Okres wypowiedzenia umów na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy

Karol Sienkiewicz        26 września 2016        Komentarze (0)

Nowelizacja kp obowiązuje już kilka miesięcy, ale nie wszystko jest jeszcze jasne. I pewnie długo nie będzie…

Ostatnio często pytacie o okres wypowiedzenia dla umów na czas określony – „Dlaczego pracodawca mówi, że mam miesiąc okresu wypowiedzenia, jak w umowie mam dwa tygodnie?”, „Jaki okres wypowiedzenia mam podać w teraz składanym wypowiedzeniu?”, „Dwa tygodnie czy miesiąc, i dlaczego?”, „Nie wręczyłem informacji o zmianie okresu wypowiedzenia i nie wiem jaki okres teraz obowiązuje.”

Zamiast więc odpowiadać na każdy komentarz z osobna, postanowiłem przypomnieć Ci o nowych zasadach dotyczących okresu wypowiedzenia i aktualnej sytuacji w tym zakresie właśnie w tym wpisie. Już tłumaczę.

Pamiętasz na pewno, że 22 lutego tego roku weszła w życie duża zmiana Kodeksu pracy. Zmiany te dotyczyły także okresu wypowiedzenia, ale można powiedzieć, że pierwsze skutki widać dopiero teraz.

Przepisy przejściowe ustawy stanowiły, że do umów na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie nowych przepisów stosować będziemy nowe regulacje dotyczące okresów wypowiedzenia. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że staż pracy, od którego zależeć będzie długość okresu wypowiedzenia liczyć będziemy na nowo, od dnia wejścia w życie zmian, czyli od 22 lutego 2016 r.

I tutaj przechodzimy do sedna całego zamieszania. Z dniem 21 sierpnia doszło bowiem do automatycznego, z mocy prawa, przedłużenia okresu wypowiedzenia umów na czas określony z dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Żeby taki skutek nastąpił nie trzeba było podpisywać żadnych aneksów ani porozumień do umów o pracę, brak informacji o zmianie warunków zatrudnienia też tutaj niczego nie zmieniał. Po prostu nadszedł ten dzień i umowy na czas określony, które były zawarte przed 22 lutego 2016 r. mogą być wypowiedziane za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia – o ile zawierały klauzulę o możliwości ich wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

Jest jednak pewien haczyk. Żeby można było „załapać się” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia, wypowiedzenie takie musiało być złożone najpóźniej 6 sierpnia 2016 r. Liczy się bowiem data rozwiązania umowy (czyli trzeba też doliczyć okres wypowiedzenia), a nie data wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Oznacza to, że jeżeli Twój pracownik wręczył Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na czas określony w dniu 7 sierpnia 2016 r. (i dalszych), to okres wypowiedzenia jego umowy wynosić będzie 1 miesiąc.

Jeżeli w umowie o pracę bądź w informacji o warunkach zatrudnienia wskazany był 2-tygodniowy okres wypowiedzenia – nie ma to znaczenia. Decyduje bowiem to, co jest korzystniejsze dla pracownika, a zakłada się, że im dłuższy okres wypowiedzenia tym dla pracownika korzystniej (chociaż nierzadko jest zupełnie odwrotnie). Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony określiły dłuższy, np. dwumiesięczny okres wypowiedzenia – to ten będzie obowiązywał, jako korzystniejszy dla pracownika.

imag2331

Wpływ nowej ustawy kominowej na istniejące umowy

Karol Sienkiewicz        09 września 2016        Komentarze (1)

To już dzisiaj. O północy weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, o której trochę Ci opowiadałem, zarówno pod względem ogólnym, jak i w części dotyczącej zasad wynagradzania członków zarządu.

Biorąc jednak pod uwagę, że dzisiaj ustawa zaczęła obowiązywać, domyślam się, że będą Cię teraz najbardziej interesować przepisy przejściowe do ustawy, a przede wszystkim to, jak ta ustawa wpłynie na już trwające umowy o pracę, umowy o świadczenie usług czy kontrakty mendażerskie zawarte z członkami zarządów.

Agata Kicińska, aplikant radcowski naszej Kancelarii, którą możesz znać już z innych wpisów i komentarzy na blogu, napisała kompleksowy artykuł, który został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej, w dodatku Kadry i Płace, właśnie na ten temat. Zapoznać z nim możesz się TUTAJ.

imag2230

„Syndrom pierwszej dniówki”. Zmiany w kodeksie pracy wchodzą w życie

Karol Sienkiewicz        01 września 2016        5 komentarzy

Właśnie dzisiaj, 1 września 2016 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Jej istota sprowadza się do tego, że warunki umowy o pracę muszą być potwierdzone na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy a nie – jak było do wczoraj – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Celem nowelizacji jest walka z syndromem „pierwszej dniówki”. Chodzi o to, że pracodawcy nie dawali umów na piśmie i potem (np. w razie kontroli) twierdzili, że pracownik jest w pracy pierwszy dzień i umowa będzie przygotowana na koniec dnia. Nie było to w porządku. Przyznam też, że u naszych klientów nie spotkałem się z taką praktyką. Ale oczywiście mam świadomość podobnych sytuacji.

