowanie za mobbing – projekt prezydencki

Pracownik będzie miał możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania za mobbing nie tylko w sytuacji, gdy rozwiązał umowę o pracę ze względu na mobbing, ale również, gdy poniósł konkretną szkodę. Do dochodzenia odszkodowania nie będzie więc konieczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z wskazaniem na mobbing. Zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Projekt prezydencki znajdziesz tutaj.

Związki zawodowe – projekt

Planuje się, aby członkami związków zawodowych mogli być nie tylko pracownicy, ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni. Z uwagi na to zmieni się również sposób określania zakładowego charakteru organizacji związkowej.

Jednocześnie planuje się również zmiany w szczególnej ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych. Zarząd zakładowej organizacji związkowej ma mieć wyznaczony ustawowo termin 14 dni na wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ze swoim działaczem. W przypadku braku reakcji związku przyjmować się będzie, że wyraziła ona zgodę. Zmiany mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Więcej informacji w zakresie wstępowania do związków „cywilnoprawnych” znajdziesz w tym wpisie. Jeżeli chodzi o szczególną ochronę działaczy – zobacz tutaj.

Ochrona sygnalisty – projekt ustawy o jawności życia publicznego

Aby rozwiązać umowę z sygnalistą, a więc z osobą która współpracowała z wymiarem sprawiedliwości poprzez zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym, niezbędne będzie uzyskanie zgody prokuratora. Planowano wejście w życie przepisów na 1 stycznia, jednakże z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne, nowa data wejścia w życie nie jest znana.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Prace komisji kodyfikacyjnej

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad stworzeniem nowego Kodeksu Pracy. Na obecnym etapie prace komisji nie są oficjalne i mogą ulec zmianie. Według nieoficjalnych informacji zmianie mają ulec:

 • Urlopy wypoczynkowe

Według nieoficjalnych danych powstanie możliwość zwiększania lub zmniejszania wymiaru urlopu– od 20 do 30 dni. „Standardowy” urlop nadal miałby przy tym wynosić 26 dni. Dopiero w drodze odpowiedniego postanowienia Układu Zbiorowego Pracy załoga i pracodawca mogliby ustalić zwiększenie bądź zmniejszenie przypadającego w roku wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Po zmianach urlop musiałby być wykorzystany w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Po zmianie pracodawca musiałby udzielić urlopu do końca roku lub ewentualnie do końca marca następnego roku.

 • Praca domowa

Według prac Komisji rozdzieleniu ma ulec telepraca oraz praca domowa. Obecnie pracodawcy rzadko decydują się na telepracę ze względu na liczne obostrzenia oraz warunki, jakie musieliby spełnić. Zmiany mają polegać na zmniejszeniu ilości warunków wykonywania telepracy, zwłaszcza w zakresie obowiązków BHP.

 • Ograniczone premie uznaniowe

Według Komisji uznaniowe składniki wynagrodzenia będą obejmowały wyłącznie określony procent całej wypłaty. Ma to ograniczyć nadużycia w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

 • Zleceniobiorcy

Przepisy nowego Kodeksu mają objąć również osoby „wykonujące pracę” na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli w praktyce na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług.

Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie.

Szczególna ochrona przed zwolnieniem działaczy związkowych – zmiany

W związku ze zmianą ustawy o związkach zawodowych, projektodawca postanowił również wprowadzić kilka modyfikacji w szczególnej ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych. Jak mogłeś przeczytać ostatnio zmiana ustawy ma na celu głównie umożliwienie działalności związkowej również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z tym objęty szczególną ochroną będzie mógł być nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca–działacz związkowy. Aby rozwiązać lub zmienić umowę na niekorzyść „osoby wykonującej pracę zarobkową” (a więc zarówno pracownika, jak i nie-pracownika) jako pracodawca będziesz musiał uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej.

I tutaj pojawia się nowość – termin dla zarządu związku. Na wyrażenie zgody lub odmowę jej wyrażenia zarząd związku będzie miał 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia pracodawcy wraz z uzasadnieniem, jeżeli chodzi o wypowiedzenie lub zmianę warunków umowy. W przypadku rozwiązania stosunku prawnego (a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli np. dyscyplinarnie) zarząd związku będzie miał 7 dni roboczych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i nie-pracowników.

A co się stanie, jeżeli zarząd związku się „zagapi” i termin upłynie bezskutecznie? Projektodawca przewidział i taką ewentualność. W takim przypadku brak odpowiedzi związku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozwiązanie lub zmianę umowy. Nie polepsza to może w sposób znaczący sytuacji pracodawcy (zarządy niemal nigdy nie zgadzają się na rozwiązanie umowy z kolegą, nawet gdy jest to ze wszech miar uzasadnione), ale jest to już jakaś furtka.

Projektodawca przewidział również konsekwencje rozwiązania umowy z nie-pracownikiem, pomimo braku zgody. Jeżeli rozwiążesz umowę ze swoim zleceniobiorcą-działaczem związkowym będzie mu przysługiwało roszczenie o zapłatę rekompensaty.

Rekompensata ma być równa wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia nie-pracownika, przysługującego mu w ostatnim okresie zatrudnienia. Ewentualnie średniego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony mniej niż pół roku. Jeżeli natomiast nie wypłacasz mu comiesięcznego wynagrodzenia – w wysokości równiej 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Nie-pracownik będzie mógł dochodzić wyższej kwoty, jeżeli wykaże wyższą szkodę.

W uzasadnieniu projektu wskazano jednocześnie, że do nie-pracowników będzie możliwe stosowanie art. 5 k.c. (czyli odpowiednika art. 8 k.p.).  Możliwe więc będzie oddalenie powództwa nie-pracownika o zapłatę rekompensaty na podstawie zasad współżycia społecznego. Niestety nie znalazło to wyraźnego potwierdzenia w projekcie ustawy. Co ciekawe, spory pomiędzy pracodawcami a nie-pracownikami rozpoznawane będą przez sądy cywilne, a nie sądy pracy.

Jeżeli chcesz się zapoznać z projektem, znajdziesz go TUTAJ. Uzasadnienie do projektu jest natomiast TU. Na razie projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i czeka go cała ścieżka legislacyjna. Po uchwaleniu ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Szczególna ochrona przed zwolnieniem działaczy związkowych – zmiany

Zakaz handlu (i pracy) w niedziele

Już niedługo, bo 1 marca 2018 r., ma wejść w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wprowadza ona nie tylko zakazy dotyczące handlu oraz pracy w handlu, ale również szereg kar, które będą mogły spotkać Ciebie jako pracodawcę, w przypadku naruszenia tego zakazu.

Za handel w rozumieniu ustawy rozumiany jest proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Nie dotyczy to więc świadczenia usług. I handlu wymiennego 😉

Przez placówkę handlową musimy rozumieć obiekty, w których jest prowadzony handel, takie jak sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych czy domy towarowe – jeżeli praca jest tam wykonywana przez pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zakaz handlu pracy w niedziele

Zakaz powierzenia pracy w handlu w niedziele i święta

W niedziele i święta nie będziesz mógł powierzać innym osobom wykonywania pracy w handlu (również nieodpłatnie). Zakaz ten odnosi się zarówno do pracowników (czyli osób zatrudnionych przez Ciebie na podstawie umowy o pracę) oraz pracowników tymczasowych, jak i do osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjnej) oraz „zleceniobiorców tymczasowych”.

Co więcej zakaz ten dotyczy nie tylko samego wykonywania pracy w handlu (czyli czystej sprzedaży) ale również czynności związanych z handlem, jak np. magazynowanie towarów czy ich inwentaryzacja.

Przez niedzielę trzeba będzie rozumieć 24 kolejne godziny przypadające pomiędzy godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę. Analogicznie wyglądać to będzie w przypadku świąt – między godziną 24.00 w dniu poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto.

Wyjątki

Jak pewnie słyszałeś, ustawodawca wprowadził szereg wyjątków od zakazu. Jeżeli prowadzisz którąś z działalności wskazanych poniżej, zakaz nie będzie dotyczył Ciebie. Chodzi tutaj o handel w następujących miejscach:

 1. na stacjach paliw płynnych,
 2. w kwiaciarniach,
 3. w aptekach i punktach aptecznych,
 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 7. w placówkach pocztowych,
 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej,
 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 13. w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 14. w placówkach handlowych w portach lotniczych,
 15. w strefach wolnocłowych,
 16. w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 17. na terenie jednostek penitencjarnych,
 18. na terenie garnizonów,
 19. w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
 20. w przypadku handlu towarami z automatów,
 21. w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
 22. w hurtowniach farmaceutycznych;
 23. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 24. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 25. w zakładach pogrzebowych,
 26. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście,
 27. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach,
 28. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
 29. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności,
 30. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Zakaz obejmujący wszystkich wyłączony będzie: w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedziele poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, chyba że niedziele te przypadną w święto. Wtedy handel i tak będzie zakazany.

Zakaz powierzania pracy w handlu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy

Również w przypadku 24 grudnia oraz soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel będzie zakazany. W tym przypadku zakaz obowiązywać będzie od godziny 14. Nie będzie on dotyczył jednak działalności, którą wskazałam powyżej. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Nie możesz zlecić pracy w handlu swoim pracownikom ani osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieodpłatne powierzenie pracy w handlu w tym dniu również jest zakazane.

Co więcej, jeżeli 24 grudnia lub sobota przed Wielką Nocą są dla pracownika dniami pracy, to zobowiązany będziesz do zapłaty mu wynagrodzenia tak, jak gdyby pracował również po godzinie 14. Ma to być wynagrodzenie urlopowe.

Sankcja

Jeżeli pomimo zakazu handlu powierzysz pracę w handlu w niedziele, święto, 24 grudnia po godzinie 14 lub w sobotę przed Wielką Nocą po godzinie 14 może Cię czekać przykra niespodzianka. Działanie takie będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do aż 100.000 zł.

Jeżeli Twoje działanie będzie złośliwe lub uporczywe w grę zacznie wchodzić odpowiedzialność karna na podstawie art. 218a k.k. – grzywna lub ograniczenie wolności.

Przepisy przejściowe

Nie od razu zakaz handlu wejdzie w życie. Na podstawie przepisów przejściowych ustawy w okresie od dnia jej wejścia w życie (czyli od 1 marca) do 31 grudnia 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Chyba, że w tym dniu przypadnie święto – wtedy zakaz jak najbardziej obowiązuje.

Natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli przypadnie wtedy święto – patrz wyżej.

Pozostałe zmiany

Z uwagi na ustawę zmiany zajdą również w Kodeksie pracy – w zakresie dotyczącym pracy w niedziele i święta. Zmiany będą miały na celu dostosowanie tych przepisów (art. 1519 -15111 k.p.) do nowych regulacji.

Dodatkowo inspektor pracy otrzymał prawo do bycia oskarżycielem publicznym oraz do nałożenia grzywny do 5.000 zł w przypadku naruszenia zakazu handlu. PIP otrzymał natomiast kompetencje do kontrolowania przestrzegania zakazu handlu.

Z ustawą możesz zapoznać się TUTAJ.