Teraz się to skończy (powinno się skończyć) a za brak umowy czy potwierdzenia warunków będzie groziła grzywna.

Nie jest to duża ustawa, zmienia raptem cztery artykuły w kodeksie pracy. Dla porządku wspomnę jeszcze, jakie przepisy uległy zmianie:

art. 29 § 2  – dotyczy właśnie obowiązku potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy;

art. 1043 § 2  – pracownik musi poznać regulamin pracy przed dopuszczeniem do pracy;

art. 2001 § 5  – młodocianego pracownika należy zapoznać z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem go do pracy (szkoda, że to jest już po wakacjach);

art. 281 pkt 2  – grzywna będzie grozić za brak potwierdzenia warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.

20160707_131127

Portal FK – partner bloga

Karol Sienkiewicz        25 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Wiedza prawnicza nie jest magiczna. Zawsze uważałem, że dostęp do niej nie powinien być limitowany. Dlatego ja – oraz pozostali prawnicy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch – dzielimy się naszą wiedzą również w innych mediach, szczególnie internetowych. Natomiast dzięki dużemu doświadczeniu mamy w tych kwestiach wiele do powiedzenia.

Taka działalność ma wiele form. Jedną z nich jest partnerstwo innego fachowego portalu. Dlatego właśnie partnerem tego bloga został Portal FK. Serwis dla księgowych. W ramach Portalu zarówno ja, jak i inni prawnicy Kancelarii, publikujemy artykuły oraz odpowiedzi na najbardziej palące przedsiębiorców pytania z zakresu prawa pracy, kadr i płac.

xlogo.png.pagespeed.ic.6HmuZzxDIO

Portal FK udostępnia narzędzia dla księgowych i kadrowych, które mogą okazać się niezbędne w codziennej pracy. Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z treściami dostępnymi na Portalu. Portal pozwala na zadawanie pytań ekspertom (także mojej aplikantce radcowskiej Agacie Kicińskiej, którą możesz już znać z artykułów publikowanych na łamach bloga) oraz korzystanie z dostępnej już bazy informacji. Możesz też brać udział w webinariach i szkoleniach on-line.

Fachowa wiedza staje się coraz bardziej dostępna.

IMAG2117

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia oraz umowie o świadczenie usług

Karol Sienkiewicz        22 sierpnia 2016        19 komentarzy

Kilka dni temu doszło do opublikowania ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza rewolucję w zakresie powierzania wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług, wprowadzając pojęcie minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł (brutto), a następnie co roku – podobnie jak minimalne wynagrodzenie – będzie waloryzowana. I uwaga – wynagrodzenia tak ustalonego nie można się zrzec.

Jeżeli zastanawiasz się do jakich umów będzie miała zastosowanie już wyjaśniam. Chodzi o umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawarte bądź to z osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli samozatrudnieni) oraz pozostałymi osobami fizycznymi, które działalności nie prowadzą a przedsiębiorcą.

Jest jednak kilka wyłączeń, ponieważ minimalna stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania do:

  • umów, na podstawie których o miejscu lub czasie wykonania usług decyduje zleceniobiorca, a wynagrodzenie mu przysługujące jest jedynie prowizyjne,
  • umów dotyczących opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej,
  • umów dotyczących opieki podczas wycieczek i wypoczynków, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba,
  • umów dotyczących opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.

Jeżeli natomiast umówisz się ze swoim zleceniobiorcą na niższą stawkę, to i tak będzie mu przysługiwać minimalna stawka godzinowa (podobnie jak do tej pory w przypadku minimalnego wynagrodzenia). Co więcej, jeżeli zlecisz świadczenie usług lub wykonanie zlecenia kilku osobom na podstawie jednej umowy – każda z tych osób powinna otrzymać minimalną stawkę.

Jest też kilka dodatkowych warunków – wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej, a jeżeli umowa trwa dłużej niż miesiąc, musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Pamiętaj, że przy zawarciu umowy powinieneś ustalić ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój zleceniobiorca będzie przedkładał Ci informację o przepracowanych godzinach w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Dokumenty takie będziesz musiał przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

W przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Jednocześnie przyznano kilka nowych kompetencji PIP w tym zakresie.

Ważne są również przepisy przejściowe ustawy. Nowe rozwiązania będą miały bowiem zastosowanie do wszystkich umów – również tych zawartych przed 2017 r. Szczególne rozwiązanie odnosić się będzie do umów zawartych przed 1 września 2016 r. Każda ze stron takiej umowy może do 31 grudnia 2016 r. zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku nie dojdzie do zawarcia porozumienia, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Powinieneś więc podjąć odpowiednie kroki już dzisiaj, przyjrzeć się swoim umowom i pamiętać o tych regulacjach przy zawieraniu nowych, zwłaszcza po 1 września.

 IMAG2314